Αλλαγές στις μετακινήσεις εκτός νομού περιλαμβάνουν οι διευκρινίσεις που προστέθηκαν στην σχετική ΚΥΑ.

 

Πλέον επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός νομού με την επίδειξη εγγράφου και από ιδιωτικά νοσοκομεία, αποκλειστικά ωστόσο για περιπτώσεις έκτακτης.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση χημειοθεραπείας. Σχετικές διευκρινίσεις, έδωσε ο υφυπουργός Συντονισμού και Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι η υπερτοπική μετακίνηση επιτρέπεται όταν αφορά ιδιωτική δομή υγείας, όπως κλινική και νοσοκομείο.

 

Ωστόσο παραμένει η απαγόρευση μετακίνησης εκτός νομού σε περίπτωση, που η βεβαίωση προέρχεται από ιδιώτη γιατρό.

 

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

 

1) Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 (Β’ 1678) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται η δυνατότητα μετακίνησης προς ιδιωτική κλινική, αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης και  η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

 

- β) Για λόγους υγείας, στην περίπτωση μετακίνησης

- βα) προς δημόσια δομή υγείας,

- ββ) αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, προς ιδιωτική κλινική.

 

Για την πιστοποίηση των λόγων υγείας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων όπου αυτό δεν μπορεί να προσκομισθεί λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετακίνησης.».

 

2) Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

 

Στις εξαιρέσεις μετακίνησης εκτός νομού περιλαμβάνονται ακόμα οι μετακινήσεις για εργασία (όπως προβλεπόταν, με την σχετική βεβαίωση).

 

Για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, διευκρινίζεται πως στην υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ο λόγος μετακίνησης. Επίσης, ο συνολικός χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

 

Επίσης, επιτρέπεται η μετακίνηση για λόγους υγείας, για μετακίνηση σε δημόσια δομή υγείας, με πιστοποίηση και έγγραφο της ίδιας της δομής, εκτός σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

 

Επιτρέπεται, η μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, όπου απαιτείται η επίδειξη Βεβαίωσης Κατοικίας Ειδικής Χρήσης.

 

Η σχετική βεβαίωση λαμβάνεται από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.

 

Επιτρέπεται ακόμα η μετάβαση εκτός νομού για κηδεία, με την υποχρέωση της επίδειξης, εκτός της σχετικής βεβαίωσης κίνησης ή SMS με κωδικό 5, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου και της άδειας ταφής.

 

Και σε αυτή την περίπτωση, ο συνολικός χρόνος μετακίνησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 48 ώρες.

 

Επιτρέπεται ακόμα η μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων, που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ο μετακινούμενος γονέας κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου:

 

εα) στην περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου,

 

εβ) στην περίπτωση διάστασης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και

 

εγ) σε κάθε περίπτωση, πρόσφορα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο.

 

Παραμένει σε εφαρμογή η απαγόρευση μετακίνησης για συγκομιδή αγροτικών προϊόντων.