Έσοδα ύψους 1,04 δισ. ευρώ και ζημίες ύψους 159 εκατ. ευρώ παρουσιάζει το υπερταμείο κατά τον πρώτο ενοποιημένο ισολογισμό που συνέταξε για το 2018.

 

Ειδικότερα, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), εμφάνισε σε ενοποιημένη βάση οριακά λειτουργικά κέρδη (EBIT) ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, σύνολο ενεργητικού 5,5 δισ. ευρώ, ίδια κεφάλαια ύψους 3,54 δισ. ευρώ, ενώ τα πάγιά της προσμετρήθηκαν σε 2,36 δισ. ευρώ. Ακόμη, παρουσίασε ταμειακά διαθέσιμα ύψους 736 εκατ. ευρώ, δάνεια 220 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις που πλησιάζουν τα 2,6 δισ. ευρώ.

 

Στα προαναφερόμενα μεγέθη, τα μεγέθη της ΔΕΗ, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η ΕΕΣΥΠ στις τρεις προαναφερόμενες επιχειρήσεις είναι μέτοχος μειοψηφίας, χωρίς επιρροή στις αποφάσεις των διοικήσεών τους. Επίσης, δεν ενοποιείται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς το υπερταμείο δεν έχει καμία επιρροή στη διοίκηση της επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι ελέγχεται μετοχικά κατά 100%.

 

Επομένως, το ΤΧΣ δεν συμβάλλει καθόλου στα αποτελέσματα, ενώ η ΔΕΗ, ο ΔΑΑ και η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ συμβάλλουν μόνον ως προς το μέρος των κερδών/ζημιών που αναλογούν στη συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ στο μετοχικό κεφάλαιό της. Ετσι η διοίκηση του υπερταμείου αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών που παρουσιάζει σε ενοποιημένη βάση στις αναλογούσες ζημίες της ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι οι ζημίες της τελευταίας για το 2018 ανήλθαν σε 903 εκατ. ευρώ.

 

Ακόμη, αρνητικά συνέβαλε η φορολογία των κερδοφόρων θυγατρικών εταιρειών, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν υπέρογκες ζημίες από άλλες θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ. «Στις κερδοφόρες επιχειρήσεις υπάρχουν έξοδα φόρων τα οποία δεν αντισταθμίζονται από τυχόν αναβαλλόμενη φορολογική ωφέλεια των ζημιογόνων επιχειρήσεων», αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις.

 

Αναφορικά με τα ενοποιημένα έσοδα, αυτά ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ και προέρχονται κυρίως από πέντε επιχειρήσεις. Πρόκειται για τον ΟΑΣΑ, με τις θυγατρικές του εταιρείες ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ (197 εκατ. ευρώ), τα ΕΛΤΑ (363 εκατ. ευρώ) και τις δύο εταιρείες υδάτων, ΕΥΔΑΠ (322 εκατ. ευρώ) και ΕΥΑΘ (73 εκατ. ευρώ).

 

Σύμφωνα με το υπερταμείο, τα έσοδα σε συγκρίσιμη βάση (pro forma) εμφανίζονται αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το 2017 και είναι αυξημένα κατά περίπου 63 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή των εσόδων προέρχεται κυρίως από τα ΕΛΤΑ (+40 εκατ. ευρώ λόγω της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας), τον ΟΑΣΑ (+25 εκατ. ευρώ λόγω ηλεκτρονικού εισιτηρίου και τιμολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών), τη ΓΑΙΑΟΣΕ (+8,1 εκατ. ευρώ) κ.ά.