Απόκοσμη Πρωτομαγιά στην Καλαμαριά

 

"καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη"     

 

- Ευαγγελιστής Ιωάννης