Διορισμός πυρόπληκτων στο Δημόσιο, αλλά μόνο με παραίτηση από οικονομικές απαιτήσεις

Διορισμός πυρόπληκτων στο Δημόσιο, αλλά μόνο με παραίτηση από οικονομικές απαιτήσεις Facebook Twitter
EUROKINISSI
8

Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση σχετικά με τον διορισμό, στο Δημόσιο, συγγενών των 96 νεκρών στο Μάτι, αλλά αίσθηση προκαλεί μια προϋπόθεση που περιλαμβάνει.

Πριν λίγη ώρα βγήκε στη δημοσιότητα η σχετική απόφαση, της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, που δίνει το δικαίωμα, σε ένα μέλος των οικογενειών με νεκρούς από την πύρινη λαίλαπα στο Μάτι, να διοριστεί στο Δημόσιο. 

Το δικαίωμα δίνεται σε συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. 

Ερωτηματικά γεννά ωστόσο σε νομικούς και κύκλους, μία από τις προϋποθέσεις, αφού η αίτηση για διορισμό συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζόμενου από τυχόν οικονομικές απαιτήσεις. 

Αυτό σε μια πρώτη ανάγνωση ενδεχομένως σημαίνει ότι ένας συγγενής νεκρού, που θα κάνει χρήση της δυνατότητας διορισμού στο δημόσιο, κατ' εφαρμογήν της ευνοϊκής διάταξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση, παραιτείται του δικαιώματός του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του ελληνικού Δημοσίου. 

Η διάταξη αυτή, σύμφωνα με νομικούς κύκλους που επικαλέστηκε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, ενδέχεται να αντιβαίνει ακόμα και στο άρθρο 25 παρ. 3 του Συντάγματος περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. 

«Υπάρχει μία υπόνοια συναλλαγής μεταξύ του Δημοσίου και των συγγενών», σχολίασαν οι ίδιες πηγές, κάνοντας λόγο για νομικά «πολύ συζητήσιμη». Αντίστοιχη ήταν και η διάταξη και για τους συγγενείς των νεκρών, από τις πυρκαγιές στην Ηλεία το 2007 που ωστόσο προσελήφθησαν στο δημόσιο, διατηρώντας τελικά το δικαίωμά τους για προσφυγή στη δικαιοσύνη. 

Ολόκληρη η υπουργική απόφαση

 

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898/2018 Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών γ) του τρόπου βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου δ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων δ) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138/Α'/26-7-2018)

(Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών γ) του τρόπου βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου δ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων δ) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138/Α'/26-7-2018))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898/03-08-2018

(ΦΕΚ Β' 3524/21-08-2018)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138/Α'/ 26-07-2018),
β. της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α'/13-12-1994), όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο βεβαίωσης της αιτίας θανάτου, τη σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138/Α'/26-07-2018), ως ακολούθως:

Άρθρο 1


Φορείς Υποδοχής Δικαιούχοι διορισμού-Έκταση εφαρμογής

1. Καθορίζουμε ως δικαιούχους διορισμού στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ.1 άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, εκτός των εταιρειών του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005, ένα (1) μέλος της οικογένειας θανόντος εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, μέχρι β' βαθμού συγγένειας με αυτόν ή ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

2. Το δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγό τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους.

Άρθρο 2


Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τον κατά τα ανωτέρω διορισμό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση για το διορισμό του στην οποία θα προσδιορίζεται ο νομός σε υπηρεσία ή φορέα εντός του οποίου επιθυμεί να διοριστεί. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται, υπεύθυνα, ο τόπος του συμβάντος εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τη βεβαίωση του άρθρου 3 της απόφασης αυτής.
Η κατά τα ανωτέρω αίτηση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τυχόν οικονομικές απαιτήσεις καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, από την ημερομηνία διορισμού.
β. Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δικαιούχων διορισμού βάσει των διατάξεων της παρούσας, που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, για την παραίτησή τους από το ως άνω δικαίωμα υπέρ του αιτούντος το διορισμό και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό δικαιούχων που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
γ. Τους τίτλους σπουδών του.
δ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
ε. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά τις πυρκαγιές αυτές ή το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω, βεβαιωμένο από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία του φορέα ασφάλισης του τραυματία), καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματισμό για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.
στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα.
ζ. Το σύμφωνο συμβίωσης.

Άρθρο 3


Τρόπος βεβαίωσης του θανάτου

Η αιτία του θανάτου του συγγενούς του αιτούντος το διορισμό και ο τόπος που συνέβη το γεγονός βεβαιώνεται με:
α) πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής, που εκδίδεται με βάση την έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ή
β) πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.

Άρθρο 4


Σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων

1. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού προηγούνται κατά σειρά:
α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή το πρόσωπο με το οποίο ο θανών ή η θανούσα είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
β) οι συγγενείς εξ αίματος α' βαθμού του θανόντος
γ) οι συγγενείς εξ αγχιστείας α' βαθμού του θανόντος
δ) οι συγγενείς εξ αίματος β' βαθμού του θανόντος και
ε) οι συγγενείς εξ αγχιστείας β' βαθμού του θανόντος Μεταξύ συγγενών που εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της ημερομηνίας γέννησης.

2. Στην περίπτωση που τα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 μεταβιβάζουν το δικαίωμα διορισμού τους προηγούνται κατά σειρά:
α) ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης
β) ένα από τα τέκνα τους, μεταξύ των οποίων προηγείται το μεγαλύτερο σε ηλικία.

Άρθρο 5


Υποβολή αιτήσεων

1. Οι δικαιούχοι διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης υποβάλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με συστημένη επιστολή την αίτηση για διορισμό τους, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά και τα τυπικά τους προσόντα, ο νομός σε υπηρεσία του οποίου επιθυμούν να διοριστούν καθώς και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μεριμνά για την εξεύρεση κενών θέσεων σε υπηρεσίες ή φορείς στους νομούς για τους οποίους εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διορισμό, αντίστοιχες με τα τυπικά προσόντα των αιτούντων. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης καταρτίζει πίνακα με κενές οργανικές θέσεις, τον οποίο γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους. Οι δικαιούχοι, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υποβάλλουν δήλωση στην οποία αναγράφουν μέχρι τρεις (3) φορείς προτίμησης για διορισμό μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης διατίθενται για διορισμό οι ανωτέρω δικαιούχοι σύμφωνα και με τις δηλώσεις προτίμησης τους. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις του ίδιου φορέα και ο αριθμός των θέσεων δεν επαρκεί για όλους, η διάθεση γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένου του εγγάμου με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και του εγγάμου έναντι του αγάμου. Σε περίπτωση σύμπτωσης του ανωτέρω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης, προηγουμένου του μεγαλύτερου σε ηλικία.

2. Η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία θανάτου ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.

3. Για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, καθώς και των τυπικών και ειδικών προσόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου φορέα», όπως ισχύει και τις οργανικές διατάξεις ή κανονισμό του οικείου φορέα.

Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

 

Ελλάδα
8

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

6 σχόλια
Το μόνο που είναι ικανές να "προσφέρουν" αυτού του είδους οι πολιτικές ηγεσίες είναι ενα διορισμό στο Δημόσιο, στα πλαίσια μιας συναλλαγής. Τίποτε άλλο, δυστυχώς! Ήμαρτον πια!!!
Το Συριζαίϊκο Δημόσιο λοιπόν, δείχνει το ήθος του και την σοβαρότητά του.Αφενός, ακολουθεί μια διαχρονική τακτική διορισμού στο Δημόσιο πληγέντων από ακραία γεγονότα - που εμμέσως εγκρίνει και στηρίζει όλη η κοινωνία, προκειμένου να έχει μια σταθερή δουλειά ο πληγείς ή μέλος της οικογένειάς του. Γιατί θα δουλεύει για να αμείβεται, δεν θα κάθεται όποιος διορισθεί. Ενδεχομένως είναι η πράξη αυτή και μια έμμεση έκφραση συγγνώμης.Τώρα λοιπόν, αυτή η συμπαράσταση και συγγνώμη μετατρέπεται σε "ΕΞΟΦΛΗΣΗ " και ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ Ό, ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ.Οπότε, αν π.χ. η γυναίκα που έχασε άνδρα και παιδιά με τραγικό τρόπο διορισθεί, αυτό να σημαίνει ότι ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΚΛΗΡΙΣΤΗΚΕ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ !ΜΕΓΑ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ότι το Δημόσιο - υπό την δικαστική πίεση και με καταλογισμό των ευθυνών του και με την θέληση της Πολιτικής ηγεσίας - θα αναγκασθεί να βελτιωθεί. ΌΧΙ ! ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !Συμπέρασμα :Διαπιστώνεται η μικρόνοη συναλλακτική ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΑ που στοχεύει - εφόσον αρχικά και εμμέσως το Δημόσιο αναγνωρίζει τις ευθύνες του με τον διορισμό - ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΟΥΝ ΠΟΤΕ ΑΜΕΣΑ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΠΟΤΕ !Είναι δλδ θέμα ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ !Που αποδεικνύεται ποιο είναι ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και ποιο "ηθικό πλεονέκτημα" είχε ή ΔΕΝ ΕΙΧΕ !ΚΑΙ ΠΟΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΕΙΧΕ Ή ΔΕΝ ΕΙΧΕ !
Η παραίτηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τυχόν αποδοχές που λαμβάνει ο αιτών – διοριζόμενος από σύνταξη, καθώς και την αναστολή του σχετικού συνταξιοδοτικού δικαιώματος... Δηλαδή, το προφανές!Κάποιος που για οποιοδήποτε λόγο λαμβάνει κάποιας μορφής σύνταξη (π.χ. αναπηρίας), εφόσον επιλέξει να διοριστεί, θα αμείβεται με τον μισθό του ως διορισθείς στο Δημόσιο. Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός με τυχόν άλλες απαιτήσεις ή αποζημιώσεις που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος (εκτός από τις ήδη παρεχόμενες προς κάθε δημόσιο υπάλληλο, εφόσον συντρέχουν λόγοι), και βεβαίως ο διοριζόμενος δεν στερείται κανενός νομίμου δικαιώματός του για προσφυγή στα δικαστήρια και διεκδίκηση οποιαδήποτε αγωγής.
Όταν στην τωρινή Απόφαση ενσωματώνεται το προφανές και αυτονόητο και ΉΔΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ, συμβαίνουν - διαζευκτικά - τα εξής :1. Ο συντάκτης είναι αδικαιολόγητα "φλύαρος" (νομικά). 2. Ο συντάκτης ΈΧΕΙ ΑΓΝΟΙΑ ΝΟΜΟΥ (που η άγνοια νόμου είναι ασυγχώρητο "έγκλημα" για έναν απλό πολίτη, οπότε και για μία Δημόσια Υπηρεσία).3. Ο συντάκτης ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΘΙΟΣ, οπότε είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΣΑΜΠΑ !4. Ο συντάκτης ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗ ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΘΙΟΙ, οπότε ΕΝΕΡΓΕΙ ΜΕ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠ[ΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ¨ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙ".Εσείς και - εκ των υστέρων, μετά τις διαμαρτυρίες - η κ. Γεροβασίλη, επιλέγετε το 1. σε συνδυασμό με το 4.Η κ. Γεροβασίλη όμως, αντί να απολογηθεί κάνει και επίθεση !Επ' αυτού δείτε σχόλιο https://www.lifo.gr/now/politics/205171/diorismoi-pyroplikton-to-ypoyrgeio-leei-pos-ennoei-paraitisi-apo-oikonomikes-apaitiseis-apokleistika-apo-syntaksi#comment

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ