Υπουργική εγκύκλιος βάζει τέλος στην κακοποίηση γαϊδουριών στα νησιά

Υπουργική εγκύκλιος βάζει τέλος στην κακοποίηση γαϊδουριών στα νησιά Facebook Twitter
EUROKINISSI/KLODIAN LATO
24

Μετά τις αυξανόμενες καταγγελίες για κακοποίηση γαϊδουριών και μουλαριών σε νησιά, το υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται συνοπτικά τα πλαίσια ευζωίας κατά τη διαβίωση και την εργασία των ιπποειδών, όπως αυτά καθορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ζώων.

Επίσης, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών απέναντι στα εν λόγω ζώα, καθώς και οι κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται.

Το υπουργείο ζητά από τις αρμόδιες αρχές να επιστήσουν την προσοχή τους σε σχετικές καταγγελίες και να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους, ώστε να εξασφαλιστούν οι ορθές συνθήκες εργασίας των ιπποειδών και να αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα κακοποίησής τους.

Σημειώνεται πως η βασικότερη αφορμή για την έκδοση της εγκυκλίου ήταν οι δεκάδες καταγγελίες για κακοποίηση γαϊδουριών στη Σαντορίνη από τους ιδιοκτήτες τους.

Ακολουθεί η εγκύκλιος:

ΘΕΜΑ: «Προστασία των ιπποειδών εργασίας »

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ιδιαίτερα η Γενική ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής γίνονται αποδέκτες πολλών καταγγελιών και δημοσιευμάτων αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης και ευζωίας οικόσιτων ιπποειδών εργασίας (ίππων, όνων και ημιόνων ελαφριάς έλξης και φόρτου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μικροκαλλιεργητών και των μικρομεταφορών) σε νησιωτικές περιοχές της Χώρας κατά τη θερινή περίοδο. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων εργασίας σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Α) Ο Νόµος 1197/81 (Α΄240) «Περί προστασίας των ζώων» περιλαµβάνει γενικές διατάξεις που αφορούν την προστασία των ζώων εργασίας και ιδιαίτερα τα άρθρα 1 ως και 3. Επιπλέον σύµφωνα µε το άρθρο 5 αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρµογής των διατάξεων του Νόµου αποτελούν τα Τµήµατα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. Σε περίπτωση βεβαίωσης παράβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Νόµου όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 47 του Νόµου 4235/2014 (Α' 32) «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».


Β) Οι κατευθυντήριες γραµµές για την ευζωία των ιπποειδών εργασίας του Παγκόσµιου Οργανισµού για την Υγεία των Ζώων περιλαµβάνουν κριτήρια και δείκτες ευζωίας, ειδικές προδιαγραφές για την παροχή τροφής, νερού και στέγασης, καλές πρακτικές χειρισµού, συµπεριφοράς και φροντίδας, τους µέγιστους χρόνους εργασίας, καθώς και πρακτικές διαχείρισης κατά το τέλος της εργασιακής ζωής των ζώων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ∆ΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


1) Οι ιδιοκτήτες ιπποειδών εργασίας θα πρέπει να µεριµνούν για τη διασφάλιση του επιπέδου υγείας τους. Στους χώρους διαβίωσης και στους σταθµούς εργασίας θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα απολύµανσης µε κατάλληλα και ασφαλή υλικά.


2) ∆ε θα πρέπει σε καµία περίπτωση να χρησιµοποιούνται µη ικανά προς εργασία ζώα, ήτοι ζώα ασθενή, τραυµατισµένα, σε κατάσταση προχωρηµένης εγκυµοσύνης ή λοχείας, καθώς και ζώα µε κακή συντήρηση των οπλών. Η επάνοδος στην εργασία θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο κατόπιν υποδείξεως κτηνιάτρου.


3) Είναι απαραίτητη η χορήγηση κατάλληλης και επαρκούς για το είδος τους τροφής και φρέσκου πόσιµου νερού καθηµερινά (βλέπε το σηµείο Β του Νοµικού Πλαισίου) σε δοχεία τα οποία δεν είναι δυνατό να επιµολυνθούν και καθαρίζονται τουλάχιστον µια φορά ηµερησίως. Συστήνεται η τροφή να παρέχεται τουλάχιστον 2 φορές την ηµέρα σε ενήλικα ιπποειδή και τρεις φορές την ηµέρα στους απογαλακτισµένους πώλους (ηλικίας άνω των 6 µηνών) εκτός αν υπάρχει εντολή κτηνιάτρου, η οποία ορίζει διαφορετικά.

4) Οι ζωοτροφές πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρούς, µη τοξικούς και στεγανούς περιέκτες, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν ικανοποιητική προστασία από τρωκτικά, υγρασία, διάβρωση ή επιµόλυνση από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες.


5) Τα ζώα συστήνεται να ασκούνται τουλάχιστον µία φορά ηµερησίως για τουλάχιστον 30 λεπτά της ώρας.


6) Θα πρέπει να παρέχεται προστασία από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες µε την παροχή καταλύµατος, το οποίο ενδείκνυται:
α) να εξυπηρετεί τις φυσιολογικές ανάγκες των ζώων και να προστατεύει την υγεία τους
β) να έχει κατάλληλο µέγεθος για το είδος και την ηλικία του ζώου και να επιτρέπει στα ζώα να στέκονται στη φυσική όρθια θέση, να µπορούν να ξαπλώνουν και να περιστρέφονται ελεύθερα. Συστήνεται ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου χώρου ανάπαυσης 13,5 m2.
γ) να πληροί τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος
δ) να κατασκευάζεται σε στέρεο έδαφος χωρίς να κατακλύζεται από νερά των βροχών ή άλλα και να διευκολύνεται η αποµάκρυνση της κόπρου
ε) να είναι κατασκευασµένο από υλικά κατάλληλα για το είδος των ζώων και να είναι δυνατός ο καθαρισµός µε νερό υπό πίεση
στ) η στέγη προτείνεται να είναι κατασκευασµένη από κυµατοειδή φύλλα αλουµινίου ή άλλου σύγχρονου υλικού, το οποίο θα είναι ελαφρύ, άκαυστο, µακρόβιο και µε ικανοποιητική µονωτική ικανότητα
ζ) να είναι περιφραγµένο ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή των ζώων, η είσοδος άλλων αδέσποτων ή άγριων ζώων όσο και η πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα µε ελάχιστο ύψος περίφραξης 1,8 µέτρα.
η) να αποτρέπει τον τραυµατισµό και τη διαφυγή των ζώων.


7) ∆εν απαιτείται περίφραξη στους σταθµούς εργασίας (κοινόχρηστους χώρους αναµονής των ζώων προς έναρξη της εργασίας τους), απαιτείται όµως η παροχή στέγης µε τις ανωτέρω προδιαγραφές, η συνεχής παροχή φρέσκου πόσιµου νερού και η τήρηση της ελάχιστης επιφάνειας δαπέδου του κοινόχρηστου χώρου ανά ζώο.


8) Είναι απαραίτητη η διασφάλιση της ελευθερίας κινήσεων, ώστε τα ιπποειδή να εκδηλώνουν τη φυσιολογική τους συµπεριφορά.


9) Η εργασία των ιπποειδών θα πρέπει να είναι περιορισµένη χρονικά σύµφωνα µε το σηµείο Β του Νοµικού Πλαισίου.


10) Τα ιπποειδή εργασίας δε θα πρέπει να φορτώνονται µε φορτίο βάρους υπερβολικού για το µέγεθος, την ηλικία ή τη φυσική κατάστασή τους. Το φορτίο δε δύναται να υπερβαίνει το βάρος των 100 κιλών ή το 1/5 του σωµατικού τους βάρους.


Βάσει των παραπάνω δεδοµένων, οι αρµόδιες αρχές παρακαλούνται για την εντατικοποίηση των σχετικών επιθεωρήσεων και την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 1197/81 (Α' 240). Τέλος, επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση κακοποίησης ζώων εργασίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Νόµου 4039/2012 (Α' 15), όπως ισχύει µε την υποχρέωση επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων».

Οι ποινές και τα πρόστιμα

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, σε περίπτωση κακοποίησης ζώων εργασίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4039/2012 (Α' 15).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 16, απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ' αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός. Η στείρωση του ζώου καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρείται ακρωτηριασμός.

Επίσης απαγορεύεται, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κινηματογραφικών ταινιών και γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού, η πώληση, εμπορία και παρουσίαση - διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά. Στην ανωτέρω απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της μονομαχίας μεταξύ ζώων.

Οι παραβάτες των παραπάνω διατάξεων τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται.

Επίδης προβλέπεται πως με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά το ζώο από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων του άρθρου 16 και το ζώο παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρμόδιου Δήμου ή σε ενδιαφερόμενη φιλοζωική εταιρεία ή σωματείο.


Αν η μεταχείριση του ζώου είναι ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση και προκάλεσε ιδιαίτερο πόνο ή φόβο στο ζώο, η αφαίρεση είναι οριστική. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης με διάταξή του να απαγορεύσει την απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη.

Ελλάδα
24

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Να μπει τέλος στις εικόνες ντροπής με τα γαϊδούρια ζητά η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Ελλάδα / Να μπει τέλος στις εικόνες ντροπής με τα γαϊδούρια ζητά η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Συνεχείς είναι οι καταγγελίες που γίνονται για την κακομεταχείριση ζώων στη Σαντορίνη με τις φωνές που ζητούν άμεση λήψη μέτρων και επιβολής του νόμου, να πληθαίνουν.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

5 σχόλια
Διαβάζω με μεγάλο ενδιαφέρον την κατακραυγή των σχολιαστών και τις προτροπές για τις ποινές και τα πρόστιμα, και μάλιστα και εγώ ο ίδιος έχω σχολιάσει την κατάσταση στην Ύδρα.Μακάρι να έδειχναν τέτοιο ζήλο και για διάφορες κατηγορίες εργαζομένων που τραβάνε τα πάνδεινα με υπερωρίες και σκληρή εργασία σε διαφορους τομείς... Από τους εργάτες που φτιάχνουν τα κινητά μας, τους δρόμους, τις πολυκατοικίες ή μας μαζεύουν τις φράουλες και μας φέρνουν τις πίτσες μέχρι αυτούς που δουλεύουν στα γραφεία ή τα τηλεφωνικά κέντρα. Η οργή ξεχειλίζει όταν πρόκειται για συμπαθή ζωάκια, όταν πρόκειται όμως για εργαζόμενους συνανθρώπους μας τότε το έργο αλλάζει... Ξέρετε κάτι, η συμπεριφορά προς τα ζώα καθρεφτίζει και τη συμπεριφορά μας προς τους ανθρώπους.Ειδικά για την Ύδρα, οι τοπικοί εργάτες , συνήθως αλλοδαποί, τραβάνε τα πάνδεινα. Πως περιμένετε να φερθούν στα ζώα;
Υπερτσουβαλιάζεις τρισμέγιστε.Μια βασική (και πολύ σωστή) προϋπόθεση για να δημοσιεύσει η lifo το κάθε σχόλιο είναι, να είναι σχετικό με το θέμα του άρθρου.Δηλαδή τι περιμένεις; Να περιγράψω όλες τις πολιτικο-κοινωνικό-θρησκευτικο-σεξουαλικές μου ανησυχίες και πεποιθήσεις, πριν γράψω κάτι για τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια;Το άρθρο μιλάει για την κακοποίηση των ζώων, άρα θα σχολιάσω πάνω σ' αυτό ακριβώς το θέμα.Εννοείται ότι είμαι αντίθετος ΚΑΙ στην εκμετάλλευση των φτωχών συνανθρώπων μας, ΚΑΙ στην καταστροφή του περιβάλλοντος, ΚΑΙ σε πολλά άλλα τραγικά θέματα. Αλλά αυτά δεν ανήκουν στο θέμα του άρθρου.Υ.Γ. Μετά από πάρα πολλά χρόνια ενεργού ακτιβισμού, έχω καταλήξει στο εξής - αυστηρά προσωπικό - συμπέρασμα: Είμαι πολύ μικρός και πολύ λίγος για να λύσω όλα τα προβλήματα του πλανήτη.Άρα έχω τρεις επιλογές:1) Δεν κάνω τίποτα (δεν θα σώσω εγώ τον κόσμο)2) Διατρανώνω την αγανάκτηση μου για ΟΛΑ όσα θεωρώ στραβά και άδικα (μόνο που χρειάζομαι 24 ώρες/24ωρο για να ξιφουλκώ στα σόσιαλ μήντια επί παντός επιστητού)3) Περιορίζομαι στο να προσφέρω ουσιαστικό έργο σε ΕΝΑΝ τομέα, στον οποίο θεωρώ ότι έχω να προσφέρω τα περισσότερα - λόγω ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων.Όπως καταλαβαίνεις, η δική μου επιλογή είναι η νο. 3. Έτυχε να μπορώ να προσφέρω τα περισσότερα στον τομέα της προστασίας των ζώων.Αυτό δεν σημαίνει ότι αδιαφορώ για συνανθρώπους μας που βασανίζονται. Σημαίνει ότι δεν μπορώ να τους βοηθήσω (μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω όλους όσους υποφέρουν).Και θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό, αν κάποιος άλλος (εσύ π.χ.) αποφασίσει να ασχοληθεί με το πρόβλημα της εκμετάλλευσης των συνανθρώπων μας.Δυστυχώς, τα προβλήματα του κόσμου μας είναι πάμπολλα και οι ακτιβιστές ελάχιστοι. Αν εσύ λοιπόν θεωρείς το πρόβλημα της εκμετάλλευσης των εργαζομένων σαν πιο σημαντικό, ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν. Θα είμαι ο τελευταίος που θα σε εμποδίσει στο έργο σου.Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, δεν χρειάζεται να μας τσουβαλιάζεις όλους, επειδή σε κάθε θέμα δεν βάζουμε μαϊντανό όλα όσα είναι στραβά στον κόσμο μας.
Υπάρχει μία αναλογικότητα σχετικά με το πώς συμπεριφερόμαστε στους εργάτες-εργαζόμενους και στα ζώα-εργάτες. Δεν θα περίμενε κανείς σε μέρη σκληρά που δεν σέβονται καλά καλά τους ανθρώπους να σεβαστούν τα ζώα όμως μου κάνει εντύπωση η υπερβολική σκληρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι φίλοι φιλόζωοι το θέμα. Αντίστοιχα με τα ζώα δεν βλέπω να κερδίζουν ανάλογη δημοσιότητα και οι κατεγγελίες για τις συνθήκες εργασίας των καθαριστών, πωλητών ή εργατών γης. Οκ, είναι πιο κουλ να είσαι φιλόζωος αλλά μόνο στο εκτελεστικό απόσπασμα που δεν γράψανε μερικοί πως πρέπει να πάνε όσοι φορτώνουν γαϊδουράκια. Σόρρυ, έχετε δει τι κουβαλάνε οι συνήθως Αλβανοί εργάτες στην Ύδρα;
Μιλάμε για τα γαϊδούρια. Και για τα "γαϊδούρια" που εκμεταλλεύονται τα γαϊδούρια υπό τραγικές συνθήκες εν έτει 2018. Ας μην αρχίζουμε τα "ναι μεν, αλλά" χωρίς λόγο...
Aπό το «τραγικές συνθήκες» μέχρι το «άμεση κατάργηση» υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Και εγώ έχω καταγγείλει πως δεν είναι δυνατόν στην Ύδρα να έχουν δεμένα να γαϊδουράκια κάτω από ον καυτό ήλιο χωρίς σκιά και νερό τις ώρες που δεν δουλεύουν αλλά δεν θα ζητήσω με στόμφο την άμεση κατάργηση και την κατασκευή δρόμων στο νησί για να μην ταλαιπωρούνται. Και λίγη λογική δεν θα έβλαπτε το φιλόζωο κίνημα.
@ λukum (το)Δεν ζήτησε κανείς την κατασκευή δρόμων για να μην ταλαιπωρούνται τα γαϊδουράκια. Μην διαστρεβλώνετε. Και μην παραλογίζεστε κατηγορώντας τους άλλους για παραλογισμό. Άχρηστο επάγγελμα, κακοποίηση ζώων, άμεση κατάργηση, αυστηρές ποινές. Τέλος.
Έχει πάει κανείς στην Ύδρα ποτέ;; Έχετε δει πόσο φορτώνουν τα γαϊδουράκια καθημερινά όταν ξεφορτώνουν τα καΐκια; Έχετε δει ολόκληρο νοικοκυριό (ψυγείο, πλυντήριο, μπουκάλες αερίου) πάνω σε ένα ζωντανό; Τους ελέγχους ποιος θα τους κάνει και ποιος θα εφαρμόσει την νέα εγκύκλιο;;; Όταν ξαναδώ τέτοια κατάσταση και φωνάξω αστυνομικό:1. Θα έρθει κάποιος;;2. Θα κάνει κάτι;;;;;;;
1. Οχι2. ΟχιΘα σε προπηλακίσουν, θα σε βρίσουν, θα σου καταστρέψουν οτι δικό σου αντικείμενο μπορούν να βρουν. Και ίσως σε δείρουν κιόλας.Η μήπως νομίζεις ότι όποιος δέρνει μουλάρια θα σταματήσει σε σένα;Οι τοπικοί αστυνόμοι είναι κουμπάροι τους. Μαζί γλεντάνε, μαζί τρωγοπίνουν. Σιγά μην κάνουν οτιδήποτε.Η μόνη λύση: Διεθνές ξεμπρόστιασμα σε όλα τα μεγάλα ΜΜΕ. Να βγει σε παγκόσμιο επίπεδο η πληροφορία ότι στα νησιά αυτά βασανίζονται ζώα. Να μάθει ο κάθε υποψήφιος τουρίστας ότι αν επισκεφτεί αυτά τα μέρη, υποστηρίζει την κακοποίηση ζώων.Μόνο αν πονέσει η τσέπη τους θα αλλάξουν κάτι.Με το να κάνεις εσύ σαν ιδιώτης μια καταγγελία δεν αλλάζει τίποτα. Εκτός αν έχεις για κολλητούς σου μια διμοιρία των ΜΑΤ και μια ομάδα δικαστών.Υ.Γ. Εδώ πήγανε να τους κάνουν φορολογικό έλεγχο πριν μερικά χρόνια και έδειραν τα ΜΑΤ. Σε εσένα θα σταματήσουν;
Το ξαναέγραψα σε προηγούμενο σχετικό με το θέμα άρθρο. Άμεση κατάργηση δια νόμου του επαγγέλματος και κάθε δραστηριότητας τέτοιου είδους. Άμεσα. Τώρα. Με πολύ μεγάλες χρηματικές ποινές των παραβατών (π.χ. 10000 ευρώ την πρώτη φορά, 20000 ευρώ την δευτερη και ούτω καθ' εξής), συλλήψεις με την διαδικασία του αυτοφώρου και όλα τα προβλεπόμενα. Όλα τα άλλα είναι μια τρύπα στο νερό. Άμεση κατάργηση.
Και ξανά: Μιλάμε για τα γαϊδούρια. Και για τα "γαϊδούρια" που εκμεταλλεύονται τα γαϊδούρια υπό τραγικές συνθήκες εν έτει 2018. Ας μην αρχίζουμε τα "ναι μεν, αλλά" χωρίς λόγο... Πηγή: www.lifo.grΗ αισχρή εκμετάλλευση των αλλοδαπών είναι άλλο, μεγάλο κεφάλαιο. Stay on the subject, please. Μην επιμένετε.
Αν δεν αντιλαμβάνεστε τη σύνδεση δεν μπορώ να άνω κάτι για αυτό. Να σας πούμε πάντως πως δεν πρόκειται περί άχρηστου επαγγέλματος, ειδικά σε μέρη όπως η Ύδρα που δεν έχει δρόμους. Μην προσπαθείτε να επιβάλετε την άποψη σας παίρνοντας τον ρόλο αστυνομίας σχολιασμού σχετικά με το τι είναι εντός ή εκτός θέματος, είναι εξαιρετικά άκομψο.
Επαναλαμβάνω, μην διαστρεβλώνετε. Και μην παραλογίζεστε κατηγορώντας τους άλλους για παραλογισμό και αστυνόμευση λόγου. Αν δεν αντιλαμβάνεστε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία σύνδεση, τουλάχιστον μην επιμένετε, και μάλιστα με ειρωνικό τρόπο ("αν δεν αντιλαμβάνεστε..."). Είναι εξαιρετικά άκομψο να επιμένετε να στρέψετε την κουβέντα αλλού ενώ σας το επισημαίνουν και άλλοι πλην εμού. Τα λέει πολύ ωραία και ο Harlan. Είναι πολύ κουραστικό το "ναι μεν, αλλά" χωρίς ουσιαστικό λόγο. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητός. Όσον αφορά το επάγγελμα και ασχέτως τοποθεσίας, εν ετει 2018 νομίζω πως είναι παντελώς άχρηστο.
Άκομψη και αντιαισθητική είναι επίσης η εμμονική αντιπαράθεση και η επίμονη αστυνόμευση στο σχολιασμό σχετικά με το τί είναι εκτός και τι εντός θέματος.Θεωρώ τα σχόλια για τα πρόστιμα και τις ποινές υπερβολικά και εκτός τόπου και χρόνου, και σχολιάζω την αναλογικοτητα με τους εργάτες στα νησιά. Άποψη μου, δεν την επιβάλλω σε κανέναν, ούτε απαγορεύω σε κανέναν να λέει τη δική του χρησιμοποιώντας καφενειακές εκφράσεις τύπου «σύνελθε». Το τί είναι εντός και εκτός θέματος ο καθένας το καταχωρεί ανάλογα με την αντίληψη του. Σε όποιον δεν αρέσει η άποψη την προσπερνάει ή την αντικρούει με επιχειρήματα.
Άμεση κατάργηση και των αλλοδαπών εργατών γης, δεν υποφέρουν λιγότερο αυτοί που μας μαζεύουν τις φράουλες. Πηγή: www.lifo.grΝα απαγορευτεί και η ταινία με τη Βουγιουκλάκη πάνω στο Γάιδαρακο καθώς και το ομώνυμο τραγούδι του Χατζιδάκι. Πηγή: www.lifo.grΑν δεν αντιλαμβάνεστε τη σύνδεση δεν μπορώ να άνω κάτι για αυτό. Πηγή: www.lifo.grΤα σχόλιά σου στάζουν ειρωνία και υπεροψία και γι' αυτό ακριβώς είναι ακριβώς αυτό που μου προσάπτεις: αντιαισθητικά. Ξέρεις, στην Κρήτη λένε "όπως μου παίζουνε την λύρα, έτσι χορεύω". Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις κάποιον απρόκλητα και μετά να ζητάς να σε πάρουν στα σοβαρά και να διαμαρτύρεσαι κουνώντας μάλιστα και το δάχτυλο επιτιμητικά. Σου το ξαναλέω λοιπόν, σύνελθε. Όχι τίποτε άλλο, αλλά να, επειδή μιλάς για καφενειακές εκφράσεις και επιχειρήματα. Όπως λέει και ο Harlan παρακάτω, "τι περιμένεις; Να περιγράψω όλες τις πολιτικο-κοινωνικό-θρησκευτικο-σεξουαλικές μου ανησυχίες και πεποιθήσεις, πριν γράψω κάτι για τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια; Πηγή: www.lifo.grΈλεος, δηλαδή...
Καλοί οι νόμοι, αν τηρούνταν θα είχαμε μια πρόοδο. Αλλά δεν θα τηρηθούν, γιατί αυτό θα σήμαινε αυτοκατάργηση.Είχα γράψει στην αρχή αυτού του καλοκαιριού - στο πρώτο άρθρο που δημοσίευσε η lifo για το θέμα - ότι ένα ιπποειδές δεν μπορεί να μεταφέρει βάρος μεγαλύτερο του 20% του σωματικού του βάρους, χωρίς μόνιμες, βαριές βλάβες.Το νούμερο αυτό το επιβεβαιώνει και ο νόμος, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο σημερινό άρθρο.Ένα γαϊδούρι ζυγίζει 150-180 κιλά, ένα μουλάρι μέχρι 250 κιλά. Το 20% από αυτά τα νούμερα μας δίνει 36 κιλά και 50 κιλά αντίστοιχα. Αν αφαιρέσουμε τα 15 κιλά που ζυγίζει το κάθε σαμάρι, μας μένουν 20 έως 35 κιλά ωφέλιμου φορτίου για το ζώο.Σημειωτέον, αυτό ισχύει για ίσιωμα σε δροσιά, όχι για την ανηφόρα της Σαντορίνης κάτω από τον καυτό ήλιο.Σε απλά ελληνικά, αν θέλουμε να τηρηθεί ο νόμος, κάθε φορά που βλέπουμε έναν ενήλικα τουρίστα πάνω σε γαϊδούρι ή μουλάρι, πρέπει να συλλαμβάνεται και να πληρώνει βαρύ πρόστιμο ο ιδιοκτήτης. Εκτός αν αποδειχτεί ότι ο ενήλικας ζυγίζει κάτω από 35 κιλά, πράγμα μάλλον απίθανο.Ακόμα και με κάτω από 35 κιλά, το ζώο πρέπει μετά από κάθε τέτοια ανάβαση να ξεκουραστεί για μια μέρα τουλάχιστον. Όχι να ανεβοκατεβαίνει επί 10ωρο κάθε μέρα.Αυτός είναι και ο λόγος που ο νόμος δεν πρόκειται να τηρηθεί ποτέ. Θα βάλουν σε εμφανές σημείο έναν κουβά με νερό και μια τέντα για τον ήλιο (πράγματα που δεν κοστίζουν τίποτα) και αυτό είναι όλο.Μόνο η πλήρης κατάργηση αυτής της αθλιότητας θα βοηθήσει πραγματικά τα ζώα. Η Σαντορίνη είναι το πιο ζάπλουτο νησί της Μεσογείου. Τεχνικές λύσεις για να ανεβάσεις τουρίστες πάνω στο βουνό υπάρχουν άφθονες. Το να κακοποιείς ένα ζώο είναι έγκλημα και πρέπει να σταματήσει αμέσως - έτσι λέει και ο νόμος.Ο νόμος, τον οποίο ανακοινώνουμε με φανφάρες, τον γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια, όλη η ελληνική κοινωνία αδιαφορεί. Μέχρι να έρθουν ξένοι να διαμαρτυρηθούν για τα αυτονόητα, να τους δείρουμε, να τους βρίσουμε, να βγάλουμε (του χρόνου) ακόμα έναν νόμο κ.ο.κ.
Στεναχωριέμαι που έχεις δίκιο. Κι αυτά που φαίνονται στην φωτογραφία είναι πολύ ελαφριά φορτωμένα. Στην Ύδρα έχει δει κανείς τι κουβαλούν τα ζωντανά; Μακάρι να ήταν μόνο κανάς τουρίστας.
«Τεχνικές λύσεις για να ανεβάσεις τουρίστες πάνω στο βουνό υπάρχουν άφθονες»Καλά, αυτό το ξέρουμε, δεν ανεβάζουν κόσμο με γαϊδουράκια γιατι δεν υπάρχουν άλλες λύσεις αλλά για την «γραφικότητα» του θέματος και την διαφορετική εμπειρία...
Ευχαριστω για τις πληροφοριες, δεν ηξερα για τις αντοχες των ζωων.Στα χωρια, εδω και αιωνες, βλεπουμε γαιδουρια/μουλαρια φορτωμενα με εμπορευματα/ανθρωπους. Αυτο ηταν λαθος; αυτα τα ζωα πεθαιναν πριν την ωρα τους; πως λυνανε το θεμα της πτωσης των επιδοσεων των ζωων αυτων οι παλαιοτεροι;
@Achileas73, ένα γαϊδούρι μπορεί να ζήσει κατά μέσο όρο 15-16 χρόνια. Ο γείτονας μου είχε γαϊδούρι που έγινε 30 χρονών. Στα χωριά, μετά από 2,5 - 3 χρόνια τα ζώα είναι τόσο εξαντλημένα και άρρωστα που τα ξεφορτώνονται.Συνήθως τα ξεφορτωνονται με τους βάρβαρους τρόπους που περιγράφει ο @Ramon Ramone πιο κάτω. Δεν ενδιαφέρονται καν να δώσουν έναν ήπιο θάνατο.Μια ένεση ευθανασίας κοστίζει 10 ευρώ. Για ένα ζώο που σου έφερνε λεφτά πάνω-κάτω τον γκρεμό της Σαντορίνης για 2-3 χρόνια, το να το παρατήσεις στην τύχη του μόλις αρρωστήσει είναι σκατόψυχο.Δυστυχώς, η απόκτηση ενός ιπποειδούς είναι πάφθηνη. Ιδιώς όταν βγάζει κανείς λεφτά όπως στην Σαντορίνη, τα λεφτά της αγοράς είναι πασατέμπος για τους εκμεταλλευτές.Τώρα για τις παραδοσιακές κοινωνίες, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Τα ιπποειδή δούλευαν σκληρά, αλλά είχαν πολύ μεγάλες περιόδους ξεκούρασης. Δεν υπάρχει ΚΑΜΜΙΑ αγροτική δουλειά που να κρατάει 365 μέρες/χρόνο, 10 ώρες/ημέρα.Τα ιπποειδή εξαναγκάζονταν λοιπόν σε σκληρή δουλειά πάνω από τις αντοχές τους, αλλά είχαν και μεγάλες περιόδους ανάπαυσης.Δεν ήταν όλα ειδυλλιακά στις παλιές παραδοσικαές κοινωνίες. Υπήρχε και εκεί πολλή σκληρότητα προς τα ζώα. Οι άνθρωποι ήταν σκληροί και προς τον εαυτό τους (ας αναλογιστούμε σε τι συνθήκες ζούσαν).Ο μέσος έλληνας του 19ου αιώνα ζύγιζε 40-50 κιλά. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικά πράγματα από τους σημερινούς.Αυτό που συμβαίνει στην Σαντορίνη δεν έχει καμμία σχέση με αυτά που γίνονταν στην επαρχία τους προηγούμενος αιώνες. Αυτό που συμβαίνει στην Σαντορίνη είναι σαδιστικός βασανισμός - και πρέπει να σταματήσει αμέσως.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ