Πτυχία: Πρόταση για αντιστοίχιση ΤΕΙ με ΑΕΙ - Τι ζητούν 27 φορείς και ενώσεις

Πτυχία: Πρόταση για αντιστοίχιση ΤΕΙ με ΑΕΙ - Τι ζητούν 27 φορείς και ενώσεις Facebook Twitter
0

Πρόταση για την αντιστοίχιση πτυχίων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) με τα πτυχία των πανεπιστημιακών τμημάτων κατέθεσαν 27 επιστημονικές ενώσεις και φορείς. 

Η κατάργηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα (εκτός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) με τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) μετά το 2018, οδήγησε στη δημιουργία Πανεπιστημιακών Τμημάτων που απορρόφησαν το επιστημονικό πεδίο των καταργηθέντων Τεχνολογικών Τμημάτων.

Το σύνολο σχεδόν των Επιστημονικών Ενώσεων, Συλλόγων Αποφοίτων και Φοιτητικών Συλλόγων Τεχνολογικού Τομέα ζητά μεταξύ άλλων αυτοδίκαιη σύνδεση των Πτυχιούχων των καταργηθέντων Ιδρυμάτων και Τμημάτων του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) με τα Πανεπιστήμια και Πανεπιστημιακά Τμήματα, ίδιου, όμοιου, συναφούς ή σχετικού επιστημονικού πεδίου, όπως ακριβώς έχει συμβεί στο παρελθόν σε όμοιες ή και αντίστοιχες περιπτώσεις.

Τι διεκδικούν


Α. Αντιστοίχιση πτυχίων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχία που χορηγούν τετραετούς φοίτησης Τμήματα Πανεπιστημίων, ως εξής:

Α1. Για τα καταργηθέντα τμήματα Τ.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης με όμοια και προϋπάρχοντα τμήματα Πανεπιστημίου, προτείνεται η αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών τμημάτων Τ.Ε.Ι. με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα.

Α2. Για τα καταργηθέντα τμήματα Τ.Ε.Ι. τα οποία διαθέτουν αντίστοιχη ή σχεδόν αντίστοιχη ειδικότητα με νέα τμήματα Πανεπιστημίων, προτείνεται η αυτόματη αντιστοίχιση με τα πτυχία Πανεπιστημίων λαμβάνοντας υπόψη ότι:

τα νέα προγράμματα σπουδών δε διαφοροποιούνται κατά το μέρος των υποχρεωτικών μαθημάτων, παρά μόνο προστίθενται ορισμένα μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά, ενώ ως υποχρεωτικό μάθημα παραμένει τόσο η πτυχιακή εργασία όσο και η πρακτική άσκηση,


η εργασιακή εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τους απόφοιτους στο αντικείμενο σπουδών τους καλύπτει τις όποιες διαφοροποιήσεις μαθημάτων, διαχρονικά, στα προγράμματα σπουδών.


Α3. Εάν υφίσταται καταργηθέν τμήμα Τ.Ε.Ι. που δε διαθέτει ειδικότητα αντίστοιχη ή σχεδόν αντίστοιχη με ένα νέο τμήμα Πανεπιστημίου, τότε προτείνεται να οριστεί ένας μέγιστος αριθμός τεσσάρων (4) εξεταζόμενων μαθημάτων στο πλέον συναφές τμήμα Πανεπιστημίου που έχει δημιουργηθεί, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου αποφοίτου. Τα μαθήματα αυτά θα πραγματοποιούνται με τη μορφή σεμιναρίων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, η διάρκεια ολοκλήρωσης των οποίων θα είναι ελεύθερη, λόγω περιορισμών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως είναι οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, θέματα υγείας και η τρέχουσα οικονομική κατάσταση κάθε πτυχιούχου. Το αντικείμενο των εξεταζόμενων μαθημάτων θα ορίζεται από τα νέα τμήματα με βάση το πρόγραμμα σπουδών που ήδη έχει παρακολουθήσει ο απόφοιτος. Τα μαθήματα θα εξετάζονται σε διακριτές από τις προβλεπόμενες από το Πανεπιστήμιο εξεταστικές περιόδους.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν οριστεί στα αντίστοιχα Π.Δ. που αφορούν την άσκηση επαγγέλματος από αποφοίτους του τμήματος, καθώς και η διατήρηση της άδειας ή βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος ως μία και ενιαία για κάθε νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα. Ταυτόχρονα θεωρείται δεδομένη η βούληση της Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την έκδοση εκκρεμών επαγγελματικών δικαιωμάτων σε πλήθος τμημάτων.

Β. Αντιστοίχιση Τετραετών τμημάτων Τ.Ε.Ι. με Πενταετή τμήματα Πανεπιστημίων

Τμήματα Τ.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης με αντίστοιχο νέο ή προϋπάρχον τμήμα Πανεπιστημίου πενταετούς φοίτησης ως εξής:

Οι Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα τετραετούς φοίτησης θα έχουν τη δυνατότητα αντιστοίχισης του πτυχίου τους με τα Πτυχία Πανεπιστημιακών Τμημάτων Πενταετούς φοίτησης, ομοειδούς ή συναφούς επιστημονικού πεδίου, με μέγιστο αριθμό εξεταζόμενων μαθημάτων τα έξι (6), χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση, με δωρεάν και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σεμιναριακού χαρακτήρα (στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων), ανεξαρτήτως των εξαμήνων σπουδών και χωρίς χρονικό περιθώριο εξέτασής τους και λήψης του νέου πτυχίου, εφόσον υπάρχει πλήρης συνάφεια με την ειδικότητα του πτυχιούχου. Εάν δεν υπάρχει συνάφεια, ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων θα είναι οκτώ (8), με τους ίδιους όρους παρακολούθησης. Ταυτόχρονα το κάθε ίδρυμα οφείλει να αναγνωρίσει την αποδεδειγμένη εμπειρία, ως προς τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Τα μαθήματα θα ορίζονται με βάση το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος που θα επιλέξει ο πτυχιούχος να πραγματοποιήσει τις σπουδές του. Η διαδικασία επιλογής μαθημάτων θα γίνεται μία φορά και εφόσον υπάρξει διάλογος σε επιτροπή που θα ορίζεται από την Σύγκλητο και θα συμμετέχει εκπρόσωπος του φορέα αποφοίτων και θα αφορά όλους τους πτυχιούχους που θα επιλέξουν το ίδρυμα αυτό. Αλλαγές θα επιτρέπονται μόνο κατόπιν σχετικής απόφασης της επιτροπής.

Για τους Πτυχιούχους Τεχνολογικού Τομέα που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών, η αντιστοίχιση με το Πτυχίο του Πενταετούς Τμήματος θα δίνεται αυτόματα, με βάση την συνάφεια του Τμήματος προέλευσης. Σημειωτέον, οι Μεταπτυχιακοί ή Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών δεν αίρονται μετά την διαδικασία της αντιστοίχισης.

Για όλα τα Τμήματα Τεχνολογικού Τομέα που καταργήθηκαν, η Πολιτεία θα ορίσει τις αντιστοιχίσεις με τα νέα Τμήματα Πανεπιστημίων, μέσω της λειτουργίας Ειδικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα Πανεπιστήμια, φορείς των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι το καθ' ύλην αρμόδιο για τις Ανώτατες Σπουδές.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις Α & Β, σε περίπτωση πλήρους κατάργησης τμήματος Τ.Ε.Ι. ή αλλαγής επιστημονικής κατεύθυνσης, προτείνεται η αντιστοίχιση των παλαιών πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα νέα πανεπιστημιακά πτυχία που χορηγούν τμήματα συναφούς προγράμματος σπουδών/κατεύθυνσης που προέκυψαν μετά την κατάργηση των Τ.Ε.Ι. ή εάν δεν υπάρχουν αυτά, προτείνεται η αντιστοίχιση των παλαιών πτυχίων Τ.Ε.Ι. με πανεπιστημιακά πτυχία που χορηγούν τμήματα πανεπιστημίων της επικράτειας συναφούς προγράμματος σπουδών/κατεύθυνσης.

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) αυτοδίκαια μετατρέπεται σε Πανεπιστήμιο με αντικείμενο την εκπαίδευση λειτουργών της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για όλες τις ειδικότητες.

Οι φοιτητές των τμημάτων Τ.Ε.Ι. που συνεχίζουν να φοιτούν στο πρόγραμμα Τ.Ε.Ι. του Τμήματος που καταργήθηκε, μέσα στο πλαίσιο του νέου Πανεπιστημίου.

Α) Οι φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών μπορούν αυτόματα να μεταπηδήσουν στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών.

Β) Οι φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών να έχουν το δικαίωμα με αίτηση τους να μεταπηδήσουν στο νέο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις. Επιπροσθέτως να αναγνωρίζονται όλα τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση που εμπεριέχονται στα 4 έτη σπουδών (ανεξαρτήτως αν έχουν κατοχυρωθεί από τους εν ενεργεία φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών).

Σημειωτέον, επειδή οι εν ενεργεία φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των ενηλίκων απαιτείται τα επιπλέον μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου Πανεπιστημιακών τμημάτων να διεξαχθούν με την διαδικασία δωρεάν και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων).

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ