Τα ΕΛΤΑ προχωρούν στην πρόσληψη 520 έκτακτων υπαλλήλων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε υπηρεσιακές λειτουργίες περιφερειακών διευθύνσεων.

 

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών πλήρους απασχόλησης, και αφορούν στις ειδικότητες ΔΕ διανομέων και ΔΕ εσωτερικής εκμετάλλευσης.


Οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων έχουν αρχίσει να «τρέχουν» μαζί με τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων (ώρες υποβολής 8.30 π.μ. – 13.30). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να εκτελέσουν τα καθήκοντα της θέσης που επιλέγουν και να είναι ηλικίας 18-65 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

 

Τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψηφίους

 

Για τις ειδικότητες ΔΕ εσωτερικής εκμετάλλευσης, τα απαιτούμενα προσόντα είναι:


Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.


Εμπειρία και τρόπος απόδειξης


1) Προϋπηρεσία στον ΕΛΤΑ σε έργο της Ειδικότητας Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του ΕΛΤΑ, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια της απασχόλησης και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής)

2) προϋπηρεσία εκτός ΕΛΤΑ, σε έργο παρεμφερές και ανάλογο με το έργο της εν λόγω ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται: από σχετική βεβαίωση του εργοδότη στην οποία θα αναγράφονται ο χρόνος εργασίας, το αντικείμενο απασχόλησης και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής) ή από βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (ένσημα) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών/η αιτούσα θα δηλώνει ότι εργάστηκε το εν λόγω χρονικό διάστημα, το έργο στο οποίο απασχολήθηκε και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής)
Εντοπιότητα
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια τυπικά προσόντα πρόσληψης, κύρια ή επικουρικά, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων, του Δήμου Κέρκυρας και των Δήμων του Νομού Γρεβενών, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, λόγω παραμεθόριου (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012). Για τις υπόλοιπες θέσεις δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.

 

Για τις ειδικότητες ΔΕ διανομέων, τα απαιτούμενα προσόντα είναι:


1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2) Αδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.
Εμπειρία και τρόπος απόδειξης
1) Προϋπηρεσία στον ΕΛΤΑ σε έργο διανομής, η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του ΕΛΤΑ, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια απασχόλησης και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής).
2) Προϋπηρεσία σε έργο διανομής, οπουδήποτε εκτός ΕΛΤΑ, η οποία αποδεικνύεται: από σχετική βεβαίωση του εργοδότη στην οποία θα αναγράφονται ο χρόνος εργασίας, το αντικείμενο απασχόλησης και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής) ή από βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (ένσημα) και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι εργάστηκε το εν λόγω χρονικό διάστημα σε έργο διανομής με μερική ή πλήρη απασχόληση.


Εντοπιότητα

 

Για τη θέση με κωδικό 107 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια τυπικά προσόντα πρόσληψης, κύρια ή επικουρικά, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012). Για τις υπόλοιπες θέσεις δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.