ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Βουλής, αρ. 22 (στο εξής: Διοργανώτρια Εταιρία), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (στο εξής: Διαγωνισμός), με την ονομασία "#IOU", που έχει ως στόχο να αναδείξει πέντε (5) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν δώρα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται με τη χορηγία της εταιρίας «Καρούλιας Α.Ε.» και η οποία δε φέρει καμία ευθύνη από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού έναντι των συμμετεχόντων και παντός τρίτου, αφού αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διενέργεια αυτού είναι η διοργανώτρια ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ.

 

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης Νικητών στο πλαίσιο αυτού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής:

 

 1. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται καθημερινά για το χρονικό διάστημα 09/02/2015 (10:00) έως και 23/02/2015 (13:00). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει το χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων συμμετοχής και πέραν του εδώ προβλεπόμενου, με ρητή ανακοίνωσή του, η οποία θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της LiFO www.lifo.gr.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο νικητής είναι κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών ή εν γένει δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγεί άλλος νικητής. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζομένων στη Διοργανώτρια εταιρεία, στην Καρούλιας και στην Tempo OMD. Σε περίπτωση κατά την οποία λάβει μέρος στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει, κατά τα ανωτέρω, και εφόσον είναι ο τυχερός ενός εκ των δώρων δεν θα του χορηγείται το δώρο.
 3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος. Καμία συμμετοχή που θα ληφθεί εκτός των παραπάνω (υπό 1) αναφερόμενων χρονικών ορίων δεν θα γίνει δεκτή. Σχετικές ανακοινώσεις αναφορικά με το Διαγωνισμό θα γίνουν στη δικτυακή πύλη www.lifo.gr. Ο εκάστοτε συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) και να αποστείλει την ιστορία με την οποία επιθυμεί να λάβει μέρος στη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στην ανάλογη σελίδα της LiFO και είναι ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό του διαγωνισμού. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετάσχει με μία ιστορία. Αποκλείονται του διαγωνισμού όσοι συμμετέχοντες αποστείλουν ιστορίες με άσχετο με το Διαγωνισμό ή άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Η επιλογή των νικητών θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα της LiFO, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια, όπως πρωτοτυπία, δημιουργικότητα, αυθεντικότητα κλπ την 23/02/2015 στις 13.00 και τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα μέχρι τις 19.00. Κατά την επιλογή, εκτός των τριών (5) τυχερών, θα επιλεγεί και αριθμός αναπληρωματικών κατά την ελεύθερη κρίση του Διοργανωτή. Τα αρχεία, τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία συμμετεχόντων, συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη συμμετοχή και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής στο Διαγωνισμό.
 4. Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει ένα (1) 3ήμερο ταξίδια για 2 άτομα στην Αράχωβα (Περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο στο Anemolia Resort & Conference καθώς και 300 ευρώ σε μετρητά) και τέσσερις νικητές θα λάβουν από μία φιάλη Grants που θα σταλεί με  courier στη διεύθυνση διαμονής τους.
 5. Τα Δώρα είναι της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας , η οποία δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση της να προσδιορίσει τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Η παραλαβή του Δώρου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με εκπρόσωπο του Διοργανωτή ή συνεργάτη του και θα πραγματοποιηθεί με παραλαβή του από τα γραφεία του Διοργανωτή. Αποκλειστικά υπεύθυνες για οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιάσει κάποια από τα παραπάνω δώρα είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες και όχι η Διοργανώτρια.
 6. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των τυχερών, με ανάρτηση αυτών στο site της LIFO και (β) εκπρόσωποι της Διοργανώτριας Εταιρίας θα επικοινωνήσουν με τους Νικητές τηλεφωνικά, καλώντας τους στον τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους, προκειμένου να τους ενημερώσουν ότι αναδείχθηκαν Νικητές και θα γνωρίζει σε αυτούς τη διαδικασία εφεξής όσον αφορά στο χρόνο και τρόπο παραλαβής των Δώρων. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον τυχερό εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και προσπάθειας επικοινωνίας μέσω του τηλεφωνικού αριθμού, ή, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινωνήσει ο ίδιος για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής ή άρνησής του να παραλάβει το Δώρο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή δεν έχει υπογράψει τη σχετική δήλωση Αποδοχής του Δώρου, προσκομίζοντας και την αστυνομική του ταυτότητα, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο συμμετέχων (αναπληρωματικός) που καταλαμβάνει την αμέσως επόμενη σειρά κατάταξης κ.ο.κ. Με την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας παραλαβής του Δώρου κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρίας παύει να υφίσταται και δεν υπέχει ή αναλαμβάνει υποχρέωση έναντι του Νικητή και των επιλαχόντων του Διαγωνισμού.
 7. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω της Εφημερίδας LiFO που εκδίδει, καθώς και το Διαδικτυακό τόπο www.lifo.gr, ή/και σε οποιοδήποτε έντυπο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης αυτή επιθυμεί, καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Διαγωνισμό γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων κ.τ.λ., κατά την κρίση της. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού δυνάμει των παρόντων όρων χρήσης περιέρχονται άνευ άλλης διατυπώσεως στην ιδιοκτησία του Διοργανωτή.
 8. Με δεδομένο ότι τόσο η Διοργανώτρια Εταιρία θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, (ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση-περιοχή, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του (δημοσιοποίηση των ονομάτων τους στο site, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του Διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια Εταιρία την ανασκευή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Η Διοργανώτρια Εταιρία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται εξ αρχής ότι σε περίπτωση ανάδειξής τους ως τυχεροί, θα συγκατατεθούν σε φωτογράφιση τους μαζί με το δώρο κατά την παραλαβή του, από τον Διοργανωτή, καθώς και χρήση των εν λόγω φωτογραφιών ή βίντεο και του ονοματεπωνύμου τους για λόγους δημοσιότητας και διαφάνειας στο site της LiFO, στην έντυπη έκδοση της "LiFO" καθώς και στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης twitter και facebook του Διοργανωτή, με δυνατότητα περαιτέρω διάχυσης (sharing) των εν λόγω δεδομένων από τους χρήστες του Διαδικτύου.
 9. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα μονομερώς να διακόψει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, να τροποποιήσει τους όρους αυτού, να μεταβάλει το χρόνο και τόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της επιλογής των νικητών, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκεια του ή να αλλάξει το προσφερόμενο Δώρο με άλλο, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά, που θα ανακοινωθεί από τον δικτυακό τόπο www.lifo.gr
 10. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά ή/και διαμονή σχετικές με το Δώρο. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρία, χωρίς δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παραδώσει το Δώρο, τότε διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει σε αντικατάσταση του προαναφερθέντος Δώρου, κάποιο άλλο ίσης ή διαφορετικής αξίας. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου σε χρήματα. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωση του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.
 11. Ο Διοργανωτής ευθύνεται μόνο για τον αριθμό των Δώρων που θα δοθούν κατά τους όρους του παρόντος και δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά αδυναμία καταχώρισης συμμετοχής λόγω τεχνικού προβλήματος της πλατφόρμας ή/και της σελίδας υποβολής συμμετοχών, αδυναμία πρόσβασης στη σελίδα συμμετοχών λόγω προβλήματος στην τηλεφωνική γραμμή του συμμετέχοντος. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Επιπλέον, ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πραγματικά ελαττώματα που μπορεί να φέρει το δώρο.
 12. Ο τίτλος του Διαγωνισμού καθώς και το σύνολο των γραφιστικών σχηματισμών, των διατυπώσεων, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, λογοτύπων, ήχων και οπτικοακουστικού υλικού που μεταδίδεται μέσα από τον διαδικτυακό τόπο LIFO αντιστοιχούν σε αποκλειστικά δικαιώματα της "Καρούλιας" και η χρήση τους επιτρέπεται από τον Διοργανωτή στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του παρόντος διαγωνισμού, για τους σκοπούς της διεξαγωγής του και της δημοσιότητας μέσα από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή, τον Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή και την έντυπη έκδοση της "LIFO". Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται ότι κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των κειμένων που θα διαθέσουν για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού στον Διοργανωτή, είτε ως δημιουργοί αυτών είτε κατόπιν γραπτής παραχώρησης από τους δικαιούχους για τις ανάγκες του Διαγωνισμού σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δηλώνουν και διαβεβαιώνουν ότι τα κείμενα τα οποία αποστέλλουν είναι πρωτότυπα. Παράλληλα εκχωρούν στο Διοργανωτή το δικαίωμα χρήσης αυτών. Με αυτή την παραχώρηση, δίδεται στον Διοργανωτή το δικαίωμα χρήσης των κειμένων των συμμετεχόντων στις επίσημες ιστοσελίδες του Διοργανωτή και σε ενημερωτικά έντυπα και λοιπό προωθητικό υλικό, με περαιτέρω άδεια για χρήση τους από τα μέσα ενημέρωσης αποκλειστικώς και μόνον για ενημερωτικούς σκοπούς.
 13. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται και αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρίας, www.lifo.gr.
 14. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρία στον παραπάνω ιστότοπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.
 15. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους, ανάμεσα στους συμμετέχοντες ή τρίτο πρόσωπο και τον Διοργανωτή, οι ανωτέρω υποχρεούνται, πριν κινήσουν οιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσουν με την εταιρία εντός 15 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στους συμμετέχοντες ή τρίτο πρόσωπο και το Διοργανωτή. Κατά τα λοιπά οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε ένδικη διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.