ADVERTORIAL

Η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων αποτελεί καίρια επιλογή των περισσότερων πτυχιούχων ενός τριτοβάθμιου ιδρύματος, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας, τόσο για την ενίσχυση μίας υπάρχουσας θέσης εργασίας, όσο και για την ανεύρεση νέας. Άλλωστε, το σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον επιβάλλει την αξιοποίηση ευκαιριών που αποδίδει η δια βίου μάθηση για την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα. 

 

Σημαντικό πλεονέκτημα για την ανεύρεση νέας ή ενίσχυση της υπάρχουσας θέσης εργασίας, αποτελεί η κατοχή πιστοποιητικών - βεβαιώσεων παρακολούθησης ετήσιων επιμορφώσεων που προσδίδουν μόρια στην Α' Βάθμια, τη Β' Βάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και στο σύνολο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με την παρακολούθηση των ετήσιων επιμορφώσεων στην ειδική αγωγή και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ο εκπαιδευόμενος δύναται να ενταχθεί στους επικουρικούς πίνακες ή στους φημολογούμενους πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

 

 

 

Επιπλέον, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε επιπλέον μετεκπαίδευση αναλαμβάνοντας την ετήσια επιμόρφωση στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων ή και σε συνδυασμό παρακολούθησης ετήσιων προγραμμάτων ώστε να διεκδικήσουν θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή. Επίσης, ενόψει της επόμενης εξεταστικής περιόδου του ΕΟΠΠΕΠ για απόκτηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, ώστε να οδηγηθούν απευθείας στις εξετάσεις του φορέα.

 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο για την προσωπική, όσο και για την επαγγελματική ανέλιξη, παρουσιάζουν οι ετήσιες επιμορφώσεις «Θετική Ψυχολογία» και «Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη», οι οποίες καθιστούν τον/την κάτοχο των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων πλέον ανταγωνιστικό/ή σε όλους τους τομείς. 

 

Επιπλέον, έχει καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλής και ο θεματικός τίτλος της επιμόρφωσης «Σχολική Ψυχολογία», που αφορά το σύνολο των υπαρχόντων - ή και εν δυνάμει - εκπαιδευτικών και αναντίρρητα τους καθιστά πλέον επαρκείς για την τέλεση των σημαντικότατων καθημερινών καθηκόντων τους. 

 

Δείτε τους τίτλους των επιμορφωτικών προγραμμάτων: 

 

01. Ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»  (450 ώρες)

 

 

 

Έναρξη επόμενου τμήματος: 5 Οκτωβρίου 2020

Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

 

Το σεμινάριο προσδίδει μοριοδότηση σε δομές Α' Βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 

 

02. Ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» (450 ώρες) 

 

 

 

Έναρξη επόμενου τμήματος: 5 Οκτωβρίου 2020

Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

 

Το σεμινάριο αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα σε προσλήψεις για τις δομές εκπαίδευσης προσφύγων.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 

 

 03.Ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στη «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – ΕΑΕ: Ολιστική Προσέγγιση» (450 ώρες) 

 

 

 

Έναρξη επόμενου τμήματος: 5 Οκτωβρίου 2020

Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

 

Το σεμινάριο εντάσσει τους ενδιαφερόμενους στους επικουρικούς πίνακες, αναγνωρίζεται στους πίνακες αναπληρωτών, δίνει τη δυνατότητα απόσπασης στους μόνιμους εκπαιδευτικούς στα ΣΜΑΕ και προσμετράται σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 

04.Ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στη «Θετική Ψυχολογία» (600 ώρες)  

 

 

 

Έναρξη επόμενου τμήματος: 5 Οκτωβρίου 2020

Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά θετικά συναισθήματα και θετικές εμπειρίες, και να αναγνωρίζουν και να αναπτύσσουν το δυναμικό των ίδιων και όσων είναι γύρω τους. Επίσης, το σεμινάριο δύναται να μοριοδοτηθεί σε προκηρύξεις δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα κριτήρια της εκάστοτε προκήρυξης. Με βάση την τρέχουσα νομοθεσία, η ετήσια επιμόρφωση δίνει 2 μόρια σε εκπαιδευτικούς Α'βάθμιας & Β'βάθμιας αλλά και 0,5 (μισή) μονάδα σε κρίση & αξιολόγηση διευθυντών, υποδιευθυντών. 

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 

 05. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (200 ώρες) 

 

 

 

Έναρξη επόμενου τμήματος: 5 Οκτωβρίου 2020

Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

 

Το σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις τους ΕΟΠΠΕΠ, αντικαθιστώντας τις 150 ώρες διδακτικής προϋπηρεσίας. Η ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ δίνει επιπλέον μόρια  κατά τη διεκδίκηση μίας θέσης σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΔΙΕΚ). 
Κάντε κλικ στους τίτλων των προγραμμάτων και μάθετε περισσότερα.

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 

 06. Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη (400 ώρες)

 

 

 

Έναρξη επόμενου τμήματος: 5 Οκτωβρίου 2020

Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή εισαγωγικών γνώσεων για την Εγκληματολογία και το τετράγωνο του εγκλήματος: έγκλημα, δράστης, κρατικοί φορείς, θύμα, και για τα θεμέλια που στηρίζεται η εγκληματολογία. Χάρις στη δημόσια ιδιότητα του φορέα του ΚεΔιβιΜ, η απόκτηση της βεβαίωσης δύναται να μοριοδοτηθεί ανάλογα με την εκάστοτε προκήρυξη (προσλήψεις ΑΣΕΠ, κρίσεις & αξιολογήσεις προϊσταμένων κ.α.) κ.α. 

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 

  07. Σχολική Ψυχολογία (450 ώρες)

 

 

 

Έναρξη επόμενου τμήματος: 5 Οκτωβρίου 2020

Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

 

Κύριος εκπαιδευτικός σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της σχολικής ψυχολογίας σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο.  Επίσης, το σεμινάριο δύναται να μοριοδοτηθεί σε προκηρύξεις δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα κριτήρια της εκάστοτε προκήρυξης. Με βάση την τρέχουσα νομοθεσία, η ετήσια επιμόρφωση δίνει 2 μόρια σε εκπαιδευτικούς Α'βάθμιας & Β'βάθμιας αλλά και 0,5 (μισή) μονάδα σε κρίση & αξιολόγηση διευθυντών, υποδιευθυντών κ.α. 

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκδίδεται -αντιστοίχως με τον θεματικό τίτλου του προγράμματος σπουδών- βεβαίωση παρακολούθησης. Η βεβαίωση παρακολούθησης, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, δύναται να αποδώσει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως κάθε φορά θα ισχύουν τα κριτήρια μοριοδότησης στην εκάστοτε μελλοντική προκήρυξη προσλήψεων.

 

Κλείστε μία θέση  στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα και διεκδικήστε μία θέση εργασίας και επιπλέον μοριοδότηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Help Desk του ΚΕΔΙΒΙΜ Παντείου Πανεπιστημίου για τις παραπάνω επιμορφώσεις 210 300 97 03  (help desk 10.00 – 16.00).

 

E-mail: info@kedivim-panteion.gr 
Web site: https://kedivim.panteion.gr 

 

*Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με  τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348.