Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΘΝΗΣ
κινητοποίηση που είχε ξεκινήσει με στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να αντιμετωπιστεί η επείγουσα παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, κάθε άλλο παρά έχει τεθεί στο περιθώριο λόγω των συνθηκών της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία. Αντίθετα, αυτές οι συνθήκες ανέδειξαν με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη σύνδεση των οικονομικών δραστηριοτήτων με τα μεγάλα θέματα του περιβάλλοντος και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

 

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, κάτι που απαιτεί ευρύ μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και σημαντικές επενδύσεις που θα χρηματοδοτήσουν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αντίστοιχες κατευθύνσεις ακολουθεί και η ελληνική οικονομία, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για την ενεργειακή μετάβαση, ώστε να επιτύχει την πλήρη κατάργηση του λιγνίτη έως το 2028 και τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά τουλάχιστον 35% στο ενεργειακό μείγμα έως το 2030 ‒ από το 18% που είναι σήμερα.

 

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμέτοχος σε μια διεθνή πρωτοβουλία

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η υποστήριξη αυτής της μετάβασης και ευρύτερα του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή. Η τράπεζα συμμετέχει ενεργά σε μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες στο πεδίο προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI, στη δημιουργία των οποίων συμμετείχε από την πρώτη στιγμή μαζί με 29 τράπεζες απ' όλο τον κόσμο. Οι Αρχές καλούν τις τράπεζες να πρωταγωνιστήσουν, ενισχύοντας με χρηματοδοτήσεις την αειφόρο ανάπτυξη, και με αυτόν τον ουσιαστικό τρόπο να συνεισφέρουν στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και στους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals). Ένας από τους κεντρικούς άξονες αυτής της προσπάθειας είναι η ανακατανομή των χρηματοδοτικών πόρων για την ενίσχυση επενδύσεων σε ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας με βάση τους ειδικότερους στόχους της Ε.Ε. και κάθε χώρας ξεχωριστά.

 

Η Τράπεζα διαμορφώνει ένα σύγχρονο σύστημα χρηματοδοτήσεων με στόχο την παροχή ουσιαστικών κινήτρων χρηματοοικονομικής ανταγωνιστικότητας μέσω υιοθέτησης περιβαλλοντικών αρχών και στόχων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά στην περιβαλλοντική και κλιματική αναβάθμιση της χώρας. Σημειώνεται ότι η Πειραιώς διατηρεί το μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο καθαρής ενέργειας στην χώρα, που ξεπερνά το 1,7 GW. Συνολικά, οι χρηματοδοτήσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για την υλοποίηση έργων που εντάσσονται στην πράσινη επιχειρηματικότητα ανέρχονται σε €1,5 δισ. (ενεργά δανειακά υπόλοιπα στο τέλος του 2019). Το μεγαλύτερο μέρος των χορηγήσεων καταλαμβάνουν τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τόσο σε στέγες όσο και επί εδάφους, τα αιολικά πάρκα, οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί και τα έργα βιομάζας/βιοαερίου.

 

Η Πράσινη Μονάδα

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δημιουργήσει εξειδικευμένη μονάδα Development & Sustainable Banking με αποστολή την οριζόντια οριοθέτηση και την προώθηση της αειφόρου τραπεζικής (Sustainable Finance). Η μονάδα ενισχύει ιδιώτες και επιχειρήσεις που επιλέγουν τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών και των εγκαταστάσεών τους, εξασφαλίζουν την αυτοπαραγωγή των ενεργειακών τους αναγκών, παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και γενικότερα προβαίνουν σε επενδύσεις που σχετίζονται με την αειφόρο επιχειρηματικότητα.


Στόχος είναι η προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στη διεθνή αγορά, η μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η δραστηριοποίησή τους σε νέους, καινοτόμους τομείς και η ομαλή προσαρμογή τους για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ποσοστών άνθρακα.

 

Στοχευμένο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

Με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων και έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ενταχθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα «Private Finance for Energy Efficiency - PF4EE». Το πρόγραμμα PF4EE αποτελεί ένα πιλοτικό και καινοτόμο συνδυαστικό εργαλείο διάθεσης ρευστότητας και εγγυήσεων δανείων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και του προγράμματος LIFE της Ε.Ε. Η συμφωνία αυτή, συνολικού ποσού 100 εκατ. ευρώ, είναι η μοναδική στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος σε όλη την Ευρώπη.


Τα επενδυτικά σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να έχουν συνολικό προϋπολογισμό εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος δανείου δύναται να είναι από 40.000 έως 5.000.000 ευρώ για επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ ή αν το έργο αφορά ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου, και από 40.000 έως 1.125.000 ευρώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε χρηματοδότηση εταιρείας, εντάσσοντας στα κριτήρια χρηματοδότησης αρχές που αφορούν θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ΕSG). Πρόκειται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ύψους 150 εκατ. ευρώ της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.


Οι αρχές αυτές προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

• Μείωση των ετήσιων εκπομπών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq) εντός της ερχόμενης πενταετίας συνολικά, κατά τουλάχιστον 20%.

• Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).

Η επένδυση αφορά αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά έργα και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω των 120 MW.

 

To άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.

Το νέο τεύχος της LiFO δωρεάν στην πόρτα σας με ένα κλικ.