Στα 1,936 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού, για το α' εξάμηνο του 2017, έναντι πλεονάσματος 1,632 δισεκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για πλεόνασμα 431 εκατομμύρια ευρώ.


Το αποτέλεσμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 1,596 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 3,092 δισεκατομμύρια ευρώ.

 

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

 

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 114 εκατ. ευρώ ή 95,2%,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 90 εκατ. ευρώ ή 15,5%,
γ) 'Αμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 100 εκατ. ευρώ ή 8,9%,
δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 247 εκατ. ευρώ ή 4,1%,
ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 10,1%,
στ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 20 εκατ. ευρώ ή 18,5%,
ζ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 1,2%,
η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 68 εκατ. ευρώ ή 12,2%,
θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 80 εκατ. ευρώ ή 3,4%,
ι) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 9,5%,
ια) Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 10 εκατ. ευρώ.

 

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 123 εκατ. ευρώ ή 3,7%,
β) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 39 εκατ. ευρώ ή 6,5%,
γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 15 εκατ. ευρώ ή 2,0%,
δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 54 εκατ. ευρώ ή 4,6%,
ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 10 εκατ. ευρώ ή 6,1%,
στ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 344 εκατ. ευρώ ή 26,3%.

 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία του ΦΠΑ λοιπών το Μάιο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 296,16 εκατ. ευρώ που αφορά στην παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων (έσοδα αποκρατικοποιήσεων).

 

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,842 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 133 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,709 δις ευρώ).

 

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 836 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

 

Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,493 δις ευρώ αυξημένο κατά 54 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

 

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,424 δις ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 79 εκατ. ευρώ.