Το Εθνικό Θέατρο ανάρτησε στην ιστοσελίδα του απευθυνόμενο προς κάθε ενδιαφερόμενο/η για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του πρώτου οργανισμού της χώρας όπως την ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Θέατρου.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση και σε αναμονή και της ανακοίνωσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού από προσωπικότητες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου κύρους ή συμβολής στον χώρο του θεάτρου για τη θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει διακεκριμένη παρουσία στον χώρο του θεάτρου ή διακεκριμένη επαγγελματική ενασχόληση στον χώρο αυτό με μια από τις ιδιότητες του ηθοποιού, σκηνοθέτη, θεατρικού συγγραφέα, μεταφραστή έργων, θεατρολόγου, κριτικού θεάτρου, σκηνογράφου, ή διαθέτει τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών ή διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία δραματικής σχολής ή στη διδασκαλία της υποκριτικής τέχνης.

 

Για την επιλογή του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή δύναται να συνεκτιμώνται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής πρόσθετα προσόντα ακαδημαϊκών τίτλων και ξένων γλωσσών. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής δύναται να ζητά κάθε στοιχείο σχετικά με την επαγγελματική δεοντολογική συμπεριφορά των υποψηφίων.

 

Η δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιγράφοντας τις αρμοδιότητες του νέου/ας καλλιτεχνικού διευθυντή/τριας αναφέρει ότι: Καταρτίζει το δραματολόγιο κάθε περιόδου.

 

Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε έργου και κάθε θεατρικής παράστασης ή εκδήλωσης γενικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των παραστάσεων ή εκδηλώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμό.

 

Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισμού του Θεάτρου προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών και παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει την εργασία των καλλιτεχνικών συντελεστών, καθώς και του απαραίτητου για την εκτέλεση της παραγωγής τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.

 

Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμιά από τις οποίες εγκρίνει τις επιμέρους δαπάνες για το ανέβασμα στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού τους.

 

Προσλαμβάνει στο πλαίσιο του προϋπολογισμού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συνάπτει συμβάσεις έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό ή ειδικούς συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησής τους, συμφωνεί τους όρους και τις αμοιβές της σύμβασης εργασίας και έργου κάθε μέλους του καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς και τις αμοιβές του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί με σύμβαση έργου. Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό.

 

Προΐσταται των καλλιτεχνικών και τεχνικών μονάδων, καθώς και των μονάδων Εκδόσεων και ∆ημοσίων Σχέσεων του Θεάτρου, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό του Θεάτρου ως προς τη δομή των υπηρεσιών του.

 

Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των μονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των παραπάνω μονάδων του Θεάτρου.

 

Εποπτεύει τη δραματική σχολή του Θεάτρου, έχει την ευθύνη για τα θέματα λειτουργίας της, καθορίζει τους καλλιτεχνικούς στόχους της και δύναται να διδάσκει σε αυτήν, προτείνει τον διευθυντή της προς το διοικητικό συμβούλιο, προσλαμβάνει, μετά από εισήγηση του διευθυντή, τους καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό της και καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

 

Με τον κανονισμό λειτουργίας της σχολής ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διεύθυνση και τη διαχείριση της σχολής, τις προϋποθέσεις και τους όρους φοίτησης σε αυτή και γενικά κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της στα πλαίσια του σκοπού του Θεάτρου. Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ή εκλείπει ο διευθυντής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής ασκεί καθήκοντα και διευθυντή της σχολής.

 

Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει τις διανομές μετά από έγγραφη εισήγηση των σκηνοθετών.

 

Προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο το σχέδιο κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Θεάτρου και την αναθεώρησή του σε συνεργασία με τον διοικητικό- οικονομικό διευθυντή.

 

Υποβάλλει κατ’ έτος προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο αναλυτικό απολογισμό του καλλιτεχνικού έργου του με κατάσταση εσόδων και εξόδων.

 

Τα αναγκαία προσόντα όπως περιγράφονται είναι να έχει διακεκριμένη παρουσία στο χώρο του θεάτρου ή έχει διακεκριμένη επαγγελματική ενασχόληση στο χώρο του θεάτρου με μια από τις ιδιότητες του ηθοποιού, σκηνοθέτη, θεατρικού συγγραφέα, μεταφραστή έργων, θεατρολόγου, κριτικού θεάτρου, σκηνογράφου ή να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών ή να  διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία δραματικής σχολής ή στη διδασκαλία της υποκριτικής τέχνης.Ο υποψήφιος θα πρέπει να ομιλεί την ελληνική γλώσσα.

 

Αυτοί  που αποκλείονται από την αίτηση υποψηφιότητας είναι:

• Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από ημεδαπό ή αλλοδαπό ∆ικαστήριο για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή την υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 

 • Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω κι αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

 

 • Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

 

•  Όσοι έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

 

•  Οι υπάλληλοι δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, όταν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής, κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

•  Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).

 

•  Οι άνδρες υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει, έως την ημερομηνία διορισμού, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. ∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

 

Ο φάκελος της υποψηφιότητας του κάθε υποψήφιου/ας θα πρέπει να υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα και εκτός από τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει κείμενο σχετικά με το γενικότερο όραμα, τους στόχους και τη στρατηγική του για την εξέλιξη του Θεάτρου, κατά τη διάρκεια μιας τριετούς θητείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα έως την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00

 

Τα πλήρη δικαιολογητικά του φακέλου μπορείτε να τα δείτε εδώ