Πιο ελαστικοί γίνονται οι περιορισμοί κεφαλαίων, όπως προκύπτει από απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦEK (αρ. φύλλου 1721) τη Δευτέρα.

 

Ειδικότερα, με βάση την απόφαση αυτή:

  • Κάθε φυσικό πρόσωπο - συναλλασσόμενος μπορεί μηνιαίως να μεταφέρει στο εξωτερικό μέσω των ελληνικών τραπεζών το ποσό των 500 ευρώ. Tο ποσό των 5.000 ευρώ ανά τρίμηνο για φοιτητές του εξωτερικού αυξάνεται σε 8.000 ευρώ στην περίπτωση που με βάση δικαιολογητικά τα χρήματα αυτά αφορούν πληρωμή σε φοιτητική εστία ή σε εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων-δικαιολογητικών.

  • Eνώ συνεχίζει να απαγορεύεται η πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση δανείου, εκτός αν γίνεται με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό επιτρέπεται αυτή να γίνεται μέσω αναδιάρθρωσης δανείου υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου.

  • Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού χωρίς το δικαίωμα ανάληψης από φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο ελληνικό δημόσιο καθώς και το άνοιγμα λογαριασμού από φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά για την είσπραξη οφειλών.

  • Χαλαρώνουν οι περιορισμοί σε συναλλαγές κίνησης κεφαλαίων που αφορούν σε διαχείριση ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και διευκολύνονται οι συναλλαγές που αφορούν αξίες (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.).