Μαυρόασπρη εικόνα. Σλόου μόσιον. Έτσι όπως η εικόνα απλώνει στο μάτι, εύχεται η κουρτίνα να σηκωθεί, να αλλάξει το φορμά της όρασής του. Ένα ζευγάρι κάνει έρωτα σ’ ένα μπάνιο.

Πίσω, παίζει ο «Ρινάλντο», μια άρια του Χέντελ:

Άσε με να κλάψω για την σκληρή μου μοίρα, κι άσε με ν’ αναστενάξω για την ελευθερία, ας σπάσει η θλίψη τις αλυσίδες της αγωνίας μου, έτσι, για χάρη του ελέους.

 Σ   λ   ό   ο   υ      μ   ό   σ   ι   ο   ν.

Ό λ α.

 

Έ ν α  α ν τ ρ ι κ ό  χ έ ρ ι  α ν ο ί γ ε ι  μ ι α  β ρ ύ σ η.

 

Έ ν α ς  ά ν τ ρ α ς.

 

Σ τ α γ ό ν ε ς  ν ε ρ ο ύ  π έ φ τ ο υ ν.

 

Μ ι α  γ υ ν α ί κ α.

 

Σ τ α γ ό ν ε ς  ν ε ρ ο ύ  π έ φ τ ο υ ν.

 

Ο  α π ο ρ ρ ο φ η τ ή ρ α ς  τ ο υ  μ π ά ν ι ο υ  ρ ο υ φ ά ε ι  τ ο ν  α τ μό.

 

Έ ν α  π α ρ ά θ υ ρ ο  α ν ο ί γ ε ι.

 

Ο ι  κ ο υ ρ τ ί ν ε ς  α ν ο ί γ ο υ ν.

 

Α π’  έ ξ ω   ν ι φ ά δ ε ς  χ ι ο ν ι ο ύ.

 

 

Μ π ρ ο σ τ ά  σ τ ο  π α ρ ά θ υρ ο,  έ ν α  γ ρ α φ ε ί ο,  π ά ν ω   τ ο υ  τ ρ ε ι ς  μ ι ν ι α τ ο ύ ρ ε ς       ζ η τ ι ά ν ω ν.

 

Μ ο ι ά ζ ο υ ν  μ ε  π ο ν τ ί κ ι α  σ μ ι λ ε μ έ ν α  α π ό  τ ο ν  Μ ο ν τ ι λ ι ά ν ι.

 

Σ τ ι ς β ά σ ε ι ς  τ ο υ ς  ο ι  λ έ ξ ε ι ς  p a i n,  d e s p a i r,  g r i e f.

 

Ν ι φ ά δ ε ς  χ ι ο ν ι ο ύ.

 

 

Τ ο  ζ ε υ γ ά ρ ι  α γ κ α λ ι ά ζ ε τ α ι  σ τ ο  μ π ά ν ι ο.

 

Έ ν α  π  έ ο ς  μ π α ί ν ε ι  σ’  έ ν α ν  κ ό λ π ο.

 

Μ ι α  ο δ ο ν τ ό β ο υ ρ τ σ τ α  π έ φ τ ε ι  α π ό  έ ν α  π ο τ η ρ ά κ ι.

 

Τ ο  π ό δ ι  τ η ς  γ υ ν α ί κ α ς  α κ ο υ μ π ά ε ι  μ ι α  ζ υ γ α ρ ι ά.

 

Η έ ν δ ε ι ξ η  α λ λ ά ζ ε ι.

 

Ο  ά ν τ ρ α ς  α ν ε β ά ζ ε ι  τ η  γ υ ν α ί κ α  σ’  έ ν α ν  π ά γ κ ο   μ π ρ ο σ τ ά  σ τ ο  π λ υ ν τ ή ρ ι ο  ρ ο ύ χ ω ν  τ ο  ο π ο ί ο  ε ί ν α ι   σ ε  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α.

 

Κ ά ν ο υ ν  έ ρ ω τ α.

 

Α ι ω ρ ο ύ μ ε ν α  π α ι δ ι κ ά  π α ι χ ν ί δ ι α.

 

 

Ο  ά ν τ ρ α ς  ξ α π λ ώ ν ε ι  π ά ν ω  α π ό  τ η  γ υ ν α ί κ α.

 

Τ ο  ζ ε υ γ ά ρ ι  φ λ ο υ  σ τ ο  β ά θ ο ς.

 

Μ π ρ ο σ τ ά,  ν ε τ,  έ ν α      κ ι ν η τ ό.

 

Ο ι  μ π ά ρ ε ς  σ ύ ν δ ε σ η ς  τ ο υ  κ ι ν η τ ο ύ .

 

Έ ν α  α γ ο ρ ά κ ι  ό ρ θ ι ο  σ τ ο  π α ι δ ι κ ό  π α ρ κ ά κ ι  π α ί ζ ε ι  μ’  έ ν α α ρ κ ο υ δ ά κ ι  π ί σ ω  α π’  τ α   κ α γ κ ε λ ά κ ι α  .

 

Ο ι  τ ρ ε ι ς   μ ι ν ι α τ ο ύ ρε ς  μ π ρ ο σ τ ά  σ τ ο  π α ρ ά θ υ ρ ο.

 

Ο  α έ ρ α ς  φ υ λ λ ο μ ε τ ρ ά  έ ν α  β ι β λ ί ο.

 

T o  α γ ο ρ ά κ ι  β γ α ί ν ε ι  α π ό  τ ο  π α ρ κ ά κ ι,  τ α  π ό δ ι α  τ ο υ  α κ ο υ μ π ο ύ ν  σ τ ο  π ά τ ω μ α.

 

Ε ν ώ  κ ά ν ο υ ν  έ ρ ω τ α,  ο  ά ν τ ρ α ς  σ π ρ ώ χ ν ε ι  μ ε  τ ο  π ό δ ι  τ ο υ  έ ν α  μ π ο υ κ ά λ ι,  π ο υ  π έ φ τ ε ι α ρ γ ά.

 

 

Τ ο  α γ ο ρ ά κ ι  σ η κ ώ ν ε ι  ψ η λ ά  τ ο  α ρ κ ο υ δ ά κ ι  τ ο υ    ρ ο ς  τ ο  π α ρ ά θ υ ρ ο  τ ο υ  δ ω μ α τ ί ο υ  τ ο υ.

 

Τ ο  α ρ κ ο υ δ ά κ ι  «κ ο ι τ ά ζ ε ι»  τ ο  χ ι ό ν ι  π ο υ  π έ φ τ ε ι    α π’  έ ξ ω.

 

Τ ο  ν ε ρ ό  χ ύ ν ε τ α ι  α π ό  τ ο  μ π ο υ κ ά λ ι.

 

Τ ο  α γ ο ρ ά κ ι  β γ α ί ν ε ι  α π ό  τ ο  δ ω μ ά τ ι ο.

 

Τ ο  ζ ε υ γ ά ρ ι  κ ά ν ε ι  έ ρ ω τ α  σ τ ο  μ π ά ν ι ο.

 

 

Τ ο  α γ ο ρ ά κ ι  τ ο υ ς  β λ έ π ε ι,  ε κ ε ί ν ο ι  δ ε ν  τ ο  α ν τ ι  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι.

 

Τ ο  α γ ο ρ ά κ ι  γ υ ρ ί ζ ε ι  τ ο  β λ έ μ μ α  π ρ ο ς  τ ο  σ α λ ό ν ι.

 

Τ ο  α ν ο ι χ τ ό  π α ρ ά θ υ ρ ο,  ο  α έ ρ α ς,  τ ο  β ι β λ ί ο  π ο υ    ξ ε φ υ λ λ ί ζ ε τ α ι.

 

Τ ο  χ ι ό ν ι  π ο υ  μ π α ί ν ε ι  μ έ σ α  σ τ ο   σ π ί τ ι.

 

Τ ο  α γ ο ρ ά κ ι  σ π ρ ώ χ ν ε ι  μ ι α  κ α ρ έ κ λ α

π ρ ο ς  τ ο   γ ρ α φ ε ί ο.

 

Τ ο  ζ ε υ γ ά ρ ι  κ ά ν ε ι  π α θ ι α σ μ έ ν α  έ ρ ω τ α.

 

 

Τ ο  α γ ο ρ ά κ ι  α ν ε β α ί ν ε ι  α π ό  τ η ν  κ α ρ έ κ λ α,  μ ε τ ά   σ τ ο  γ ρ α φ ε ί ο,  ε ν ώ  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α π α ρ α σ ύ ρ ε ι  τ ι ς

μ ι ν ι α τ ο ύ ρ ε ς ,  π ο υ  π έ φ τ ο υ ν  σ τ ο  π ά τ ω μ α.

 

Η  γ υ ν α ί κ α  τ ε ν τ ώ ν ε ι  π ί σ ω  τ ο  λ α ι μ ό  τ η ς  η δ ο ν ι κ ά.

 

Τ ο  α γ ο ρ ά κ ι  α ν ε β α σ μ έ ν ο  σ τ ο  γ ρ α φ ε ί ο  μ π ρ ο σ τ ά    σ τ ο  α ν ο ι χ τ ό  π α ρ ά θ υ ρ ο  μ ε  φ ό ν τ ο  τ ο  χ ι ό ν ι.

 

Κ ρ α τ ά ε ι  σ τ ο  χ έ ρ ι  τ ο  α ρ κ ο υ δ ά κ ι.

 

Τ ο  α γ ο ρ ά κ ι  α π ό  ψ η λ ά,  ό ρ θ ι ο  σ τ ο  π ρ ε β ά ζ ι  τ ο υ

π α ρ α θ ύ ρ ο υ.

 

Κ ά τ ω,  σ ε   μ ε γ ά λ η  α π ό σ τ α σ η,

τ ο  χ ι ο ν ι σ μ έ ν ο  έ δ α φ ο ς.

 

Τ ο  α γ ο ρ ά κ ι  α ρ χ ί ζ ε ι  ν α  π έ φ τ ε ι  σ τ ο  έ δ α φ ο ς

μ ε  τ ο  α ρ κ ο υ δ ά κ ι  σ τ ο  χ έ ρ ι.

 

Η  γ υ ν α ί κ α  έ ρ χ ε τ α ι σ ε  ο ρ γ α σ μ ό.

 

Τ ο  α γ ο ρ ά κ ι  π έ φ τ ε ι  π ρ ο ς  τ ο  έ δ α φ ο ς.

 

Ο  ο ρ γ α σ μ ό ς  τ ο υ  ά ν τ ρ α.

 

 

Τ ο  α γ ο ρ ά κ ι  π έ φ τ ε ι.

 

Τ ο  α ρ κ ο υ δ ά κ ι  α κ ο λ ο υ θ ε ί  σ τ η ν  π τ ώ σ η.

 

Ο  ο ρ γ α σ μ ό ς  τ η ς  γ υ ν α ί κ α ς.

 

Τ ο  α γ ο ρ ά κ ι  π έ φ τ ε ι  σ τ ο  έ δ α φ ο ς.

 

Τ ο  π λ υ ν τ ή ρ ι ο  ρ ο ύ χ ω ν  γ υ ρ ί ζ ε ι.

 

Τ ο  α ρ κ ο υ δ ά κ ι  σ κ ά ε ι  σ τ ο  έ δ α φ ο ς.

 

Η  γ υ ν α ί κ α,  μ ε τ ά  τ ο ν  ο ρ γ α σ μ ό,

α γ κ α λ ι ά ζ ε ι  τ ο ν  ά ν τ ρ α.

 

 

Τ ο  π λ υ ν τ ή ρ ι ο  ρ ο ύ χ ω ν  τ ε λ ε ι ώ ν ε ι  τ η ν  π λ ύ σ η.