Φαίνεται ότι οι Αθηναίοι του τότε διαφωνούσαν με τους ταξιτζήδες όπως και η σημερινοί, γιατί αναφέρονται οι νόμοι περί μισθώσεως αμαξών – αν και μετά την κρίση η συμπεριφορά των ταξί έχει μεταμορφωθεί:

 

Επ’ουδεμία προφάσει δύναται ο αμαξηλάτης να αρνητή εις τινα την υπηρεσία του οχήματος ή της αμάξης του, ούτε εν καιρώ ημέρας, ούτε εν καιρώ νυκτός. Επίσης δεν δύναται να εγκαταλείψη το μισθωτή παρά την θέλησίν του προ του τέλους της υπηρεσίας, δι’ην μίσθωση το όχημα ή η άμαξά του.

Αι άμαξαι και τα οχήματα τα ενόντα εις τον ωρισμένον δια στάθμευσιν των αμαξών εν γένει τόπον, θεωρούνται πάντοτε ως διαθέσιμα, και οι αμαξηλάται δεν δύνανται ν’αρνηθώσι την υπηρεσία των ως προσυμπεφωνημένοι δήθεν.

 

 

Τα Πατήσια, η Κηφισιά και ο Σκαραμαγκάς ήταν εξίσου εξοχικά και ωραία προάστια, αλλά οι κερδοσκόποι πάντα παραμόνευαν:

 

Tα Πατήσια είναι εξοχή απέχουσα ημίσειαν ώραν των Αθηνών. Κήποι ωραίοι, και πολλαί αγροτικαί οικίαι καθιστώσιν αυτήν διαμονήν ευάρεστο. Προς τα δεξιά της οδού Πατησίων είναι η πλατεία των Στρατιωτικών γυμνασμάτων, όπου ανά πάσαν Κυριακή γίνεται ο δημόσιος περίπατος.

Η Κηφησσία απέχει δύο ώρας των Αθηνών. Κείμενο το χωρίον αυτό επί της κλιτύος του Πεντελικού όρους παρέχει εις τους ερχομένους να διέλθωσιν εν αυτώ το θέρος σκιάν και δρόσον. Τα ύδατα είναι εν αυτή άφθονα. Η Κηφησσία ήτον επίσης και των αρχαίων η προσφιλής εξοχή.

 

Η απ’ Αθηνών εις Μέγαρα οδός, ήτις το πάλαι εκαλείτω Ιερά, είναι μια εκ των κάλλιστων των περιχώρων. Χωρεί εις τινα μέρη παραλλήλως προς την θάλασσα και διέρχεται δια της Ελευσίνος, αφ’ου προηγουμένως διέσχισε τον ελαιώνα και τον Κηφισό, όστις σήμερον είναι τον μεν χειμώνα χείμαρρος ασήμαντος, το δε θέρος ξηρόν ρυάκιον. Η μεταξύ Μεγάρων και Αθηνών απόστασις είναι τεσσάρων ωρών.

 

Ο Σκαραμαγκάς δύναται να γίνει η ωραιοτέρα εξοχή των Αθηνών και τούτο προς γνώσιν των κερδοσκόπων.

 

Τα Λιόσσα είναι μικρόν χωρίον πλησίον κτήματος τινος της Α.Μ. της Βασιλίσσης, και εις την βασιλικήν γειτονίαν χρεωστεί την ευημερία του το χωρίον αυτό, ου το μέλλον προοιωνίζεται ευτυχές και λαμπρόν.

 

Τα Σεπόλια είναι ωραία τοποθεσία, εις ην δύναταί τις να υπάγη χάριν περιπάτου, είτε πεζός, είτε έφιππος. Επισκεπτέον εκεί την θέσιν του Κήπου του Ακαδήμου, ή την Ακαδημία του Πλάτωνος, εν η εγείρετε το μνημείο του Γερμανού αρχαιολόγου Μύλλερ.

 

 

Άφθονο το γάλα, κι όμως το βούτυρο σπάνιο:

 

Δύο αρτοποιοί κατασκευάζουσιν άρτον κατά τον γαλλικόν τρόπο, πωλούντες αυτόν εις τιμάς μετρίας. Υπάρχους δε 24 αρτοποιεία. Το νωπόν βόειον βούτυρον είναι σπάνιο, ευρίσκεται εν τούτοις. Το καταναλισκόμενον νωπόν βούτυρον έχει λευκότητα χιονιός, και εξάγεται εκ γάλακτος προβάτου. Αδιακρίτως πίνουσι το αίγειον, προβάτιον και βόειον γάλα.