Οι εργαζόμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους στην εργασία τους, έως το τέλος της χρονιάς, σύμφωνα με νέα υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα και ορίζει, μεταξύ άλλων, ποιες κατηγορίες εργαζομένων θα πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά.

 

Έως τις 31/12/2021, θεσπίζεται η υποχρέωση των εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, βεβαίωση εμβολιασμού ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου πως έχουν νοσήσει.

 

Στόχος του προτεινόμενου άρθρου 1 είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. 

 

 «Ειδικότερα προβλέπεται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν τον εμβολιασμό από τους εργαζόμενους στους εργοδότες ή προϊσταμένους προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή των αναγκαίων πληροφοριών που θα επιτρέψει τη διαμόρφωση του επαγγελματικού περιβάλλοντος κατά τρόπο που θα μειώσει τη διακινδύνευση της δημόσιας υγείας».

 

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αφορά: τους εργαζομένους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και σε μονάδες φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (από 16 Αυγούστου), καθώς και σε υγειονομικές δομές - γιατρούς και νοσηλευτές - με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

 

Εξαιρούνται του εμβολιασμού όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι μηνών από τη νόσησή τους καθώς και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που τους εμποδίζει τη διενέργεια του εμβολιασμού τους.

 

Ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου που δεν θα εμβολιαστεί και θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος δεν παρέχει εργασία λόγω της εφαρμογής του νόμου. 

 

Το μέτρο θα έχει εφαρμογή και σε εργαζόμενους με συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών καθώς και συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη παρέχεται η δυνατότητα για την αναπλήρωση των εργαζομένων αυτών που θα τεθούν σε αναστολή καθηκόντων να μπορούν να προσλάβουν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Στον εργοδότη που θα απασχολήσει προσωπικό που θα έπρεπε να είναι εμβολιασμένο ή να έχει βεβαίωση νόσησης , η τροπολογία θεσπίζει διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση με ανώτατο πλαφόν τις 50.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις υποτροπής το διοικητικό πρόστιμο θα είναι 20.000 ευρώ ανά παράβαση και θα μπορεί να φτάσει έως το ποσό των 200.000 ευρώ.