Οριστική διαγραφή 200.000 αιώνιων φοιτητών τον Σεπτέμβριο

Οριστική διαγραφή 200.000 αιώνιων φοιτητών τον Σεπτέμβριο Facebook Twitter
48

Την εφαρμογή του νόμου για διαγραφή των«αιώνιων φοιτητών» υπογράμμισε  σε συνέντευξή του στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος. Οι διαγραφές των 200.000 φοιτητών από τα μητρώα όλων των πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας θα ξεκινήσουν μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν χωρίς να υπάρξει μεταβατική περίοδος.


Ο κ. Λοβέρδος δήλωσε πως είναι αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει τα μητρώα των ΑΕΙ, βάζοντας οριστικά τέλος σε μια χρόνια υπόθεση η οποία επιβαρύνει οικονομικά και γραφειοκρατικά τα πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.

Από την ανάλυση των στοιχείων που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Παιδείας προκύπτει ότι τέσσερις στους δέκα φοιτητές καθυστερούν σημαντικά να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή τις έχουν εγκαταλείψει οριστικά, ενώ μόλις ο ένας στους δέκα καταφέρνει να αποκτήσει εγκαίρως το πτυχίο του.

Σύμφωνα με το protothema.gr¨οι ενεργοί φοιτητές υπολογίζονται σε 230.000, ενώ είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός Παιδείας δείχνει έτοιμος να απελευθερώσει ανενεργές θέσεις σπουδών, τις οποίες μέχρι σήμερα καταλαμβάνουν φοιτητές που έχουν εγκαταλείψει εδώ και χρόνια τις σπουδές τους.
 

Τι ισχύει για φοίτηση και διαγραφές 

1  Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα.

2 Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία, και δηλώνει τα μαθήματα που  επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα.

3 Οσοι αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής. Ο Οργανισμός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία διευκόλυνσης της φοίτησης των φοιτητών με αναπηρία.

4 Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους στην κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και ο μέγιστος χρόνος της διακοπής, καθώς και η δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας.

5 Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

6 Η παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του πρύτανη ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της σχολής.

7 Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

8 Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. 

9 Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.

10 Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα και ύστερα από αίτησή του εξετάζεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.
 

Τι συμβαίνει στα ΤΕΙ

Σε 70.000 υπολογίζεται ότι ανέρχονται οι «αιώνιοι φοιτητές» στα ΤΕΙ, οι οποίοι επίσης θα διαγραφούν, σύμφωνα με τον νόμο-πλαίσιο, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή τους. Σύμφωνα με έρευνα αποφοίτων του ΤΕΙ Αθήνας, δύο είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους καθυστερούν οι φοιτητές να πάρουν το πτυχίο τους. Οι απόφοιτοι σε ποσοστό 35,2% κατέδειξαν ως βασικότερη αιτία το γεγονός ότι εργάζονται με πλήρες ωράριο, ενώ το 23,7% τόνισε ότι εργάζεται με μερική απασχόληση.
Ποσοστό κοντά στο 14% απάντησε ότι αποσυντονίστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του από τις συνεχείς απεργίες και καταλήψεις, ενώ παρόμοιο ποσοστό αποφοίτων ανέφερε πως «εξαρχής γνωρίζαμε ότι ακόμα και ως πτυχιούχοι δεν θα είχαμε εξασφαλισμένη θέση στην αγορά εργασίας». Από το σύνολο των ερωτηθέντων (περισσότεροι από 900 φοιτητές συμμετείχαν στην έρευνα), 252 απάντησαν ότι πήραν πτυχίο στα τέσσερα χρόνια (26,1%), 244 στα πέντε (25,3%), 215 στα έξι (22,3%), 116 στα οκτώ (12%), 70 στα 10 (7,3%) και πάνω από 10 χρόνια έχουν παραμείνει στο πανεπιστήμιο 64 άτομα (6,6%).
 

Τι προβλέπει ο νόμος 

Σύμφωνα με τον νέο νόμο-πλαίσιο, από το 2014 οι «αιώνιοι φοιτητές» χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα. Οσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και μετά θα δια-τηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα μόνο για 12 εξάμηνα αν πρόκειται για σχολές με διάρκεια σπουδών τα 4 έτη και για 14 εξάμηνα αν η σχολή τους έχει διάρκεια σπουδών τα 5 έτη, δηλαδή στα πολυτεχνικά και γεωπονικά τμήματα. Για τμήματα με μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών, όπως η Ιατρική, το μέγιστο χρονικό διάστημα για τη διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας είναι τα 16 εξάμηνα. Δηλαδή, σύμφωνα με τον νέο νόμο, από φέτος χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα όσοι στο τέλος του 2012 συμπλήρωσαν φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα. Ποιοι και από πού θα διαγραφούν

Ο αριθμός των «αιώνιων φοιτητών» που θα διαγραφούν σε έναν μήνα από τα ΑΕΙ ανέρχεται σε περισσότερους από 100.000, ενώ σε κάθε ίδρυμα, σύμφωνα με αποκλειστικά στοιχεία, αναγράφεται και ο αριθμός όσων μετείχαν στις επαναληπτικές εξετάσεις: 

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: 55.000 «αιώνιοι φοιτητές» θα διαγραφούν, ενώ 4.000 θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις.
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 15.000 θα διαγραφούν και 1.000 δήλωσαν συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις. 
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 3.500 φοιτητές θα χάσουν τη φοιτητική ιδιότητα.
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο: 7.000 θα διαγραφούν, ενώ 500 δήλωσαν συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις.
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 16.500 φοιτητές θα διαγραφούν οριστικά από τα μητρώα του.
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά: 9.000 θα διαγραφούν από το μητρώο και 300 θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις. 
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 8.000 θα διαγραφούν και 150 δήλωσαν συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις.
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 2.000 «αιώνιοι φοιτητές» θα χάσουν τη φοιτητική ιδιότητα και 700 δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις.
 • Πολυτεχνείο Κρήτης: 350 φοιτητές θα χάσουν τη φοιτητική ιδιότητα και 75 αναμένεται να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις. 
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 814 θα χάσουν τη φοιτητική ιδιότητα και 200 συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις.
 • Πανεπιστήμιο Πάτρας: Περίπου 4.000 φοιτητές θα στερηθούν τη φοιτητική ιδιότητα. 
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 150 φοιτητές θα χάσουν τη φοιτητική ιδιότητα και 20 δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις. 
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 2.500 φοιτητές αναμένεται να απολέσουν τη φοιτητική ιδιότητα.
48

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

12 σχόλια
πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι ορύωνται για την οριστική διαγραφή.σας φαίνεται λογικό ένα νοήμον άτομο να χρειάζεται 10 χρόνια να τελειώσει μια σχολή που την βγάζεις σε 4-5 χρόνια?αν μη τι άλλο, δεν είναι ακατόρθωτο.πολλοί εργάζονται, πολλοί έχουν προσωπικά προβλήματα, πολλοί αδυνατούν να περάσουν μαζικά μαθήματα και όλα αυτά σίγουρα αποτελούν ελαφρυντικά, αλλά γιατί να μείνει στο πανεπιστήμιο ή στο τει ή σε οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάποιος, όταν η μόνη του επίσκεψη στη σχολή για 10 χρόνια είναι για να κολλήσει καμιά αφίσα ή να πιει κανένα καφέ?και όχι η ένστασή μου δεν είναι οι κομματοποιημένοι φοιτητές (που στο κάτω κάτω δικαίωμά τους να ενταχθούν σε παράταξη) είναι απλά το "στυλάκι" των περισσότερων, το "χαλαρά, δεν τρέχει, άσε την σχολή την βγάζω όποτε γουστάρω" (το οποίο ισχύει και για εξωκομματικούς, απλά από δική μου εμπειρία το έχω συναντήσει περισσότερο σε άτομα που ασχολούνται με "το κόμμα" που "τους τρώει χρόνο από τη σχολή".)γιατί κάποιος, δηλαδή, που διαβάζει και που προφανώς ενδιαφέρεται περισσότερο από σένα για το αντικείμενο σπουδής σας, να έχει το ίδιο πτυχίο με σένα?αφού δε θέλεις να τη βγάλεις, γιατί μπαίνεις? είπες να μπεις απλά για να μπεις και να "βολευτείς" στο πανεπιστήμιο και να αναβάλεις στρατιωτικά και ιστορίες ξανά και ξανά.όταν έχεις 10 χρόνια plus να πατήσεις στη σχολή σου ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ!δικαίωμά σου να μη γουστάρεις να τη βγάλεις. αποδέσμευσε όμως τη θέση, όχι όταν σου καπνίσει θα σε πιάσει ο πόνος να πάρεις πτυχίο.κάπου ειπώθηκε "γιατί να μην σε κρίνει ο κλάδος σου για το πτυχίο?" γιατί?γιατί αυτό σ' αυτή τη χώρα δε θα συμβεί ποτέ, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει ΕΛΕΓΧΟΣ!και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ακατάλληλοι άνθρωποι βρίσκονται σε καίριες θέσεις και όλα πάνε στραβά.δεν ξέρω τι συμφέροντα έχει η κυβέρνηση από την διαγραφή των "αιωνίων" και, πραγματικά, δεν τα βάζω με κανέναν πέρα από αυτούς που πιάνουν μια θέση για να καλοπεράσουμε καμιά δεκαετία. αυτό είναι ξεφτίλα!
Όταν λες πιάνουν θέση, ποιών ακριβώς πιάνουν θέση; Δεν υπολογίζονται καν στον ενεργό φοιτητικό πληθυσμό σύμφωνα με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Όλα αυτά πηγάζουν από ανασφάλεια. Αφού είσαι τόσο καλός και βγάζεις τη σχολή στα 4 χρόνια, τότε τι θα σε δυσκολέψει κάποιος που την έβγαλε σε 10; Αλλά ξέρεις την αλήθεια. Έχετε συνηθίσει στο αγγλοσαξονικό σύστημα σπουδών και σας κακοφαίνεται που από την εποχή που ιδρύθηκε το πανεπιστήμιο Αθηνών ίσχυαν συγκεκριμένα πράγματα και δεν συμπεριλαμβάνονταν όρια σπουδών κατά το γερμανικό σύστημα. Τα όρια σπουδών μπήκαν πλέον οπότε θα είστε ευχαριστημένοι που θα έχετε υποτίθεται λιγότερο ανταγωνισμό. Ευτυχώς επικράτησε η λογική και όσοι προσπαθούν να τελειώσουν θα παρουν παράταση. Πληρώστε τώρα και τον ΕΝΦΙΑ και μεθύστε με την ευχαρίστηση της δυστυχίας των άλλων.
Ο όρος «αιώνιος φοιτητής» είναι παραπλανητικός και ρατσιστικός. Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν οργανωθεί από το έτος 1837 με βάση το γερμανικό μοντέλο γι’ αυτό το λόγο έχουν αυτή τη μονότονα επαναλαμβανόμενη διάταξη (η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται δια της εγγραφής στην οικεία σχολή και απεμπολείται με τη λήψη πτυχίου ή το πέρας του φυσικού προσώπου ή με οικειοθελή παραίτηση ή εάν δεν ανανεωθεί η δήλωση εγγραφής κλπ). Μόνο τα αγγλοσαξωνικού τύπου ιδρύματα ακολουθούν διαφορετικό σύστημα πχ αυστηρό χρονικό όριο σπουδών, δύο το πολύ εξετάσεις για κάθε μάθημα με ποινή διαγραφής κλπ. Το αγγλοσαξωνικό σύστημα το έχει υιοθετήσει και το πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτε, γιατί το κυπριακό κράτος εξολοκλήρου έχει υιοθετήσει το βρετανικό σύστημα διοίκησης από την εποχή της αποικιοκρατίας και της συνθήκης Ζυρίχης Λονδίνου (αυτό εκτείνεται σε όλη ανεξαιρέτως τη δημόσια διοίκησή του, το σύστημα δικαιοσύνης και δικαστηρίων, τη δομή των τριών εξουσιών, το προεδρικό πολίτευμα που είναι αμερικάνικου τύπου κλπ). Το ότι έχουν οι ΗΠΑ ή ο Καναδάς ή η Βρετανία , η Ιρλανδία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία αυτή τη δομή δεν συνεπάγεται ότι σώνει και καλά πρέπει να το υιοθετήσει και η Ελλάδα που είναι σαφώς μια χώρα λιγότερο ανεπτυγμένη και οσημέραι πτωχότερη. Με δύο λόγια δεν μπορεί στα πανεπιστήμια να είμαστε Αμερική και στα εισοδήματα ή τις υποδομές να είμαστε Ουγκάντα. Δυστυχώς πολύς κόσμος συγκρίνει μεγέθη που είναι ανόμοια, ποιοτικώς διαφορετικά και δεν επιδέχονται συγκρίσεως. Η Ελλάδα από συστάσεως του θεσμού του ΕΚΠΑ ακολουθεί το γερμανικό σύστημα / βαυαρικό σύστημα, και το ίδιο συμβαίνει στην Γερμανία, την Αυστρία, τις σκανδιναβικές χώρες και την Πορτογαλία. Η Ισπανία έχει ένα περισσότερο εντατικοποιημένο μοντέλο σπουδών όπως και η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η Ελβετία. Αυτές οι τελευταίες χώρες ακολουθούν ένα τρίτο μοντέλο περισσότερο πολύπλοκο, το γαλλικό, που έχει διάφορα πιο σύνθετα χαρακτηριστικά, αλλά οι φωστήρες που πλαισίωναν την κυρία Γιαννάκου ή την κυρία Διαμαντοπούλου απαξίωσαν να ασχοληθούν με το γαλλικό πρότυπο και θέλησαν να κάνουν την Ελλάδα νέα Καλιφόρνια! Σε γενικές γραμμές το γερμανικό μοντέλο χαρακτηρίζεται από τη μαζικότητα των σπουδαστών ενώ το αγγλοσαξωνικό μοντέλο έχει περισσότερο κολεγιακό στυλ. Η ουσία του πράγματος είναι ότι τα ελληνικά ΑΕΙ διαθέτουν πακέτο μαθημάτων τρείς φορές μεγαλύτερο ποσοτικά σε σχέση με το αγγλοσαξωνικό μοντέλο και είναι χαρακτηριστικό ότι οι έλληνες φοιτητές αντιμετωπίζουν εξετάσεις πολύ αυστηρότερες απ’ ο,τι οι αμερικανοί συνάδελφοί τους (ο Έλληνας φοιτητής μπορεί να κόβεται σαν να είναι καρότο λόγω της ενδεχόμενης αυθαιρεσίας του καθηγητή του). Αυτά τα στοιχεία τα αποσιωπούν οι συκοφάντες των ελληνικών σχολών, γιατί δεν συμφέρουν το καθεστώς. Μάλιστα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πολλοί απόφοιτοι ξένων, ομοταγών ΑΕΙ, οι οποίοι είχαν σπάσει τα μούτρα τους στις εδώ πανελλαδικές εξετάσεις, αφού γύρισαν στην πατρίδα μαζί με το πτυχίο που αγόρασαν στο εξωτερικό, τα βρήκαν μπαστούνια στο παλιό ΔΙΚΑΤΣΑ νυν ΔΟΑΤΑΠ γιατί αποδείχτηκε πως ήσαν αστοιχείωτοι με βάση τις ελληνικές προδιαγραφές ! Αφετέρου είναι γνωστό ότι στις χώρες όπου ακολουθείται το ίδιο μοντέλο με το δικό μας (Γερμανία) μετά το έκτο έτος εισπράττονται ορισμένα δίδακτρα και εξέταστρα (συμβολικά και προσιτά δίδακτρα, είναι περίπου 440 ευρώ κατά έτος), οπότε πιέζεται ο σπουδαστής να δείξει μεγαλύτερη σοβαρότητα στη μελέτη του (στην Ιταλία μάλιστα τα δίδακτρα υπάρχουν από το πρώτο έτος). Το ίδιο θα έπρεπε να συμβεί και στην Ελλάδα, ώστε να δουν μερικά πλουσιόπαιδα πώς βγαίνει το ημερομίσθιο. Δεν υπάρχει αντισυνταγματικότητα αυτού του μέτρου, διότι με την ίδια λογική τα ελληνικά μεταπτυχιακά προγράμματα θα ήσαν αντισυνταγματικά ενόψει του άρθρου 16 Σ. Η συζήτηση περί αιωνίων φοιτητών δείχνει την προσπάθεια της άρχουσας κοινωνικής τάξης, δηλαδή των κοινωνικών στρωμάτων που ήδη απολαμβάνουν ευμάρεια και ευρωστία, να εισαγάγει πρόσθετους φραγμούς στη δυνατότητα της μόρφωσης και να οδηγήσει οριστικά πλέον μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα στο περιθώριο (εργαζομένους φοιτητές, αρρώστους σπουδαστές, ορφανούς και αναπήρους, παιδιά διαλυμένων οικογενειών, επαρχιώτες σπουδαστές που δεν έχουν κατάλυμα, άλλους φοιτητές σεισμόπληκτους ή άστεγους λόγω της κρίσης, κοπέλες που αντιμετώπισαν μια αναπάντεχη εγκυμοσύνη και δεν διάλεξαν την εύκολη λύση της έκτρωσης, εφέδρους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού που έχουν ταυτόχρονα τη φοιτητική ιδιότητα και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του στρατεύματος κλπ). Οι αργοπορημένοι φοιτητές δεν κοστίζουν απολύτως τίποτε στο κράτος ή το φορολογούμενο, διότι μετά το έκτο έτος διακόπτονται όλα τα δικαιώματα της ούτως ή άλλως αποψιλωμένης μέριμνας (βιβλία, φάρμακα, σίτιση, στέγαση στις υποβαθμισμένες εστίες, εισιτήρια κλπ). Μάλιστα με το νέο νόμο 4009/2011 οι παλαιοί φοιτητές δεν υπολογίζονται καν στον πληθυσμό του ιδρύματος διότι θεωρούνται «μη ενεργοί φοιτητές», δεν δικαιούνται να ψηφίζουν κανένα, δεν εκλέγουν κανένα όργανο, επομένως με τις νέες διατάξεις μειώνεται κι άλλο το ποσοστό χρηματοδότησης, γιατί καταγράφονται μόνον οι «ενεργοί φοιτητές» (δηλαδή οι νεοσσοί). Επίσης δεν καταλαμβάνουν τη θέση κανενός γιατί εισήχθησαν κατόπιν αδιάβλητων εξετάσεων και έχουν νόμιμο δικαίωμα να είναι εκεί όπου βρίσκονται, προφανώς δεν έχουν πέσει μέσα στη σχολή με αλεξίπτωτο (αν είχαν την ικανότητα και οι αιώνιοι επικριτές, θα είχαν περάσει και εκείνοι κατόπιν εξετάσεων και θα ήσαν και εκείνοι εγγεγραμμένοι). Υπάρχουν ασφαλώς και φοιτητές αδιάφοροι, οκνηροί, νωχελικοί, ή φοιτητές που εισήχθησαν σε άλλο τμήμα από εκείνο που ήθελαν και γι’ αυτό φαίνονται να είναι λιμνάζοντες, αλλά τα αρνητικά φαινόμενα υπάρχουν σε όλους τους κοινωνικούς χώρους και δεν μπορεί να χαρακτηρίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία του θεσμού ή του νόμου περί ΑΕΙ (μήπως οι Έλληνες δημοσιογράφοι είναι παράδειγμα προς μίμηση ή ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι εφημερίδες και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα του κατεστημένου βλ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ + ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ + ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ έχουν κάνει σημαία το ζήτημα των αργοπορημένων φοιτητών ? ) Η προπέτεια της κυβερνήσεως για το θέμα αυτό οφείλεται περισσότερο στην προσπάθεια να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς με τους συνδικαλιστές φοιτητές που ενίοτε παραφέρονται και δημιουργούν δυστυχώς έκτροπα. Ωστόσο ο αριθμός αυτών των φοιτητών είναι περιθωριακός, αφού κανείς δεν τους παίρνει στα σοβαρά. Κατά δεύτερο λόγο επιδιώκεται η έξωση των παιδιών των κατώτερων εισοδηματικά τάξεων από τις σχολές, ώστε τα πλουσιόπαιδα να μην έχουν πια ανταγωνισμό. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των κυβερνώντων όταν αρχίσουν και οι μαζικές αυτοκτονίες των διαγραφόμενων φοιτητών, που θα προστεθούν στους 4000 αυτόχειρες της κρίσης του συστήματος στο οποίο ζούμε όλοι.
Κατάφερα και πήρα το πτυχίο μου. Δεν θέλω να σχολιάσω τους κυνικούς και τους γνωστούς που όταν βλέπουν κάποιον ΄΄αδύναμο΄΄ τον στοχοποιούν, ούτε αξίζει να αναφερθώ σε άτομα που δείχνουν να απέχουν έτη φωτός από την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Θέλω μόνο να σχολιάσω το οτι δεν βγαίνει κανείς επίσημα από το ΕΚΠΑ αλλά και απο άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να πει επίσημα τι θα γίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν. Για ποιούς λόγους καθυστέρησαν δεν έχει καμία σημασία, δεν μπήκαν στα πανεπιστήμια από το παράθυρο. Όσοι πραγματικά δεν ενδιαφέρονται να τελειώσουν ας διαγραφούν. Οι οριζόντιες διαγραφές θα φέρουν αυτοκτονίες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε.Ως πτυχιούχος πλέον και πιστεύοντας οτι έχω επαρκή γενική μόρφωση δεν μπορώ να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν ΄΄αιώνιο΄΄ φοιτητή.Όποιος νιώθει σίγουρος για τον εαυτό του δεν αναλώνεται σε σκληρές διατυπώσεις. Όσοι το κάνουν είναι ανασφαλείς.Από την εμπειρία μου με τους καθηγητές αλλά και αρχαιολόγους εφορειών, αυτοί που βοηθάνε τους νέους ανθρώπους είναι και οι καλύτεροι στη δουλειά τους. Όσοι κοιτάνε υπεροπτικά, όσοι κουνάνε το δάχτυλο και ΄΄τιμωρούν΄΄ είναι αυτοί που δεν είναι και τόσο καλοί στη δουλειά τους. Είναι άδικος αυτός ο ψυχολογικός πόλεμος που υφίστανται τόσοι φοιτητές που έκαναν επι τόσους μήνες μάθημα μέσα στα σκουπίδια γιατί το κράτος άφησε απλήρωτες τις καθαρίστριες και έδιωξε προσωπικό. Που έκανε μάθημα μέσα στο κρύο και στη ζέστη και άλλαζε αίθουσες μέχρι να βρει προτζέκτορα που να δουλεύει γιατί τεχνικοί δεν υπήρχαν να τον φτιάξουν, που έδωσε μαθήματα σε εξεταστικές express με κάτι μήνες καθυστέρηση, που πλήρωσαν για δεκάδες βιβλία αφού συγγράματα δεν δικαιούνται... να αντιμετωπίζονται ως η σαπίλα της κοινωνίας επειδή ταυτίζονται με τα... κομματόσκυλα των παρατάξεων. Κούνια που σας κούναγε έχω να πω.Ένας περήφανος πτυχιούχος αρχαιολογίας. Αν ο κύριος υπουργός θέλει πραγματικά να αναβαθμίσει το ελληνικό πανεπιστήμιο ας με πάρει τηλέφωνο.
Εμένα με εκνευρίζει που τώρα θυμήθηκαν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Τόσο καιρό τους βόλευε όλη αυτή η κατάσταση με τους αιώνιους σε συνδυασμό με τις παρατάξεις και την πρόσληψη ψηφοφόρων κ.α.Ποιος ξέρει τι πολιτικά συμφέροντα εξυπηρετούνται τωρα.Όπως και να'χει ας φυγουν οι αιώνιοι να τελειωνουμε. Δεν γίνεται όλοι να παίρνουν πτυχίο κάποια στιγμή μετα απο 15 χρόνια επειδή τυχαίνει να περασουν τα μαθηματα με αντιγραφές κλπ.Πρέπει να καταλάβουμε οτι τίποτα δεν χαριζεται σε αυτή τη ζωή.Και τα πτυχία θέλουν κόπο και δουλειά για να αποκτηθούν. Απο προσωπική εμπειρία παρατήρησα ότι όσα προβλήματα και να αντιμετωπιζεις , αν σε ενδιαφέρει το αντικείμενο των σπουδών σου,το πτυχίο σου θα το πάρεις μέχρι τα 8 χρόνια.Προσωπικά θεωρώ ότι αν εξαιρεθούν όσοι αποδεδειγμένα προσπαθουν να τελειωσουν(δηλώνουν και δίνουν μαθήματα),δεν είναι άδικο μέτρο.Αν υπήρχε από πάντα σοβαρότητα στα πανεπιστήμια και δεν υπήρχαν αιώνιοι, ίσως τώρα να μην είχαμε τόσους άνεργους πτυχιούχους...
Μετά τα 4 χρόνια δεν δικαιούσαι δωρεάν σίτιση (ή στέγη αν ήσουν σε εστία) και βιβλία, μετά τα 6 χρόνια δεν δικαιούσαι πάσο. Οπότε για ποια επιβάρυνση μιλάμε? Αυτό που λένε άλλοι ότι δεν έχουν νόημα μετά οι κύκλοι σπουδών, είναι μπούρδες αφού σε πάρα πολλά τμήματα δεν τους νοιάζει η σειρά που θα δηλώσεις/διδαχθείς/εξεταστείς/περάσεις κάποιο μάθημα αλλά το αν θα το περάσεις μόνο.
Μεγάλο λάθος κάνεις μια και οι αιώνιοι φοιτητές ήταν από παλιά πρόβλημα με την δωρεά σίτιση αλλά περισσότερο από την δωρεάν εστία. Κανένας δεν μπορούσε να τους διώξει από την σίτιση ή από την εστία μια και ήταν επίσημα φοιτητές! Μάλιστα μερικοί και μερικές φιλοξενούσαν κάθε καρυδιάς καρύδι στον κοιτώνα τους.Μπούρδες είναι όταν κάποιος έχει "περάσει" κάποιο μάθημα σαν τριτοετής και ακόμα χρωστάει τα μαθήματα που χρειαζόταν σαν πρωτοετής ή δευτεροετής.Με το σύστημα μερικής φοίτησης για τους αποδεδειγμένα εργαζόμενους ή με προβλήματα υγείας, όλες οι διαμαρτυρίες για το ξήλωμα ψευτοφοιτητών που έχουν διπλάσια χρόνια φοίτησης-κοπάνας στο ενεργητικό τους από όλους τους άλλους που πραγματικά φοιτούν.Δεν είναι οι αιώνιοι φοιτητές, το τέταρτο ή μερικές φορές το ένα τρίτο του συνόλου των φοιτητών άνθρωποι που σπούδαζαν Νομική και αποφάσισαν να γίνουν γλύπτες ή της Πολυτεχνικής που αποφάσισαν να γίνουν αρχαιολόγοι.
"Της Πολυτεχνικής". Και σχολιάζετε τη σημερινή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μου θυμίζετε τον εαυτό μου να γράφει έκθεση για την αλλοτρίωση στο γυμνάσιο, η γραφή μου ιδιαίτερη, τα επιχειρήματά μου μπούρδες. Γιατί σχολείο-σπίτι, στα 14 μου, δεν έβλεπα πέρα απ' τη μύτη μου.
"Μπήκε 18άρης στη φοιτητική εστία Πατρών και έφυγε 40άρης (...) Φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών έμενε στην εστία για 22(!) ολόκληρα χρόνια και υποχρεώθηκε σε... έξωση μόλις φέτος. Άλλοι φοιτητές, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πριν από λίγες ημέρες κράτησαν σε ομηρεία τον αντιπρύτανη για τέσσερις ώρες απαιτώντας μισθωτήριο αορίστου χρόνου στην εστία."http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112967504"«Εκκαθάριση» στο 27% των δωματίων που υπάγονται στις φοιτητικές και σπουδαστικές εστίες πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα 2.500 δωμάτια, από τα 8.200 που διατίθενται, να αδειάσουν για να δοθούν στους φετινούς πρωτοετείς φοιτητές που τα δικαιούνται (...) Τα περισσότερα από τα 2.500 δωμάτια που άδειασαν αφορούσαν περιπτώσεις ατόμων που έμεναν χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου διέμεναν «φοιτητές» ακόμη και για 12 ή και 13 συνεχόμενα έτη, όταν ο νόμος ορίζει πως ο φοιτητής μπορεί να κρατήσει το δωμάτιο έως και δύο χρόνια παραπάνω από τα έτη που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών του»"http://www.e-go.gr/news/article.asp?catid=17826&subid=2&pubid=59296659"Το μεγάλο πανηγύρι, βέβαια, γινόταν στις οκτώ εστίες της Αττικής όπου φιλοξενούνται οι φοιτητές και σπουδαστές των ΑΕΙ της Αττικής. Σε μία από αυτές τις εστίες, ένας 36χρονος -18 χρόνια φοιτητής- επινοικίαζε τη θέση του σε κάποιον τρίτο. Ο ίδιος είχε βρει δουλειά, είχε βρει σπίτι, είχε οργανώσει τη ζωή του και φρόντιζε να παίρνει κι ένα επιπλέον χαρτζιλίκι. Συνολικά, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», πάνω από 150 παλιοί φοιτητές επινοικίαζαν τη θέση τους σε τρίτους. Σύμφωνα με καταγγελίες, μεταξύ των ενοικιαστών ήταν άτομα άσχετα προς το ΑΕΙ, άτομα του κοινού ποινικού δικαίου. Το ενοίκιο κυμαινόταν από 200 έως 250 ευρώ για ένα μονόκλινο δωμάτιο με ατομικό ντους και τουαλέτα." http://www.kathimerini.gr/405570/article/epikairothta/ellada/epi-18-xronia-eixe-dwmatio-se-foithtikh-estia
Χρυσοπληρώσατε την τηλεόραση και δεν την κλείνετε μάλλον. Ευτυχώς που δεν τσουβαλιάζετε τους αιώνιους με τους αιώνιους των εστιών, λες κι αυτά τα 2 πάνε μαζί. Όλοι οι αιώνιοι είναι: κομματόσκυλα, ρέμπελα, άχρηστοι, μπήκαν στο πανεπιστήμιο από σύμπτωση, μένουν στις εστίες όπου κουβαλούν όλο τους το σόι, είναι αδηφάγα κτήνη που λυμαίνονται χρήμα, χρόνο, χώρο. Γιατί δεν τα εξορίζουμε, τέτοια άχρηστα τομάρια;
άλλο περαγμα να σου στερουν φοιτητικα προνομια οταν το παραξεφτιλοζεις, άλλο πραγμα να εκκαθαρισουν τις εστιες απο ατομα που δεν δικαιουνται δωματιο, άλλο πραγμα να σε αναγκαζουν να οργανωσεις την σειρα της ζωη σου (πτυχιο-στρατος-δουλεια-οικογενεια με αυτην την σειρα και μονο) έτσι γιατι δειχνουν οτι κανουν εργο....
Αυτό που γράφεις είναι άσχετο με το θέμα. Δηλαδή οι αιώνιοι φταίνε που κάποιοι με την ανοχή κάποιων μέναν μέσα? Δηλαδή αύριο, χωρίς αιώνιους δεν θα υπάρχουν νομίζεις φαινόμενα επινοικίασης?
Η συσσώρευση αυτών των φοιτητών είναι αποτέλεσμα των πανελλαδικών που σε στέλνουν σε αδιάφορες σχολές, της υποχρεωτικής στράτευσης που σε αναγκάζει να γραφτείς οπουδήποτε και της "εξυπνάδας" πολλών να χρησιμοποιήσουν το 10% για να γραφτούν σε μια δεύτερη σχολή μόνο και μόνο για το πάσο καταλαμβάνοντας θέσεις που άλλοι θα χρησιμοποιούσαν σωστά (με αποτέλεσμα να καταργηθεί αυτό το εξαίρετο μέτρο). Είναι χαρακτηριστικό της κοινωνίας: κακή εκπαίδευση, ανούσια στράτευση και κόλπα εις βάρος των άλλων.Ωστόσο νομίζω πως κυρίως θα "θιγούν" μουσικοί και συγγραφείς. Σε κάθε εξώφυλλο βιβλίου ή δίσκου διαβάζεις "ξεκίνησε νομικές σπουδές στη θεσσαλονίκη τις οποίες και ποτέ δεν ολοκλήρωσε" ή "κατέβηκε στην αθήνα για να σπουδάσει στην πάντειο σχολή, αλλά αφιερώθηκε αλλού".
Ο νομος 4009/2011 που οριζει την διαγραφη. δεν εχει αλλαξει απ'οσο ξερω οποτε το "οριστικη διαγραφη τον σεπτεμβριο" μαλλον εντυπωσιασμος ειναι...http://www.uoc.gr/studies-at-uni/break/limits.html
Μην γελιόμαστε πλέον το μέτρο είναι σωστό. Ο αιώνιος φοιτητής ναι μεν δεν αποτελεί ουσιαστικά έξοδα για το πανεπιστήμιο, αφού ούτε πάσο έχει, ούτε δικαίωμα δωρεάν σίτισης ή στέγασης και φυσικά δεν παίρνει άλλα βιβλία από αυτά που ήδη έχει. Από εκεί και πέρα όμως ένας άνθρωπος που δεν έχει πατήσει στη σχολή του επί 4-5 χρόνια από που και ως που λέγεται φοιτητής? Τι νόημα έχει το πρόγραμμα σπουδών και γενικότερα ο κύκλος σπουδών όταν δεν υπάρχει καθορισμένος χρόνος? Οι φοιτητές που εργάζονται άλλωστε μπαίνουν σε άλλο καθεστώς και δικαιούνται τα διπλάσια χρόνια της φοίτησης τους. Και παρακαλώ πολύ μην ακούσω το γνωστό ΕΑΑΚιτικο επιχείρημα περί εντατικοποίησης των σπουδών. Ναι ρε παιδιά πανεπιστήμιο είναι, γι αυτό πάμε εκεί για να σπουδάσουμε, όχι να ασχοληθούμε με όλα τα άλλα εκτος από το γνωστικό μας αντικείμενο!
δεν γνωρίζω καμία σχολή που να έχει εφαρμόσει τις σχολές μερικής φοίτησης όπως ορίζει ο νόμος διαμαντοπούλου για όσους εργάζονται. επίσης, δεδομένου πως στην ελλάδα μόνο στα 18 σου έχεις δικαίωμα να μπεις σε μια σχολή, θα πρέπει να έχεις το δικαίωμα να βγεις όποτε θες είτε γιατί δούλευες, ταξίδευες κλπ. και ας σε κρίνει ο κλάδος σου για την αξία του πτυχίου σου.
αυτό είναι το θέμα... γιατί να πρέπει να "κρίνει ο κλάδος" την αξία του πτυχίου σου; Είναι σαν να παραδέχεσαι ότι το πτυχίο σου δεν έχει αυτομάτως αξία με το που το λαμβάνεις. Ότι ενδέχεται και να μην το αξίζεις.Και ισχύει αυτό. Δεν έχουν τα πτυχία την αξία που θα έπρεπε να έχουν. Και πρέπει να την αποκτήσουν. Το να διαγραφούν άνθρωποι που αδιαφορούν για την απόκτηση πτυχίου είναι κι αυτό ένα βήμα. Είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθείς πως οι αιώνιοι φοιτητές είναι ένα ακόμη σημείο απαξίωσης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα;
"επίσης, δεδομένου πως στην ελλάδα μόνο στα 18 σου έχεις δικαίωμα να μπεις σε μια σχολή" ΠΕΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ γαμώ τους κοντόφθαλμους! Έχουμε πιάσει το ζήτημα απ' το τέλος κι όχι απ' την αρχή του! Έλεος!
Το μέτρο αυτό ισχύει για τους εισακτέους του 2011. Η αλήθεια είναι ότι το στάδιο είναι ακόμα σχετικά μεταβατικό αλλά ο νόμος αυτό ορίζει.. Αν θες να ταξιδέψεις ή να εργαστείς ή οτιδήποτε άλλο έχεις το δικαίωμα διακοπής σπουδών. Όσο για το "μόνο στα 18 σου έχεις δικαίωμα να μπεις σε μια σχολή" με το παλιό τουλάχιστον σύστημα έχεις δικαίωμα να δώσεις πανελλαδικές και μετά από χρόνια (με το νεό σύστημα του Λυκείου δεν ξέρω αν ισχύει).
"07-02-14 Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2014 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο"(...) β) οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ http://www.minedu.gov.gr/themata-eksetaseon/82-anakoinwseis-eksetasewn/10704-07-02-14-2014.html"Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν και απόφοιτοι παλαιότερων ετών, στους οποίους χορηγείται νέα Βεβαίωση Πρόσβασης και διαγωνίζονται μαζί με τους τελειόφοιτους για το 90% των θέσεων στις ανώτατες Σχολές.Για τους υποψηφίους που έχουν αποκτήσει Απολυτήριο Γενικού Λυκείου τα δύο τελευταία σχολικά έτη, ο Βαθμός Πρόσβασης κάθε μαθήματος υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και για τους τελειόφοιτους, διαμορφώνεται δηλαδή κατά 70% από το γραπτό και κατά 30% από τον προφορικό βαθμό. Στην περίπτωση αυτή ο αρχικός προφορικός βαθμός του μαθήματος προσαρμόζεται ανάλογα στο νέο γραπτό βαθμό. Συνεπώς, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2013, στη διάταξη αυτή υπάγονται όσοι απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012.Για τους υποψήφιους που έχουν αποκτήσει Βεβαίωση Πρόσβασης παλαιότερα έτη, ο Βαθμός Πρόσβασης σε κάθε μάθημα καθορίζεται αποκλειστικά από το γραπτό βαθμό."http://www.methodiko-frontistirio.gr/exams/exams/apof.htmΏστε "στην ελλάδα μόνο στα 18 σου έχεις δικαίωμα να μπεις σε μια σχολή" (!!;;) Πφφφφφφ!!
Προφανώς κύριε φωστήρα Vangelis 1972 δεν αναφερόμαστε στο ΔΙΚΑΙΩΜΑ να δώσεις πανελλαδικές μετά τα 18 αλλά στις "πανελλαδικές" ως αποκλειστικό θεσμό εισόδου στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ενός ανθρώπου για παράδειγμα 33 χρόνων, που διαλέγει να σπουδάσει λόγου χάρη γερμανική φιλολογία και πρέπει να πιάσει αρχαία, λατινικά, κείμενα, ιστορία, έκθεση και πες βιολογία ως 6ο, 3ης Λυκείου όλα αυτά, με εξέταση αναχρονιστική, ψειρίζοντας τη μαϊμού. Αλλά όχι, φευ! Αφού δεν τα έκανε τα πράγματα ορθόδοξα, δηλαδή να περάσει όταν καλούνταν να το κάνει-δηλαδή ΣΤΑ 18(μέσα στα πλαίσια της αποφοίτησης από το λύκειο, ούτε καν ξέχωρα απ' αυτή), να κάτσει τώρα να δώσει ό,τι πρέπει κι ό,τι ισχύει κι ό,τι θέσπισαν κάποιοι κάποτε και χεστήκαμε αν στην πράξη έχει καταστεί αναχρονιστικό και να μην γκρινιάζει γιατί άντε και πολύ χώρο του δίνουμε! Εμείς μαλάκες είμαστε που βελάζουμε ωραιότατα κι ακολουθούμε τον τσοπάνη τυφλά μέχρι και το σφαγείο-όπως γράφει κι ο Kalliopecon πιο κάτω "πτυχιο-στρατος-δουλεια-οικογενεια με αυτην την σειρα και μονο"; Ξεκαβαλήστε λίγο...
@ppmint 5.8.2014 | 07:41 Αρχίσατε με το επιχείρημα "πως στην ελλάδα μόνο στα 18 σου έχεις δικαίωμα να μπεις σε μια σχολή", για να το αλλάξετε ότι "ΟΚ, έχεις δικαίωμα να δώσεις πανελλήνιες και στα 33 σου, αλλά ποιός κάθεται να διαβάζει αρχαία, λατινικά, κείμενα, ιστορία, έκθεση και πες βιολογία σ' αυτήν την ηλικία". Έχοντας τέτοια άποψη, είναι λογικό ότι σας φαίνεται νορμάλ να πάρει κανείς πτυχίο μετά από 20 χρόνια σπουδών (αφού, ποιός κάθεται να διαβάσει;; Σίγουρα στο πανεπιστήμιο πηγαίνουμε για οποιονδήποτε άλλο λόγο.) Δεν ξέρω πόση σχέση έχετε με την εκπαίδευση, αλλά δείχνετε (συγχωρέστε με άν κάνω λάθος) ωσάν να νομίζετε ότι οι σπουδές είναι ένας χαβαλές όπου θέλουμε πχ να σπουδάσουμε κάποια Γερμανικά, ανοίξαμε την πόρτα μπήκαμε, είδαμε όσα θέλουμε να δούμε και τα άλλα θα μας τα πούνε του χρόνου ή σε 3 τέρμινα. Οι σπουδές όμως ειναι χαβαλές μόνο και μόνο επειδή αγαπάς αυτό που σπουδάζεις - κι όχι επειδή έχεις το δικαίωμα να κάνεις ό,τι γουστάρεις και χωρίς σύστημα. Και επειδή αναφερθήκατε σε σπουδές πχ στη Γερμανική Φιλολογία, αυτές δεν περιλαμβάνουν απλώς ανάγνωση γερμανικής λογοτεχνίας ή προτάσεων χρήσιμων για τον τουρισμό τύπου "das ist meine Banane", αλλά και την παρακολούθηση-εξέταση αντικειμένων κάπως στριφνών, όπως (αντιγράφω από το πρόγραμμα σπουδών): Λεξικολογία, Συγκριτική Γλωσσολογία, Σηµασιολογία, Πραγµατολογία, Κοινωνιογλωσσολογία, Γλωσσικές Ποικιλίες, Γλωσσολογία της Γραφής. Τόσο στη διαδικασία εισαγωγής σε ΑΕΙ, όσο και στη διαδικασία λήψης πτυχίου από ΑΕΙ, απαιτείται η πιστοποίηση γνώσης ενός κύκλου γνωστικών αντικειμένων αρκετά ευρέος. Αυτό ισχύει παντού, αυτό ισχύει και στην Ελλάδα.Άν δεν σας αρέσει η διαδικασία των πανελληνίων (BTW σε κανέναν δεν αρέσει - να είστε βέβαιος), μπορείτε να εισαχθείτε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με κλήρωση. Ή άν δεν σας ενδιαφέρει η λήψη αναγνωρισμένου πτυχίου, αλλά απλά η χαρά της γνώσης, μπορείτε να σπουδάσετε σε παράρτημα Κοινωνικού Πανεπιστημίου. Ή να λάβετε δωρεάν εξ αποστάσεως επιμόρφωση από το ίδιο το Harvard με το πρόγραμμα των edX courses (ανάλογα προγράμματα προσφέρουν και άλλα Ιδρύματα).http://www.extension.harvard.edu/open-learning-initiativeΚαι τέλος πάντων, όποιος θέλει να σπουδάσει, όντως σπουδάζει (ακόμα και άν εργάζεται, έχει υποχρεώσεις και προσωπικά προβλήματα). Όποιος πάλι δεν θέλει, ας μη σπουδάσει (αλλά τουλάχιστον να μην κατηγορεί τους πάντες - πλην του εαυτού του - γι αυτό). Διότι ώς γνωστόν, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, κτλ
Κύριε Βαγγέλη, ούτε χαβαλές ούτε στρατιωτική πειθαρχία. Έχετε ένα θέμα εδώ μέσα με τα άκρως αντίθετα, τυπικός φοιτητής=άξιος-μη τυπικός φοιτητής=τεμπελχανάς, πρόβατο=άξιο-κλωτσάει=τη μαχαίρα. Όταν υποστηρίζουμε συστήματα και δομές με κοινωνικές ευαισθησίες(δωρεάν παιδεία για όλους κτλ.), εσείς προτείνετε να γράψουμε δίπλα ερμηνευτικά: για άξιους, εργατικούς, πειθήνιους, οι υπόλοιποι ξηλωθείτε. Μιλάτε για το ΕΑΠ, έχετε δει τα αντικείμενα που προσφέρει; (συγκεριμένα για θεωρητικούς ελληνικό πολιτισμό, ευρωπαϊκό πολιτισμό καιισπανική φιλολογία). Έχετε ανοίξει βιβλία σημασιολογίας και πραγματολογίας να δείτε τι πραγματεύονται; Γιατί ουδεμία χρησιμότητα δεν έχει να διαβάζεις(ή να ξανα-διαβάζεις) επί ένα χρόνο κείμενα, ιστορία, βιολογία ακόμα και αρχαία και λατινικά με τον τρόπο που διδάσκονται, ώστε να διαλύεις μια πρόταση, μια λέξη μια συλλαβή, να μαθαίνεις για φωνήματα και σημεία. Χίλιες φορές να έδινες 3 εισαγωγικά μαθήματα για τη σχολή όπως στις κατατακτήριες. Οι "σπουδές" που τις ονομάζετε έτσι γενικά είναι δικαίωμα κοινωνικό και ανοικτό από τη φύση του, ποιοι είστε όλοι εσείς που βάζετε νόρμες στη ζωή, την πορεία ζωής, τα όρια των δικαιωμάτων ανθρώπων που είναι συνταγματικά (δηλαδή αν δεν το δέχεστε εσείς-έρχεται το θεμελιωδέστερο νομοθετικό πόνημα και σας το κάνει λιανά) ίσοι ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ μ' εσάς; Ποιος φόβος και ανασφάλεια της δικής σας προσωπικής αξίας ή αναξιότητας σας κάνει να δακτυλοδείχνετε τεμπέληδες, ακαμάτες, άχρηστους και ως προς το ζήτημα των αιώνιων, ανθρώπους απ' το μαθηματικό, το φυσικό, το πολυτεχνείο, και κάποιοι από σας με το θράσος ενός απολυτηρίου με 14, ενός πτυχίου λογιστικής με 5,8; Είναι συγκρίσιμα μεγέθη; Όχι δεν είναι συγκρίσιμη η πολυμορφία και δικαίωμα και το 14 και το 5,8 και τα 8 χρόνια φοίτησης. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ονοματίζει τεμπέληδες και άχρηστους, μάλιστα μιλώντας γι' αριστείες και άλλα τέτοια, οι συγκεκριμένοι είναι οι τελευταίοι που θα συναντήσει κάποιος στο δρόμο του. Άλλωστε οι αριστεύοντες δεν έχουν χρόνο de facto ν' ασχολούνται με κανέναν περίγυρο, πόσο μάλλον να διαξιφίζονται ιντερνετικά, και του εαυτού μου συμπεριλαμβανομένου, γι' αυτό αναγνωρίζοντας την καμπούρα μου, δε νιώθω ν' απειλούμαι από κανέναν πέρα από τον ίδιο μου τον εαυτό, δε με αφορά και δε μου επιτρέπεται να περιορίσω, να τιμωρήσω, να χλευάσω, να λοιδωρήσω κανέναν για τις προσωπικές του επιλογές στη διαχείριση του χρόνου ζωής του.
Προς όλους αυτούς που αναρωτιούνται τι κοστίζουν οι αιώνιοι φοιτητές: Κοστίζουν σε αξιοπιστία και αναγνώριση πτυχίου. Γιατί ξέρεις ότι όταν κάποιος έχει πάρει πτυχίο από το Cambridge δεν είναι τυχαίος; Γιατί δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται κυρίως να πάρει ο κάθε τυχαίος που έχει λεφτά. Γιατί πρέπει να μοχθήσεις για να τα καταφέρεις. Αντιθέτως, στην Ελλάδα, άτομα που δεν ήξεραν που πήγαιναν τα 4 έπαιρναν πτυχίο μετά από καμιά δεκαετία και ήταν ευχαριστημένοι όλοι. Παίρνουμε το πτυχίο και βολευόμαστε κάπου, κλασσική τακτική. Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών της κάθε σχολής (π.χ. 4 χρόνια σπουδών ή 5 ή 6) δεν καθορίζεται τυχαία. Είναι το καταλληλότερο πρόγραμμα για να βγάλει κάποιος την σχολή και να μάθει και 10 πράγματα. Αντιθέτως, με το υπάρχον σύστημα, περνούσε κάποιος στο πανεπιστήμιο, καθόταν 4 χρόνια, πήγαινε στρατό ενδιάμεσα, δούλευε λίγο και τελικά έπαιρνε το πτυχίο στο διπλάσιο χρόνο που απαιτούνταν. Αυτός τώρα θα είναι το ίδιο αποδοτικός στο επάγγελμα του;
Μα τι λέτε τελοσπάντων, επικοινωνείτε; Γαμάς τη ζωή ενός ανθρώπου για να μη δυσφημεί εσένα επειδή φοιτήσατε στο ίδιο πανεπιστήμιο; Αν δεν αρκείς εσύ ως διαφήμιση του εαυτού σου και του πανεπιστημίου σου, μάθε καλύτερα μια τέχνη μην πεινάσεις.
Κε ppmint, εκτος απο το να απαντατε εργολαβικα σε καθε σχολιο εναντιον των αιωνιων (οπως εκεινος ο αειμνηστος κος Περα Βρεχει πριν τις ευρωεκλογες) μηπως εχετε και κανενα επιχειρημα να αρθρωσετε? Γιατι απο τα σχολια σας δε διακρινεται κατι τετοιο...
Χαχα wise όνομα και πράγμα. Αυτός έχει κάθε δικαίωμα να γαμήσει και τη ζωή του και ό,τι κινείται. Απ' τη στιγμή που δε θίγει εσένα, ούτε δικαίωμα να τον βάλεις σε τάξη και σειρά έχεις, ούτε να τον κρίνεις, ούτε θα σε ρωτήσει. Βάλε σειρά και τάξη στη δική σου ζωή και στη σκέψη σου.
Κάποια στιγμή σε αυτήν την χώρα θα πρέπει να σταματήσουμε να υποστηρίξουμε τους τεμπέληδες και να εφαρμοστούν κάποιοι νόμοι.Η σχολή είναι 4 χρόνια, σου αφήνουν περιθώρια μέχρι 6. Στα κορυφαία πανεπιστήμια ανά τον κόσμο ένα μάθημα να χάσεις χάνεις όλο το έτος. Αλλά τι λέω, εδώ ζούμε στα ΑΕΙ που ο φοιτητής έχει μπει σε κλινική και ασχολείται με ασθενείς ενώ δεν έχει περάσει φυσιολογία, ανατομία.Να μην αναφέρω το πόσοι φοιτητές επιτέλους στρώθηκαν και έκατσαν να περάσουν ότι μαθήματα τους είχαν μείνει λόγω ακριβώς αυτού του νόμου. Κάποιες φορές πρέπει να φτάσει το αυγό στον κώλο για να σε νοιάξει.Προφανώς και με θίγει εμένα αυτό το πράγμα. Μόνο από αυτό το τυφλό θυμό που έχεις (συνοδευόμενο από μηδέν επιχειρήματα) καρφώνεσαι ότι είσαι αιώνιος ή έχεις κάποιον δικό σου άνθρωπο αιώνιο. Ας πρόσεχε πες του.
Αγαπητέ Σπυρίδωνα, γράφετε σε σχόλιό σας ότι είστε 47 χρονών και κάπως πιο έμπειρος από τη συνομιλήτριά σας(επειδή αυτή είναι μικρότερη). Και θεωρείται αυτό επιχείρημα ενίσχυσης της αξιοπιστίας σας επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Απέχετε από αυτό που σχολιάζετε ας πω χονδρικά 22 ΧΡΟΝΙΑ (γιατί μιλήσατε για ιατρική, δεν αφορά τη συζήτηση ενδεχόμενο master ή phd αφού συζητάμε για άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης), εγώ όπως κι η Aomame(στο προηγούμενο άρθρο που της επιτεθήκατε) είμαστε μέσα σ' αυτό το χώρο(εικάζω και για εκείνη απ' τα σχόλιά της), το αντικείμενο τουλάχιστον το δικό μου είναι πολύ κοντύτερα στην εκπαίδευση από το δικό σας-αν είστε γιατρός-και επιχειρηματολογείτε με κριτήριο τη σοφία των γκρίζων κροτάφων σας; Μα είστε σοβαρός; Αυτό σας λέω μόνο. Που μιλάτε για επιχειρήματα και ασχολείστε σε προηγούμενο σχόλιό σας με παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων.
Δεν ξερω ποσο σοβαρος ειμαι, κε η κα ppmint, αυτα που λετε εσεις ομως ειναι επιεικως φαιδρα. Κραυγαζετε χωρις να απαντατε ουτε σε ενα απο τα επιχειρηματα αλλων σχολιαστων. Οσο για την κα Aomame (μα το Θεο, που το θυμηθηκατε αυτο το σχολιο μου, εκτος κι αν ειστε το ιδιο προσωπο?) αυτο/γελοιοποιηθηκε με το να λεει πραγματα που μετα δεν μπορουσε να αποδειξει (θυμιζω οτι υποστηριζε οτι παντου στην Ευρωπη τα πανεπιστημια εχουν αιωνιους και δε τους διαγραφουν) ενω οταν προκληθηκε δεν μπορουσε να κατονομασει ουτε ενα τετοιο πανεπιστημιο! Συγχαρητηρια, λοιπον, και στους δυο σας για την υψηλη ποιοτητα των επιχειρηματων που χρησιμοποιητε...
Πού διδαχτήκατε δομή επιχειρήματος βρε παιδιά, πείτε μας κι εμάς. Οι 2 σοφοί κραυγάζουν για ουσία και απ-ουσία επιχειρημάτων και δεν έχουν σχολιάσει στην ουσία του κανέναν εδώ μέσα. Εσείς κύριοί μου δεν έχετε δομήσει ούτε ένα ουσιαστικό επιχείρημα και αναπαράγετε χιλιοπιπιλισμένες καραμέλες και χιλιοειπωμένες γενικότητες που ακούτε από 'δω κι από 'κει από άλλους αδαείς σαν κι εσάς που δεν έχουν σχέση με το ζήτημα ούτε από μέσα ούτε εκ του σύνεγγυς. Και Σπυρίδωνα, τη "συζήτησή" σας με την Aomame την είχα απολαύσει κυρίως γιατί δεν ήταν συζήτηση αλλά εμμονικός μονόλογος κι απ' τις δύο πλευρές με διάνοια διαλόγου (αν δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό ρωτήστε ελεύθερα, δε θα σας χαλάσει το prestige, παρά να κενολογείτε).
Α. και η Aomame κενολογουσε και οχι μονο εγω? Γιατι, αν καταλαβα καλα το προηγουμενο σας σχολιο, την υποστηριξατε απολυτα. Σε φαιδροτητες μονο φαιδρες απαντησεις αξιζουν.
Το ζήτημα για όσους αντιδρούν με το μέτρο δεν είναι ιδεολογικό, ούτε σχετίζεται με επιθυμία η Ελλάδα να παραμένει (και σ' αυτό το θέμα) μια γελοία παγκόσμια πρωτοτυπία. Το θέμα είναι πολύ απλό: Πρόκειται να διαγραφούν από τις λίστες των εκλογέων στις φοιτητικές εκλογές όλοι αυτοί οι γραφικοί που έχουν περάσει από το Πανεπιστήμιο μόνον ελάχιστες φορές (και μόνο για να πετάξουν αυγά στους Καθηγητές ή να κολλήσουν καμία αφίσα). Άν διαγραφούν οι συνταξιούχοι φοιτητές, τότε όλα αυτά τα απίθανα γκρουσπούσκουλα-συνιστώσες αντί να καταγράφουν σημαντικά εκλογικά αποτελέσματα, θα επιστρέψουν στο 0,1% (που είναι και η πραγματική τους δύναμη). Αυτό, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική ψηφοφορία (που θα καταργήσει, σε κάποιο βαθμό, τη βρωμιά και κουρελαρία των φοιτητικών περιπτέρων στην είσοδο οποιουδήποτε ΑΕΙ), θα περιορίσει αντίστοιχα και την άγρα φοιτητών-πελατών - με αντάλλαγμα σημειώσεις, κέρασμα στο κυλικείο ή είσοδο σε πάρτυ/εκδρομές ("που εμείς ξέρεις έχουμε τις καλύτερες γκόμενες, κτλ"). Βέβαια, με το νόμο Διαμαντοπούλου οι φοιτητικές εκλογές παύουν να είναι μέσον κομματοκρατίας και συναλλαγής για την ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών. Παρ' όλα ταύτα, δεν τιθεται μόνο εντυπώσεων, καθώς επηρεάζει την εκλογή του φοιτητικού εκπροσώπου, έστω και στο Συμβούλιο Διοίκησης. Άν μιλάμε για λεηλασία των πανεπιστημίων δηλαδή! "Ω Θεέ μου, τί καταστροφή! Χάσαμε τις Ινδίες!!"
Βαγγέλη, βλέπω φωτογραφία στο Άμστερνταμ... Εκεί ρώτησες τι γίνεται στις σχολές ή απλά έκανες τουρισμό;Διάλεξα University of Amsterdam για μεταπτυχιακό με βάση την κατάταξη της σχολής. Πρώτη στην Ευρώπη και έβδομη στον κόσμο στο αντικείμενο που με ενδιέφερε. Θα περίμενε κανείς πως εδώ, σε μια απολύτως νεοφιλελεύθερη χώρα με διακεκριμένες σχολές, δεν υπάρχουν φοιτητικές παρατάξεις και αιώνιοι φοιτητές. Κι όμως, υπάρχουν και τα δύο.Βέβαια, αν κάποιος έχει περάσει έστω έξω από πανεπιστήμιο, θα ξέρει ότι η ενασχόληση με τις φοιτητικές παρατάξεις και η παράταση των σπουδών είναι δύο στοιχεία ανεξάρτητα. Για την ακρίβεια, θυμάμαι πως όσοι ήταν μέσα σε παρατάξεις είχαν σημειώσεις με τη χορηγία της παράταξης και πολλοί καθηγητές ευνοούσαν συγκεκριμένα άτομα στις βαθμολογίες. Κοινώς, ξέρω στόκους κομματόσκυλα που πήραν πτυχίο πριν από εμένα. Μιλώντας από προσωπική εμπειρία, δούλευα πάντα παράλληλα με τις σπουδές και προτεραιότητα μου δεν ήταν να πάρω πτυχίο στα 4 χρόνια, αλλά με βαθμό πάνω από 8. Κοινώς, όταν έχανα μαθήματα λόγω συνεχόμενων καταλήψεων, προτιμούσα να το παρακολουθήσω στο επόμενο εξάμηνο και να γράψω τον βαθμό που θέλω. Πιθανόν αν είχα ασχοληθεί με παρατάξεις, να είχα τις σημειώσεις και τα θέματα χωρίς να έχω πατήσει στη σχολή... Αλλά ο καθένας ορίζει τις προτεραιότητες του και φυσικά υπόκειται τις συνέπειες των αποφάσεων του.
"Μιλώντας από προσωπική εμπειρία, δούλευα πάντα παράλληλα με τις σπουδές και προτεραιότητα μου δεν ήταν να πάρω πτυχίο στα 4 χρόνια, αλλά με βαθμό πάνω από 8."Ελπίζω να πηγαίνεις μόνο σε γιατρούς που πήραν το πτυχίο με 8.1 στα 20 χρόνια και όχι σε γιατρούς που το πήραν με 7.9 στα 6.Πραγματικότητα: το μόνο μέρος όπου μετράει μόνο ο βαθμός πτυχίου και όχι αν το πήρες σε διπλάσια χρόνια, είναι το ΑΣΕΠ. Which makes perfect sense, really. Πραγματικότητα 2: Εδώ και 6-7 χρόνια ΚΑΙ η Ολλανδία έχει (όπως όλη η υπόλοιπη Ευρώπη πλην Ελλάδας) το πανευρωπαϊκό σύστημα σπουδών της Μπολόνια. 3 χρόνια Μπάτσελορ, 1-2 χρόνια Μάστερ, 4.5 χρόνια όριο για part time, χάνεις ένα μάθημα - χάνεις όλο το έτος.
Ας μας δώσουν έτσι αν τους βρίσκεται ΕΝΑ ταπεινό παραδειγματάκι οικονομικής και γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Εκτός αν έχουν στόμα και παραπονιούνται οι servers. Και σπεύδουν οι επαΐοντες τα "άντε τελειώνετε". Να δούμε λοιπόν όταν ξεμπερδέψουν μ' αυτό το ασήκωτο βάρος τα πανεπιστήμια κι έρθει η επόμενη μέρα όπου σαφώς δε θα έχει μεταβληθεί τίποτα, ποια καραμέλα θα βρουν να υπόσχονται για να κοροϊδεύουν μερικούς εύπιστους ότι όντως από κάπου έχουν αρχίσει να μεταρρυθμίζουν. Γιατί και μόνο αυτή η κωλοπιλάλα με τους αιώνιους σ' ένα σύστημα που τους γέννησε χωρίς να τους αναθρέψει όμως-είναι απλά νούμερα σε καταλόγους που δεν αναπαράγονται από τότε που μπήκαν χρονικά όρια στη φοίτηση και οι λίγοι που σκοπεύουν να τελειώσουν εντέλει τελειώνουν-, θα 'πρεπε να προβληματίζει όσους καταλαβαίνουν, ως προς τις προθέσεις πραγματικής μεταρρύθμισης. Οι άνθρωποι αυτοί για να το πω χοντρά, δουλεύουν ψιλό γαζί όσους δεν έχουν άμεση επαφή με τα πανεπιστήμια κι έχουν απομακρυνθεί απ' αυτή την ιστορία ή δεν έχουν μπει ακόμα(μαθητές και πτυχιούχοι δηλαδή). Κυκλώνουν το πρόβλημα όσο μπορούν κάνοντας τη θητεία τους υποσχόμενοι μακροπρόθεσμα αλλά επιδεικνύοντας βραχυπρόθεσμα από μια μικρή μαλακία ο καθένας και λέγοντας μετά αν καθόμουν και τελείωνα το έργο μου μπλα μπλα βλακείες. Κανείς δε θέλει ουσιαστικά δεύτερη θητεία, έχουν σαφέστατη επίγνωση της ευκολίας του να δικαιολογούνται συνεχώς για τις ολιγωρίες και να τις πασάρουν στον επόμενο ή να βρίζουν τον προηγούμενο. Πολιτική κάνουν και σε αυτό και σε όλα τα υπουργεία. Μετά θα πιάσουν το άσυλο, μετά θα προσπαθούν να καθαρίσουν τα πανεπιστήμια απ' τα κακοποιά στοιχεία, μετά μπορεί ν' αρχίσουν να βάφουν τα κτίρια... Δε βλέπει ΕΝΑΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ εδώ μέσα, που να έχει ασχοληθεί με το να προχωρήσει ακόμα και μια αναμόρφωση στην πολυκατοικία του, μια εγγενή και πολύ προσφιλή ανθρώπινη τάση; Να ασχολείται με τα εύκολα και να αναβάλλει τα δύσκολα. Κι εύκολο σε μια κοινωνία ανθρώπων είναι αυτό που δε συγκρούεται με τα συμφέροντα κανενός-ή έστω κανενός δυνατού- και θα καταφέρει να περάσει. Κι όταν λοιπόν περάσει αυτό με τους αιώνιους ακόμα κι ο μεγαλύτερος βλάκας θα αντιληφθεί ότι εκ του αποτελέσματος οι αιώνιοι δεν είχαν καμία δύναμη, κανένα συμφέρον, δεν έπαιρναν τίποτα από εκεί μέσα-και οι νεκροί δεδικαίωνται αλλά είναι νεκροί.
<< Γιατί και μόνο αυτή η κωλοπιλάλα με τους αιώνιους σ' ένα σύστημα που τους γέννησε χωρίς να τους αναθρέψει>>. Ως γνωστών το σύστημα φταίει που οι αιώνιοι φοιτητές δεν έχουν πάρει πτυχίο ακόμα. Να υποθέσω ότι φταίει και για τους εκατοντάδες νεαρούς επιχειρηματίες που διατηρούν την φοιτητική ταυτότητα, αγοράζουν ξενυχτάδικά με κομματικά λεφτά και κάνουν εκεί τα περιβόητα φοιτητικά/κομματικά πάρτι.
Για ριξτε μια ματια στο τελευταιο σχολιο του Βαγγελη 1972. Αμφισβητειτε αυτα που λεει? Αν ναι, με τι στοιχεια? Σταματηστε επιτελους την αριστεριστικη μπουρδολογια και ξεχαστε πια την Ελληνικη εξαιρεση στα παντα! Δεν καταγομαστε απο τους Ελ και πρεπει και σε εμας να ισχυουν οι νομοι που ισχυουν παντου.
Ζητάς μόνο ένα και ταπεινό και θα έχεις 1+1 δώρο: 1) για να γίνουν εξετάσεις σε μάθημα με Χ εγεγραμμένους χρειάζεται το 1/10 του χώρου και των επιτηρητών σε σχέση με αν οι εγεγραμμένοι είναι 10Χ.Αυτό είναι υποπερίπτωση του ότι:2) οι εγεγραμμένοι υπολογίζονται όταν κατανέμονται πόροι (κτίρια, καθηγητές, διοικητικοί) ανάμεσα στα Πανεπιστήμια. Φώναζαν για παράδειγμα οι διοικητικοί της Νομικής "είμαστε 20 άτομα για 15000 φοιτητές" (τα νούμερα για σκοπούς παραδείγματος) δε νομίζεις ότι αδυνατίζει λιγάκι το επιχείρημά τους αν οι φοιτητές στην πραγματικότητα είναι 5.000; Ή δεν έχει λιγουλάκι σημασία αν το ΑΠΘ αντί να είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων στην πραγματικότητα είναι το 5ο μεγαλύτερο;Αλλά κάτι μου λέει ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπόκεισαι σε λογική συζήτηση. Γιατί αν σκεφτόσουν λογικά θα συνειδητοποιούσες αυτόματα πως αν η επιβάρυνση από τους αιώνιους είναι 0, το λογικό συμπέρασμα είναι ότι οι εγεγραμμένοι μπορούν να είναι άπειροι.
Επειδή μιλάς για τη νομική που τυχαίνει να γνωρίζω απ' όσο πιο μέσα γίνεται, σε πληροφορώ ότι στην εξεταστική οι χώροι κι οι επιτηρητές καθορίζονται εμπειρικά και κατά προσέγγιση(πόσο μάλλον οι αίθουσες διδασκαλίας, οι άνθρωποι στοχεύουν στο ότι δε θα πατήσεις κι έτσι καθήσαμε πρώτο έτος στα μάρμαρα). Γιατί αν υπολογίσουμε τον αριθμό των εγγεγραμμένων υποθετικά, δεν υπάρχουν μαθηματικά για να δικαιολογήσουν τις αίθουσες που δίνονταν σε κάθε μάθημα(γράφονται στο πρόγραμμα-οι μικρές μια 200αρα οι μεγάλες διπλάσιο, δίναν 6-8, μέτρα και το θέση παρά θέση, με 600+εισακτέους ανά έτος με τις ειδικές κατηγορίες). Οι άνθρωποι λοιπόν λαμβάνουν υπόψη έναν αριθμό που πρακτικά δεν έρχεται(καλώς κακώς δε μας ενδιαφέρει), πλέον μπορούν να το υπολογίσουν με σχετική ακρίβεια αφού γράφεσαι ανά εξάμηνο και ο απόλυτα αδρανής βγαίνει απέξω. Και σίγουρα αν είχαν τέτοιο χοντρό πρόβλημα θέσεων και ανθρώπων κτλ μπορούν και απ' αυτούς που γράφονται αλλά δεν πατάνε να βλέπουν την κίνηση στις εξεταστικές απ' τη σελίδα του καθενός στο unistudent(έχει ένα δείκτη προόδου στη σελίδα αυτή και αν κατατάσσονται τα ονόματα συγκεντρωτικά προφανώς θα βγάζει πολλούς μηδενικούς). Ωραίες οι θεωρίες υγιούς λειτουργίας στο κεφάλι σου αλλά οι πόροι για τους οποίους μιλάς για παράδειγμα, δεν κατανέμονται με αποκλειστικό κριτήριο τους εγγεγραμμένους, άσε που αυτό κοντεύει να είναι το τελευταίο που τους απασχολεί(μπαίνει μέσα η έρευνα, ακόμα και οι διδακτορικοί-γκούγκλαρε). Για τους διοικητικούς που "φωνάζουν" δεν το συζητώ, λαϊκίζουν αυτοί, λαϊκίζεις κι εσύ. Δεν έχουν άδικο προφανώς αλλά τι σκατά, αποφάσισαν να μιλήσουν μόνο όταν έτριξε η καρέκλα τους; Όταν ο ίδιος ο φοιτητής αγανακτούσε με μια γραμματεία αναποτελεσματική, οι ίδιοι απαντούσαν με κυνισμό. Αν ο κυνισμός ήταν αποτέλεσμα μιας εργασιακής κατάστασης τραγικής που οι ίδιοι βίωναν, προτιμότερο θα ήταν ο κυνισμός να απευθυνόταν στους αποπάνω κι όχι στους αποκάτω. Με λίγα λόγια, προσπαθώ να πω σε όσα σχόλια έχω γράψει, αλλά κανείς δε θέλει να αντιμετωπίσει μερικές θλιβερές αλήθειες χωρίς πολλά μα και μου, ότι τα πανεπιστήμια είναι ένα πολύ μεγαλύτερο μπουρδέλο απ' όσο φαντάζεται οποιοσδήποτε το παίζει ορθόδοξος εδώ μέσα(για να είμαστε δίκαιοι υπάρχουν τμήματα πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα, με λειτουργία αρκετά ανεκτή και αποτελεσματική και σίγουρα υπάρχει διαβάθμιση και στις συνθήκες των υπόλοιπων μπουρδέλων). Και κυρίως έχουν γίνει ένα πολύ μεγαλύτερο μπουρδέλο από τότε που αρκετοί από σας βρεθήκατε σε αυτά και σκέφτεστε ότι και τότε τα πράγματα ήταν έτσι και μιλάτε για τα δικά σας μεγέθη. Αν καταλαβαίνετε τους στοιχειώδεις κανόνες της διάβρωσης και της διαπλοκής, αν μπορείτε να φέρετε στο μυαλό σας την εικόνα ενός λαβυρίνθου, σκεφτείτε ακριβώς αυτό. Και η ένστασή μου για το μέτρο των αιωνίων είναι κυρίως η τοποθέτησή του ιεραρχικά μέσα στην αναμόρφωση(τ' ότι το βάζουν στα σημαντικά και σε προτεραιότητα), γιατί το ψάρι βρωμάει απ' το κεφάλι και δεν πείθεται κανείς ότι το κεφάλι είναι οι αιώνιοι. Η κατακλείδα εγγεγραμμένοι-άπειροι απ' τη στιγμή που μιλάμε για ενεργούς και ανενεργούς είναι ανοησία, ή είσαι τελείως ανενημέρωτος ή εξυπνάκιας. Άσε που οι αριθμοί των εισακτέων δεν καθορίζονται ή επηρεάζονται απ' τους εγγεγραμμένους, έχουν την εντύπωση μερικοί ότι οι ακαμάτες οι προηγούμενοι μπλοκάρουν τους καημένους τους νεοσσούς. Μην είστε τόσο πρόβατα στις κινδυνολογίες, ναι μεν τα ιδρύματα υπολειτουργούν για ένα σωρό λόγους και σε ένα σωρό τομείς, μακάρι να ήταν πιο προσφιλή, λειτουργικά ή αποτελεσματικά και να τα' χαμε πετύχει κι εμείς έτσι, αλλά χρόνος μπαίνει χρόνος βγαίνει το λιγότερο που κάνουν είναι να εκκαθαρίζονται από αιώνιους. Ειδικά μετά τα καινούρια μέτρα με αλυσίδες μαθημάτων, εγγραφές στα εξάμηνα και αυτόματη διαγραφή, όσοι θέλουν να βγουν το επισπεύδουν κι όσοι είναι πια τόσο τουρίστες χάνουν τις εγγραφές και διαγράφονται(αλλά και να εγγράφονται πραγματικά ΚΑΝΕΙΣ δεν τους λαμβάνει υπόψη ως νούμερα). Οπότε ουσιαστικά, σε μία τετραετία με αυτοεκκαθάριση κάθε ίδρυμα θα έφτανε σε λογικά νούμερα κι από 'κει κι έπειτα αν τους ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα μαθηματικά, ας διέγραφαν ό,τι περίσσευε. Γιατί με ποια λογική στην τελική έβαλαν έναν έναν τους περιορισμούς και πριν δουν τα αποτελέσματά τους πατάνε και τον κάθετο; Είναι σαν να βάζεις αναισθητικό και χωρίς να περιμένεις να ενεργήσει αρχίζεις να κόβεις. Ή είσαι τελείως ηλίθιος ή ένα αναίσθητο μοσχάρι. Είναι κυνικό τελοσπάντων να θες να μορφώσεις αλλά να κάνεις διακρίσεις σ' αυτούς που τα παίρνουν και σ' αυτούς που δεν τα παίρνουν, να προτάσσεις τις αριστείες και τις παγκόσμιες κατατάξεις, να "τιμωρείς" όσους δε λειτουργούν ορθόδοξα και μετά να μιλάς για την Παιδεία με κεφαλαίο που χωρίς αυτή είμαστε κούτσουρα απελέκητα. Για να είναι η εκπαίδευση κοινωνική πρέπει να ανοίγεις το δρόμο προς αυτή, να προσπαθείς να τραβήξεις κι άλλους στο επόμενο σκαλί κι ας μην αριστεύσουν. Δε σε μπλοκάρει κανείς απ' το να αριστεύεις, έχουμε χάσει το σκοπό μ' αυτή την ιστορία με τις κατατάξεις και τις συγκρίσεις(ανόμοιων μεγεθών σε όλα τα επίπεδα). Την έχουμε ψωνίσει, και είναι πραγματικά λυπηρό να παρατηρείς ότι κανείς δεν έχει τη διάθεση ξεκαβαλήματος.
"Αποφασισμένος" ο Λοβέρδος που ακυρώνει οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι τώρα; Στοίχημα ότι στο πρώτο μπου που θα του κάνει κάποιο γκρουπάκι τσιπριστών-λαφαζανιστών θα δώσει άλλα 20 χρόνια παράταση.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ