Διάταξη του ΥΠΟΙΚ για την παραχώρηση βραχονησίδων δημιουργεί ερωτηματικά

Διάταξη του ΥΠΟΙΚ για την παραχώρηση βραχονησίδων δημιουργεί ερωτηματικά Facebook Twitter
Eurokinissi
0

Διάταξη του υπουργείου Οικονομικών που αλλάζει τον προηγούμενο νόμο για την παραχώρηση βραχονησίδων έναντι ανταλλάγματος, δημιουργεί ερωτήματα ως προς το νομικό καθεστώς που θα διέπει αυτές τις συμβάσεις παραχώρησης.

Με διάταξη που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στην Βουλή στο σχέδιο νόμου με τίτλο: «Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων. ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα ΦΠΑ με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1,2,4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016. ΙV Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι η παραχώρηση μέσω δημοπρασίας σε ιδιώτες για τουριστική εκμετάλλευση θα άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ θα γίνεται πλέον χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου.

Ο προηγούμενος νόμος (Άρθρο 16 νόμου 2971/2001) όριζε ότι το ΓΕΝ θα έπρεπε να δίνει την σύμφωνη γνώμη του και από κοινού με το Υπουργείο Πολιτισμού θα καθόριζαν και τους όρους της παραχώρησης.

Στη νέα διάταξη ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα καθορίζει τους όρους της παραχώρησης ή ποιοι θα είναι αυτοί.


Με το προτεινόμενο άρθρο 36 αντικαθίσταται το άρθρο 16 του ν. 2971/2001, το οποίο αφορά την παραχώρηση νησίδων του Δημοσίου και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων.

Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, για σκοπούς που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, επιτρέπεται η παραχώρηση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 13 και 14, της χρήσης νησίδων, βραχονησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων, καθώς και του συνεχόμενου αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών γεωργικών, κτηνοτροφικών (ιδίως δε για εκτροφή ζώων, εγκατάσταση μελισσοκομείων και κοχλιοτροφείων), αλιευτικών, υδατοκαλλιέργειας, ναυταθλητικών, ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, εθνικής άμυνας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας.

Με την αίτηση για την παραχώρηση προσκομίζεται η τυχόν απαιτούμενη από ειδικές διατάξεις άδεια και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί του ότι η συγκεκριμένη χρήση ή δραστηριότητα δεν αντίκειται σε συγκεκριμένο χωροταξικό σχεδιασμό, σε ειδικότερες διατάξεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του ν. 1650/1986 ή διατάξεις περί χρήσεων γης. Ειδικά στην περίπτωση παραχώρησης για σκοπούς περιβαλλοντικής έρευνας εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι επιτρέπεται κατά τον ίδιο τρόπο και για τους σκοπούς της παρ. 1, αλλά χωρίς δημοπρασία, η κατά χρήση παραχώρηση νησίδων του Δημοσίου σε αγροτικούς, αγροτοβιομηχανικούς, γεωργικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισμούς, οργανώσεις παραγωγών του αγροτικού τομέα και σε δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006.

Με την αίτηση για την παραχώρηση προσκομίζεται η τυχόν απαιτούμενη από ειδικές διατάξεις άδεια και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι η συγκεκριμένη χρήση ή δραστηριότητα δεν αντίκειται σε συγκεκριμένο χωροταξικό σχεδιασμό, σε ειδικότερες διατάξεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του ν. 1650/1986 ή διατάξεις περί χρήσεων γης.

Με την παρ. 3 καθορίζεται η διαδικασία παραχώρησης κατά την παρ. 1, η οποία γίνεται κατόπιν δημοπρασίας, η οποία μπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά, τα δε πρακτικά της εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το αντάλλαγμα που καθορίζεται με το άρθρο 16Α.

Είναι δυνατή η απευθείας παραχώρηση σε ΝΠΔΔ, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αλλά και σε ιδιώτες εάν προηγήθηκαν δύο άγονες δημοπρασίες ή εάν σε αυτές δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από περισσότερους ενδιαφερόμενους και δεν αναπτύχθηκε πραγματικός ανταγωνισμός με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Στην τελευταία περίπτωση το αντάλλαγμα ορίζεται κατά το άρθρο 16Α.

Με την παρ. 4 ορίζεται ρητώς ότι για την εκτέλεση έργων στα πλαίσια της παραχώρησης του συγκεκριμένου άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 14.

Με την παρ. 5 προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3,4,5,6,8,9,10 και 11 του άρθρου 15 και στις παραχωρήσεις του παρόντος άρθρου.

Τι προέβλεπε το Άρθρο 16 του νόμου που άλλαξε:

Παραχώρηση νησίδων του Δημοσίου και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων: 

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, του Υπουργείου Αιγαίου για τις περιοχές της αρμοδιότητάς του, καθώς και του Υπουργείου Γεωργίας, για σκοπούς που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, επιτρέπεται η παραχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις για τα δημόσια κτήματα, της χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων και του συνεχόμενου αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών, γεωργικών, κτηνοτροφικών (όπως εκτροφή εν γένει ζώων, εγκατάσταση μελισσοκομείων, κοχλιοτροφείων), ναυταθλητικών, τουριστικών, σκοπών αλιείας, ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, εθνικής άμυνας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας. Στην περίπτωση παραχώρησης για σκοπό περιβαλλοντικής έρευνας εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας Σελίδα 20 από 34 και Δημόσιων Έργων. Το Γ.Ε.Ν. και το Υπουργείο Πολιτισμού με τη διατύπωση της γνώμης τους καθορίζουν και τους όρους της παραχώρησης.

2. Η κατά την παράγραφο 1 παραχώρηση γίνεται μόνον εφόσον η συγκεκριμένη χρήση ή δραστηριότητα δεν αντίκειται σε συγκεκριμένο χωροταξικό σχεδιασμό ή ειδικές διατάξεις καθορισμού χρήσεων γης.

3. Επιτρέπεται κατά τον ίδιο τρόπο και για τους σκοπούς της παραγράφου 1, αλλά χωρίς δημοπρασία, η κατά χρήση παραχώρηση νησίδων του Δημοσίου σε αγροτικούς, αγροτοβιομηχανικούς, γεωργικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισμούς, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

4. Για την εκτέλεση έργων στα πλαίσια παραχώρησης του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15.

5. Η παραχώρηση της παραγράφου 1 γίνεται μετά από δημοπρασία, η οποία ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μίσθωση δημοσίων κτημάτων. Είναι δυνατόν να γίνει και απευθείας παραχώρηση σε Ν.Π.Δ.Δ. ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αλλά και σε ιδιώτες, εφόσον όμως στην τελευταία περίπτωση μετά τη διενέργεια δύο τουλάχιστον δημοπρασιών δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον άλλων ιδιωτών και δεν αναπτύχθηκε πραγματικός συναγωνισμός σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις παραχωρήσεις του παρόντος άρθρου.

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ