1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:
Η LIFO και ο διαδικτυακός τόπος lifo.gr με έδρα την Αθήνα και την οδό Βουλής 22, προκηρύσσει, διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός DVD για την ταινία Jurassic World» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου (www.lifo.gr) (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία νομικό πρόσωπο: ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ.

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα κι έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων:
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) οι εργαζόμενοι της εταιρίας «Δυο Δέκα Εκδοτική» (περαιτέρω η «Δυο Δέκα») και της ΓΡΗΓΟΡΗΣ (β) τα πρόσωπα συγγένειας α' βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού:
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τo Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 18:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στο σχετικό άρθρο.

 

6. Δώρα:
10 τυχεροί θα κερδίσουν τον καφέ τους για ένα μήνα από τα καταστήματα Γρηγόρης

 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Του Διαγωνισμού:
Οι νικητές/τριες του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12:00, με τη χρήση συστημάτων τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κληρώσεως και κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των ανωτέρω υπό Δώρων θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών.

 

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση:
Οι νικητές θα ενημερωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα από τον Διοργανωτή, με email. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του σχετικού Δώρου του Διαγωνισμού, ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 1ο επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, και εάν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερολογιακών ημερών, ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στο 2ο επιλαχόντα του εν λόγω νικητή.
Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης στο Διοργανωτή από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 9 κατωτέρω εντός της προθεσμίας που εκεί ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο θα κατακυρώνεται στον 1ο επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, και σε περίπτωση μη πληρώσεως την αναβλητικής αιρέσεως και από τον 1ο επιλαχόντα στον 2ο επιλαχόντα του εν λόγω νικητή.

 

9. Αίρεση κατακύρωσης των Δώρων:
Η κατακύρωση των ανωτέρω υπό Δώρου του Διαγωνισμού τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής από τους νικητές των Δώρων αυτών σχετικής δήλωσης αποδοχής του. Σε περίπτωση που ο νικητής του σχετικού Δώρου δεν υπογράψει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σχετικής ενημέρωσής του την ανωτέρω δήλωση αποδοχής του Δώρου του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου αυτού, το οποίο αυτοδικαίως γεννάται στο πρόσωπο του 1ου επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, και στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής του Δώρου του ούτε το πρόσωπο αυτό, εντός χρονικού διαστήματος μίας (1) ημερολογιακής ημέρας από την ημερομηνία σχετικής ενημέρωσής του, στο πρόσωπο του 2ου επιλαχόντα του εν λόγω νικητή. Προϋπόθεση κατακύρωσης των ανωτέρω υπό 6 Δώρου είναι επίδειξη από τους νικητές του Δώρου ή από τους τυχόν επιλαχόντες τους στο Διοργανωτή του Διαγωνισμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ότι οι εν λόγω νικητές είναι άνω των 18 ετών.
Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες αναφορικά με το σύνολο των επιλαχόντων για το ανωτέρω Δώρο, ο Διοργανωτής δικαιούται να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης, αποκλείοντας αυτή τη φορά το νικητή και τους επιλαχόντες του εν λόγω Δώρου.

 

10. Δημοσιότητα:
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.lifo.gr

 

11. Προσωπικά Δεδομένα:
Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και η εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ, κατ' εντολήν και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και ειδικότερα και όσον αφορά το ανωτέρω Δώρο την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου αυτού.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης των Δώρων και την παρέλευση χρονικού διαστήματος 30 ημερών κατά το οποίο μπορεί να προβληθεί κάποιο παράπονο/ένσταση σχετικά με αυτή όλα τα δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών ή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού θα καταστραφούν, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Επιπλέον, εφόσον οι συμμετέχοντες συγκατατέθηκαν στην ενημέρωσή τους για νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. του Διοργανωτή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του γνωστοποίησαν με τη φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση αυτή για τον παραπάνω σκοπό.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ' εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, θα εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων.
Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που απορρέουν από τα άρθρα 12 -22 του Γενικού Κανονισμού για την προστασία από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτοί μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 210 3254290.

 

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων:
Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας www.lifo.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία:
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

14. Αποδοχή των όρων:
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.