Συστήνεται κυβερνητική επιτροπή για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας

Συστήνεται κυβερνητική επιτροπή για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας Facebook Twitter
0

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 113/13-06-2020) η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, υπάρχει ανάγκη άμεσης σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας ενός εποπτικού οργάνου, σε επίπεδο υφυπουργών και γενικών γραμματέων, για τη διαμόρφωση, υλοποίηση, εποπτεία, αξιολόγηση και αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού των δράσεων στο πεδίο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Συγκρότηση

 

Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:

α) τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για θέματα βιομηχανίας και εμπορίου, ως πρόεδρο,

β) τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για θέματα μεταφορών, ως αντιπρόεδρο,

γ) τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος,

δ) τον γενικό γραμματέα Μεταφορών,

ε) τον γενικό γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως μέλη.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύνανται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, με δικαίωμα ψήφου, συναρμόδιοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων για θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Αρμοδιότητες

 

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για:

α) Τη διαμόρφωση, έγκριση και εποπτεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και την αξιολόγηση και αναθεώρησή της,

β) την έγκριση, παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και την αξιολόγηση και αναθεώρησή του,

γ) τη διαμόρφωση προτάσεων για την αναθεώρηση των κανονιστικών πράξεων και άλλων κειμένων για την εφοδιαστική αλυσίδα,

δ) τον προγραμματισμό των επενδύσεων, τον συντονισμό και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων ή και ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει, κατ' ελάχιστο, δύο φορές τον χρόνο και εφόσον προκύψουν δράσεις προς υλοποίηση, αυτές ανατίθενται στο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής.

Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η επιτροπή μπορεί να συστήνει περαιτέρω ομάδες εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το έργο τους.

Υπάλληλοι της διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτοί ορίζονται με απόφαση του προέδρου της Επιτροπής, μεριμνούν για την προετοιμασία των συνεδριάσεων και την γραμματειακή υποστήριξη.

Εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικής - Ανάθεση έργου - Υλοποίηση δράσεων

 

Το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής είναι αρμόδιο για την προετοιμασία του έργου και την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ειδικότερα για:

α) Τον συντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα,

β) τον συντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την κατάρτιση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα,

γ) τον καθορισμό των φορέων υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα,

δ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και της επίτευξης των στόχων του κάθε φορέα της,

ε) τη μελέτη και ανάλυση όλων των αναφυόμενων θεσμικών ζητημάτων σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα,

στ) την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων,

ζ) την υποβολή εισηγήσεων στην επιτροπή

Σημειώνεται ότι στο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής δύναται να ανατίθεται, με απόφαση του προέδρου της Κυβερνητικής Επιτροπής, όποιο έργο κρίνεται αναγκαίο.

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να συνεργάζονται με την επιτροπή, το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής και τις λοιπές ομάδες εργασίας και στα μέλη της επιτροπής, του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής και των λοιπών ομάδων εργασίας που συστήνονται από αυτήν δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ

Οικονομία
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ