"Καλύτερα θάνατος παρά το 666"

 

 

Πριν 30 χρόνια, στις 11.11.1991, διαμαρτυρίες πιστών στην Αθήνα κατά του νόμου 1599-86 που καθιέρωνε τις νέου τύπου ταυτότητες

 

 

[16] καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν [17] καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. [18] Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν. ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς (666).

 

Αποκάλυψις Ιωάννου 

13ον κεφάλαιο, στίχοι 16-18......  

 

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

 

 

Η άρνηση της Κάρτας του Πολίτη ως Ομολογία Πίστεως

 

 

Αρχιμ. Αθανασίου Αναστασίου

Προηγούμενου Ι. Μονής Μεγάλου Μετεώρου

 

- Ιανουάριος 2016

 

Παρατηρώντας κανείς τίς σύγχρονες θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτι­κές καί οἰκονομικές ἐξελίξεις καί ὅλα ὅσα διαδραματίζονται τόσο σέ ἐθνικό ὅσο καί σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, διαπιστώνει ὅτι δια­μορφώνεται καί ἰσχυροποιεῖται μία παγκόσμια πραγματικότητα, ἡ ὁποία δέν εἶναι κατά Θεόν, ἀλλά ἀντίθετα ἐπιδιώκει νά ἀλλοιώσει καί νά ἐξοβελίσει κάθε τι χριστιανικό καί ἀληθινό ἀπό τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πληθώρα τῶν αἱρέ­σεων, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τῆς μαγείας, τῆς σα­τανολατρείας, τοῦ ἐκφυλισμοῦ, τῶν παρά φύ­ση καταστάσεων, τῆς ἔκπτωσης τῶν ἠθῶν, τοῦ ἄκρατου εὐδαιμονισμοῦ καί τῆς συνολικῆς πα­ρακμῆς, πού ἐπικρατοῦν, ἀντανακλοῦν τόν ἔν­τονο ἀποκαλυπτικό χαρακτήρα τῆς ἐποχῆς μας.

 

Ὁ ἀποκαλυπτικός καί ἐσχατολογικός αὐτός χαρακτήρας τῶν ἡμερῶν μας ἐνισχύεται καί ἀπό κάποια κυρίαρχα δεδομένα καί καταστά­σεις, πού γιά πρώτη φορά ἐκδηλώνονται, καί μάλιστα σέ τόσο ἔντονη μορφή, μέσα στήν ἱστο­ρία καί τά ὁποῖα ἔχουν εὐθεία ἀναφορά στά γε­γονότα τῆς Ἀποκαλύψεως. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, ἄλλωστε, μᾶς προτρέπει νά μελετᾶμε τά σημεῖα τῶν καιρῶν, τά ὁποῖα θά πρέπει νά τά ἑρμηνεύ­ουμε μέ βάση τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε νά λαμβά­νουμε τίς σωστές ἀποφάσεις καί νά κάνουμε τίς ἀνάλογες ἐπιλογές σέ καίρια ζητήματα τῆς πίστεως καί τῆς ζωῆς μας. "Ὑ­πο­κρι­ταί, τὸ μὲν πρό­σω­πον τοῦ οὐ­ρα­νοῦ γι­νώ­σκε­τε δι­α­κρί­νειν, τὰ δὲ ση­μεῖ­α τῶν και­ρῶν οὐ δύ­να­σθε γνῶναι;" (Ματθ. 16, 3).

 

Τά σημεῖα πού παρατηροῦνται στίς μέρες μας εἶναι α) ἡ ὁλοένα αὐξανόμενη χρήση τοῦ ἀριθ­μοῦ 666, τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ τοῦ Ἀντιχρί­στου, στά ἠλεκτρονικά συστήματα ἐξυπηρετή­σεως καί στήν διεθνή διακίνηση προϊόντων, πλη­ροφοριῶν, δεδομένων καί ὑπηρεσιῶν, κάτι πού γιά πρώτη φορά γίνεται τόσο συστηματικά μέσα στήν ἱστορία· β) ἡ στοχευμένη δημιουργία καί αὐξανόμενη ἐνίσχυση καί ἑδραίωση ἑνός παγ­κόσμιου συγκεντρωτικοῦ συστήματος ἐξουσίας· καί γ) ὁ ἐπαπειλούμενος οἰκονομικός ἀποκλει­σμός ὅσων ἀρνοῦνται νά προσχωρήσουν στό σύστημα αὐτό καί ὁ παρεπόμενος πολύπλευρος κοινωνικός ἀποκλεισμός τους.

 

Ὁ οἰκονομικός ἀποκλεισμός, ὡς ἱστορικό φαινόμενο, ἡ ἀδυναμία δηλαδή οἰκονομικῶν συναλλαγῶν, συνδέεται ἄμεσα στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως μέ τά ἔσχατα τῆς ἱστορίας καί τήν παγκόσμια κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου, "ἵ­ να μή τις δύ­νη­ται ἀ­γο­ρά­σαι ἢ πω­λῆ­σαι εἰ μή ὁ ἔ­χων τὸ χά­ραγ­μα" (Ἀ­ποκ. 13, 17).

 

Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ ἐπιβολή τοῦ οἰκονο­μικοῦ καί γενικότερα τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλει­σμοῦ προϋποθέτει τήν ὕπαρξη ἑνός παγκό­σμιου συγκεντρωτικοῦ συστήματος-κυβέρνησης, ἡ ἄρνηση ὑπαγωγῆς στό ὁποῖο θά ἐπιφέ­ρει τήν στέρηση τῆς δυνατότητας οἰκονομικῶν συναλλαγῶν καί ἐξεύρεσης πόρων ἐπιβίωσης. Τό σύστημα αὐτό θά ἐλέγχεται ἀπό τίς ἀντίθε­τες δυνάμεις πού περιγράφει ἡ Ἀποκάλυψη, τίς δυνάμεις, δηλαδή, τοῦ Ἀντιχρίστου, μέ παγκό­σμιο κυρίαρχο τόν ἴδιο.

 

Ἀνάλογες μέ αὐτές καταστάσεις ἐπιβάλλονται μέ τά σύγχρονα συστήματα παρακολουθήσεως καί ἐλέγχου, καθώς καί ταυτοποίησης καί ἐντοπι­σμοῦ τῶν πολιτῶν. Γιά τόν λόγο αὐτό καί ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σοβαρότητα καί πνευματικό περιεχό­μενο τό ζήτημα τῶν ταυτοτήτων καί τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, ἡ ἐφαρμογή τῆς ὁποίας ἐξαγγέλθη­κε πρόσφατα ἀπό τόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν κ. Παναγιώτη Κουρουμπλῆ, στό πλαίσιο τῶν προ­γραμματικῶν δηλώσεων τῆς νέας Κυβέρνησης στήν Βουλή στίς 8 Ὀκτωβρίου 2015. Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο, ἄλλωστε, ὅτι ἡ ἐφαρμογή αὐτή τῆς κάρτας τοῦ πολίτη σχεδιάζεται ταυτόχρονα μέ τήν ἐπιβολή τοῦ πλαστικοῦ χρήματος καί τῆς ἀχρήματης κοινωνίας, πού ἐξελίσσεται μέ ἀσυ­νήθιστα ταχύτατους ρυθμούς γιά τά ἑλληνικά δεδομένα. Μέ τήν ἐφαρμογή, ἄλλωστε, τῶν capital controls γνωρίσαμε ἕνα πρῶτο δεῖγμα τοῦ "οἰκονομικοῦ ἀποκλεισμοῦ".

 

Ὁ μεγάλος ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης εἶχε συνδέσει τόν ἠλε­κτρονικό αὐτό ὁλοκληρωτισμό μέ τά ἔσχατα τῆς ἱστορίας καί τήν κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἔγραφε χαρακτηριστικά καί προφητικά σέ ἰδιόχειρο σημείωμά του, ὥστε νά μήν ἀμφι­σβητεῖται ἀπό κανέναν ἡ ἀξιοπιστία του:

 

"...Πί­σω λοι­πόν ἀ­πό τό τέ­λει­ο σύ­στη­μα "κάρ­τας ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως" ἀ­σφά­λειας κομ­πι­οῦ­τερ, κρύ­βε­ται ἡ παγ­κό­σμια δι­κτα­το­ρί­α, ἡ σκλα­βιά τοῦ ἀν­τί­χρι­στου... Με­τά λοι­πόν ἀ­πό τήν κάρ­τα, καί τήν ταυ­τό­τη­τα, "τό φα­κέ­λω­μα" γιά νά προ­χω­ρή­σουν πο­νη­ρά στό σφρά­γι­σμα, θά λέ­νε συ­ νέ­χεια στήν τη­λε­ό­ρα­ση, ὅ­τι πῆ­ρε κά­ποι­ος τήν κάρ­τα τοῦ δεῖ­να, καί τοῦ σή­κω­σε τά χρή­μα­τα ἀ­πό τήν τρά­πε­ζα. Ἀ­πό τήν ἄλ­λη με­ριά θά δι­α­φη­μί­ζουν τό "τέ­λει­ο σύ­στη­μα" τό σφρά­γι­σμα στό χέ­ρι ἤ στό μέ­τω­πο μέ ἀ­κτῖ­νες λέ­ϊζερ, πού δέν θά δι­α­κρί­νε­ται ἐ­ξω­τε­ρι­κά, μέ τό 666 τό ὄ­νο­μα τοῦ ἀν­τί­χρι­στου" ("Ση­μεῖ­α τῶν και­ρῶν 666", ἰδιό­ χειρο σημείωμα Ἁγίου Παϊσίου ἀπό τό βιβλίο "ὁ Γέ­ρων Πα­ΐ­σιος" τοῦ ἱερομ. Χριστοδούλου Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὄρος 1994, σελ. 185-192).

 

Ὁ ἀριθμός 666 εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι δηλαδή συνώνυμος καί ἰσοδύναμος μέ τό ὄνομά του "τὸ ὄ­νο­μα τοῦ θη­ρί­ου ἢ τὸν ἀ­ριθ­μὸν τοῦ ὀ­νό­μα­τος αὐ­τοῦ. Ὧ­δε ἡ σο­φί­α ἐ­στίν· ὁ ἔ­χων νοῦν ψη­φι­σά­τω τὸν ἀ­ριθ­μὸν τοῦ θη­ρί­ου, ἀ­ριθ­μὸς γὰρ ἀ­θρώ­που ἐ­στίν, καὶ ὁ ἀ­ριθ­μὸς αὐ­τοῦ χξҁ΄[666]" (Ἀ­ποκ. 13, 17). Ἡ χρήση τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ στήν κάρτα τοῦ πολίτη, στήν ἴδια τήν ταυτότητά μας, στό κυ­ριώτερο δηλαδή στοιχεῖο πιστοποίησης τῆς προσωπικότητάς μας ἀποτελεῖ μιά πρόκληση γιά τούς σύγχρονους πιστούς. "Ταυτότητα ση­μαίνει ὅ,τι καί ἡ λέξη· ταυτίζεται δηλαδή κανείς μ’ αὐτά πού δηλώνει. Βάζουν τόν διάβολο καί ὑπογράφω ὅτι τόν ἀποδέχομαι" μᾶς τονίζει καί πάλι ὁ Ἅγιος Παΐσιος (ὅ.π. σελ. 183).   [...]

 

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης

 

666
© Σπύρος Στάβερης