Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς υπέγραψε επιχορήγηση ύψους 630.000 ευρώ για την τελευταία ταινία του Κώστα Γαβρά, Adults In A Room, με αντικείμενο τη διαπραγμάτευση του 2015 με τους δανειστές. 

 

Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Γιάνη Βαρουφάκη για τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους θεσμούς δανειστές, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015.

 

Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (αρ. πρωτ. 4873/28-03-2019), εγκρίθηκε η υπαγωγή του «επενδυτικού σχεδίου» της κινηματογραφικής ταινίας μυθοπλασίας της VIEW MASTER FILMS Α.Ε, στο σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, (1.798.747€) και το ποσό της επιχορήγησης θα καλύψει το 35% του μπάτζετ που μεταφράζεται σε 629.561,45 ευρώ.

 

Αναλυτικά η απόφαση που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια:

 

Θέμα: Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ADULTS IN A ROOM» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «VIEW MASTER FILMS Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ ́ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α ́116).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την αρ. πρωτ. 4873/28-03-2019 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (παρ. 3 άρθρο 29 του ν.4487/2017), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ADULTS IN A ROOM» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «VIEW MASTER FILMS Α.Ε.»» στις διατάξεις του Δ ́ κεφαλαίου του νόμου 4487/2017 (Α' 116), για την ενίσχυση του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου, με το κίνητρο της επιχορήγησης, σύμφωνα με το αρ. 58/6-3-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 (Α ́116).
Το ως άνω επενδυτικό σχέδιο αποτελεί αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 ή/και 3 του ν.4487/2017 και συγκεκριμένα πρόκειται για κινηματογραφική ταινία η οποία εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας 59.11 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και 2 της υπ' αριθμ. 923/2018 ΚΥΑ (Β ́1138).
Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VIEW MASTER FILMS Α.Ε.».
Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος 3 της υπ' αρ. 923/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1138 Β') έχοντας συγκεντρώσει γενική συνολική βαθμολογία 39 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20 βαθμούς.
O προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ (1.798.747,00 €).
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% του προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό των εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (629.561,45 €).
Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της υπ' αρ. 923/2018 ΚΥΑ (Β ́ 1138).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017 (Α ́116) και της υπ' αριθμ. 923/2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́1138), όπως ισχύουν.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 6-3-2019.
Η Περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [παρ.2 άρθρο 37 του ν. 4487/2017 (Α' 116)]