ΔΕΗ: Στα 274,8 εκατ. ευρώ οι ζημιές κατά το Α' εξάμηνο του 2019

ΔΕΗ: Στα 274,8 εκατ. ευρώ οι ζημιές κατά το Α' εξάμηνο του 2019 Facebook Twitter
0

Ζημιές μετά από φόρους ύψους 274,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2019 η ΔΕΗ έναντι ζημιών 533,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Η ΔΕΗ κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,3% στα 2,3 δισ. ευρώ. Τα EBITDA του ομίλου (κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων) ανήλθαν σε 108,6 εκατ. ευρώ από 91,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 18,4%.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ: 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του α΄ εξαμήνου του 2019 για το σύνολο του Ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή € 99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ).

Χωρίς την επιστροφή αυτή το EBITDA διαμορφώνεται σε € 9,3 εκατ. Αντίστοιχα και για λόγους συγκρισιμότητας με το α' εξάμηνο 2018, το EBITDA της αντίστοιχης περυσινής περιόδου προσαρμόζεται με την χρέωση ύψους € 108,2 εκατ. για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ (η οποία καταργήθηκε από 1.1.2019) και με την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού € 166,1 εκατ. και διαμορφώνεται σε € 366 εκατ.

Η σημαντική επιδείνωση του EBITDA οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:

– υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας (κατά € 275,3 εκατ.) η οποία οφείλεται κυρίως στην αυξημένη
Οριακή Τιμή Συστήματος, στο μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας, καθώς και στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ

– μεγαλύτερη δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (κατά € 122 εκατ.) λόγω του
υπερδιπλασιασμού της τιμής τους

– αυξημένη δαπάνη για φυσικό αέριο (κατά € 80,9 εκατ.) λόγω μεγαλύτερων ποσοτήτων αλλά και αύξησης
της τιμής και

– αυξημένη δαπάνη για υγρά καύσιμα (κατά € 30,3 εκατ.) λόγω υψηλότερων τιμών μαζούτ και diesel

Αντίθετα, θετικά επέδρασαν η ανάκτηση μέρους της αυξημένης δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 μέσω της σχετικής ρήτρας σε πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης, καθώς και η μείωση από 15% σε 10% της παρεχόμενης έκπτωσης συνέπειας προς τους πελάτες που εξοφλούν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.

Η Εταιρεία, προχώρησε σε επικαιροποίηση της αποτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή της αξίας της συμμετοχής του Ομίλου και της Μητρικής στις δύο Θυγατρικές Εταιρείες, «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.» και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.» (Διακρατούμενα προς Πώληση στοιχεία), που δημιουργήθηκαν βάσει των προβλέψεων του Ν. 4533/2018.

Σε συνέχεια της επικαιροποίησης αυτής, στα αποτελέσματα του Ομίλου του α΄ εξαμήνου 2019 ενσωματώθηκε πρόσθετη απομείωση ύψους € 64,9 εκατ., ώστε η καθαρή αξία της συμμετοχής του στις δύο θυγατρικές να εμφανίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2018 είχε ενσωματωθεί για τον ίδιο λόγο απομείωση ύψους € 240,6 εκατ. Τα αποτελέσματα προ φόρων του α΄ εξαμήνου 2019 διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 352,8 εκατ. έναντι ζημιών € 3,2 εκατ. το α' εξάμηνο 2018 μετά από τις προσαρμογές για χρέωση ΕΛΑΠΕ, πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού και απομείωση της αξίας των λιγνιτικών θυγατρικών.

Οικονομία
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δώρο Πάσχα: Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για να καταβληθεί στους εργαζόμενους

Οικονομία / Δώρο Πάσχα: Ποια η καταληκτική ημερομηνία για να καταβληθεί στους εργαζόμενους

Αν οι εργοδότες δεν τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, καθώς η μη καταβολή του Δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα
NEWSROOM