Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Αττική παράδοση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση: Προκήρυξη υποτροφίας για σπουδές στις ΗΠΑ και στην Ε.Ε.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση προκηρύσσει δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τους σκοπούς του ιδρύματος που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του καταστατικού του (πδ. 7/1/1991 ΦΕΚ Β’136):

 

Δύο (2) υποτροφίες με αντικείμενο Σπουδές Πολιτικών Επιστημών  €10,000 (δέκα χιλιάδων ευρώ) εκάστη.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού ή ευρωπαϊκού πανεπιστημίου το αργότερο έως την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν σε δύο (2) αντίγραφα: βιογραφικό σημείωμα και μια αυτοπεριγραφική έκθεση (personal statement) προς το Δ.Σ., αντίγραφο των τίτλων σπουδών τους, καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως, απόσπασμα ποινικού μητρώου, εκκαθαριστικό εφορίας και αποδεικτικό της εγγραφής τους σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού ή ευρωπαϊκού πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρίκα Ανδρεάδη στο τηλέφωνο 210 6009800 εσωτ. 1123.

 

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων με τα παραπάνω δικαιολογητικά ορίζεται η Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, στη διεύθυνση Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 15342, Υπ’ όψιν κ. Μαρίκας Ανδρεάδη. 

 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ