Πληροφορίες
DOLBY DIGITAL
Τύπος
Χειμερινή
Εμφανής
LegacyId
362