Το Ελληνικό Φεστιβάλ γνωστοποίησε σήμερα ότι επαναπροκηρύσσει τον διαγωνισμό για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

 

Συγκεκριμένα η «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη «ο διαγωνισμός που θα διεξαχθεί και η σύμβαση που θα καταρτισθεί διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 "περί Δημοσίου Λογιστικού" και του Ν. 4412/2016 «περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, και τους όρους της παρούσας».

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο ανάδοχος - Τεχνικός Σύμβουλος αναλαμβάνει να παρέχει στην «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», στους χώρους των καλλιτεχνικών της εκδηλώσεων (Θέατρα Επιδαύρου, Ηρώδειο, χώροι της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260» κ.α.), τις ακόλουθες υπηρεσίες, προκειμένου να διοργανωθεί άριστα το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2020 (εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και παραχωρήσεις):


α) Παροχή συμβουλών προς την «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» για όλα τα τεχνικά ζητήματα που συναρτώνται με την προμήθεια (αγορά ή μίσθωση), κατασκευή και συντήρηση του ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, ηχητικού, μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού, που απαιτείται για την εκτέλεση παραστάσεων και εκδηλώσεων και την κατάρτιση / συγγραφή συναφών τεχνικών προδιαγραφών για αυτές τις περιπτώσεις.


β) Υπόδειξη για την επιλογή του κατάλληλου εποχικού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού που απαιτείται για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού προγράμματος.


γ) Συντονισμός, επίβλεψη και εποπτεία της εργασίας του ως άνω προσωπικού και γενικά όλων των εργασιών τεχνικής υποστήριξης των παραγωγών.


δ) Επίβλεψη του τεχνικού μέρους των δοκιμών, των εκδηλώσεων και παραστάσεων του Φεστιβάλ σε όλους τους χώρους του.


ε) Επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρηση του ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την εκτέλεση των παραστάσεων.


στ) Συντονισμός και επίβλεψη της κατασκευής - επισκευής και συντήρησης των σκηνικών, υποβολή προτάσεων για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές των σκηνικών των φιλοξενούμενων παραγωγών, που επιβάλλουν οι προδιαγραφές και οι περιορισμοί των χώρων διεξαγωγής των παραστάσεων.


ζ) Συντονισμός και επίβλεψη της συντήρησης του ενδυματολογικού και φροντιστηριακού υλικού.

 

η) Μελέτη και ανάλυση των τεχνικών δελτίων και των προδιαγραφών των καλλιτεχνικών παραγωγών (technical riders), προκειμένου να εξαχθεί ο οικονομικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της παραγωγής και η μέριμνα για την έγκαιρη τεχνική κάλυψη των παραγωγών.

 

θ) Κατάρτιση οικονομικού απολογισμού των εξόδων του τεχνικού τμήματος μετά το πέρας του καλλιτεχνικού προγράμματος.

 

Το φεστιβάλ σημειώνει ότι «ο ανάδοχος, σε περίπτωση που επιλεγεί νομικό πρόσωπο, το/α οριζόμενο/α από αυτόν φυσικό/ά πρόσωπο/α- οφείλει να παρέχει αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη στους χώρους εκδηλώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, ή όπου αλλού χρειαστεί».

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ