Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ανακοίνωση αναφέρει ότι έχει επικοινωνήσει με συγκεκριμένες ενώσεις επιχειρήσεων «προκειμένου να τους επιστήσει την προσοχή ώστε να απέχουν από αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές».

 

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή χτύπησε «καμπανάκι» για «πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με ανατιμήσεις στους τομείς της παροχής γευμάτων με παραδοσιακές γεύσεις στην περιοχή της Αθήνας, της εστίασης στην περιοχή της Λάρισας και της αρτοποιίας στην περιοχή της Πάτρας».

 

Στη συνέχεια υπογραμμίζει αναλυτικά στην ανακοίνωσή της ότι: «Οποιαδήποτε παρέμβαση από επαγγελματικούς φορείς/ενώσεις ή/και συνεννοήσεις μεταξύ επαγγελματιών, με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε έκταση και βαθμό, καθώς και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια και ιδίως εκείνες, οι οποίες συνίστανται στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, θεωρούνται ως ιδιαίτερης σοβαρότητας παραβιάσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τον ελεύθερο ανταγωνισμό».

 

«Τυχόν παραβίαση των εν λόγω κανόνων δύναται να επιφέρει τόσο διοικητικά πρόστιμα και ποινές όσο και ποινικές ευθύνες για τους συμμετέχοντες επαγγελματίες ή ακόμα και για τρίτα νομικά πρόσωπα που συνέβαλαν στη δημιουργία φαινομένων σύμπραξης/εναρμόνισης των τιμών στους ως άνω κλάδους» τονίζεται στην ανακοίνωση.

 

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή σημειώνει ότι «οι προαναφερόμενες ενώσεις επιχειρήσεων κλήθηκαν να απέχουν από κάθε είδους τέτοια συμπεριφορά και να ενημερώσουν αμελλητί τα μέλη τους για τις υποχρεώσεις τους για συμμόρφωση με τους κανόνες του ελευθέρου ανταγωνισμού, κατά τα ανωτέρω». 

 

«Η προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και του καταναλωτή, συγκαταλέγονται μεταξύ των πρωταρχικών σκοπών και στόχων της ΕΑ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΕΑ θα λαμβάνει άμεσα μέτρα κατά παντός υπευθύνου ανεξαιρέτως, σε κάθε περίπτωση όπου ενδέχεται να υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ή/και ενδείξεις για την ύπαρξη περιορισμών του ανταγωνισμού» συνεχίζει η ανακοίνωση.

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, «οι πρακτικές αυτές στοχεύουν στην άμεση εκμετάλλευση των καταναλωτών, βλάπτουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή και καθώς αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, θα τύχουν  άμεσης κατασταλτικής παρέμβασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με την επιβολή αποτρεπτικών για τέτοιες πρακτικές προστίμων, βάσει των διατάξεων του ν. 3959/2011». 

 

«Οι πολίτες και επαγγελματίες καλούνται να αναφέρουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν περιέλθει στην αντίληψή τους για παρεμβάσεις και συνεννοήσεις που έχουν ως σκοπό τη δημιουργία καρτελικών συνθηκών στην αγορά, επώνυμα ή ανώνυμα» τονίζεται.

 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεσμεύεται ότι θα «ελέγχει συστηματικά και θα παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, είτε αυτεπάγγελτα μέσω των οικονομικών αναλύσεων της ή με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (βλ. Ανώνυμη Παροχή Πληροφοριών διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις ή/και συνδέσμους/ενώσεις επιχειρήσεων που τυχόν εφαρμόζουν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές βάσει των διατάξεων του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)». 

 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όποιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα) συνάπτει συμφωνία, λαμβάνει απόφαση ή εφαρμόζει εναρμονισμένη πρακτική κατά παράβαση της νομοθεσίας, και η πράξη αφορά σε επιχειρήσεις που είναι μεταξύ τους πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 100.000 ευρώ μέχρι 1.000.000 ευρώ.