Final 4 Euroleague LIVE

Ντράγκι: Η ΕΚΤ προσμένει λύση για το ελληνικό χρέος στο πλαίσιο της Ευρωομάδας

Ντράγκι: Η ΕΚΤ προσμένει λύση για το ελληνικό χρέος στο πλαίσιο της Ευρωομάδας Facebook Twitter
0

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσμένει μία λύση στο πλαίσιο του Eurogroup που θα μπορεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους, αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, σε απαντητική επιστολή του στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιο Κούλογλου. Στην ίδια επιστολή, ο κεντρικός τραπεζίτης τονίζει ότι πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η χρονική περίοδος, κατά την οποία η Ελλάδα μπορεί να διατηρήσει ρεαλιστικά τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος το 2018.


Σε άλλη απαντητική επιστολή του προς τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή, Νότη Μαριά, ο Μάριο Ντράγκι θυμίζει ότι στις 22 Ιουνίου 2016 η ΕΚΤ είχε διευκρινίσει ότι θα εξέταζε σε μεταγενέστερο στάδιο το ενδεχόμενο αγοράς ελληνικών ομολόγων, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που θα είχε σημειωθεί αναφορικά με την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και άλλους παράγοντες σχετικούς με τη διαχείριση κινδύνων.

Η επιστολή του Μάριο Ντράγκι στον Στέλιο Κούλογλου

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Κούλογλου,


Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή στις 3 Φεβρουαρίου 2017.


Πιστεύουμε ότι τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του τρίτου οικονομικού προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα, αν εφαρμοστούν γρήγορα και διεξοδικά στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα του προγράμματος, θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να επιτύχει τον στόχο του προγράμματος για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ το 2018. Μεσοπρόθεσμα, αναγνωρίζουμε ότι η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος σε αυτό το επίπεδο για παρατεταμένη χρονική περίοδο είναι μια φιλόδοξη απαίτηση. Η χρονική περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα μπορεί να διατηρήσει ρεαλιστικά αυτόν τον στόχο μετά τη λήξη του προγράμματος θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Όμως, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος.


Υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας όσον αφορά τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της Ελλάδας. Αναφορικά με το πλαίσιο που παρουσιάστηκε στη δήλωση της Ευρωομάδας (Eurogroup) της 25ης Μαΐου 2016, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους που διενεργήθηκε και δημοσιεύθηκε από τα θεσμικά όργανα (τον Ιούνιο του 2016), οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας εκτιμάται, βάσει των προβολών, ότι θα υπερβούν τα σχετικά όρια τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα σύμφωνα με ένα ευρύ φάσμα παραδοχών εργασίας. Ως έχει, η έκθεση εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της Ελλάδας.

Θα πρέπει να διενεργηθεί μια αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους όχι μόνο σύμφωνα με ένα βασικό σενάριο, αλλά και σύμφωνα με ορισμένα σενάρια δυσμενών εξελίξεων.


Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Οι σημαντικές προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα μπορούν να διευθετηθούν μόνο με τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των πολιτικών που έχουν συμφωνηθεί ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείται η ισχυρή πολιτική στήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Συνεπώς, προσμένουμε σε μια λύση στο πλαίσιο της Ευρωομάδας που θα μπορεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους.


Με εκτίμηση,
Μάριο Ντράγκι

Η επιστολή του Μάριο Ντράγκι στον Νότη Μαριά

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Μαριά,


Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή στις 14 Φεβρουαρίου 2017. 


Αν τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου επρόκειτο να κριθούν κατάλληλα για το πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP) που έχει θεσπίσει η ΕΚΤ, τότε τα ομόλογα που εκδόθηκαν στη διάρκεια της πρωτοβουλίας για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (private sector involvement - PSI) το 2012 θα υπόκειντο στα ίδια κριτήρια αγοράς με τους υπόλοιπους ελληνικούς τίτλους.


Όπως γνωρίζετε, τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου δεν κρίνονται επί του παρόντος κατάλληλα προς αγορά στο πλαίσιο του PSPP. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ διευκρίνισε στη δήλωσή του της 22ας Ιουνίου 2016 ότι θα εξετάσει σε μεταγενέστερο στάδιο το ενδεχόμενο αγοράς ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο του PSPP, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που θα σημειωθεί ως προς την ανάλυση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, καθώς και άλλους παράγοντες σχετικούς με τη διαχείριση κινδύνων.


Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αφορούν το πρόγραμμα και πρέπει επίσης να πληρούνται κατά την αγορά ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο του PSPP. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να τηρούνται όρια σε σχέση με τον εκδότη και σε σχέση με το ποσοστό επί της έκδοσης. Το όριο ως προς τον εκδότη αναφέρεται στο μέγιστο ποσοστό ανεξόφλητων τίτλων ενός εκδότη που το Ευρωσύστημα προτίθεται να αγοράσει, ενώ το όριο ως προς το ποσοστό επί της έκδοσης αναφέρεται στο μέγιστο ποσοστό ενός τίτλου, κατάλληλου στο πλαίσιο του PSPP, το οποίο το Ευρωσύστημα προτίθεται να διακρατήσει. Επιπροσθέτως, για χώρες που υπόκεινται σε προγράμματα οικονομικής στήριξης, ενδέχεται να εφαρμόζονται διαφορετικά όρια όσον αφορά τον εκδότη. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να λαμβάνονται δεόντως υπόψη ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργία της αγοράς. Η περίοδος αγορών έπειτα από το θετικό αποτέλεσμα αξιολόγησης του προγράμματος περιορίζεται στους δύο μήνες, εκτός αν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις που αιτιολογούν είτε την πρόωρη διακοπή των αγορών είτε τη συνέχιση των αγορών μετά το πέρας της περιόδου αυτής και έως την έναρξη της επόμενης αξιολόγησης. Επιπλέον, οι τίτλοι που αποκτώνται στο πλαίσιο του PSPP αγοράζονται στις ανταγωνιστικές τιμές που επικρατούν στην αγορά.


Με εκτίμηση,
Μάριο Ντράγκι

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Οικονομία
0

Final 4 Euroleague LIVE

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επιστολή Μητσοτάκη προς Κομισιόν: Τέσσερα μέτρα για τις διαφορετικές τιμές των πολυεθνικών

Οικονομία / Επιστολή Μητσοτάκη προς Κομισιόν: Τέσσερα μέτρα για τις διαφορετικές τιμές των πολυεθνικών

Αδικαιολόγητα υψηλές τιμές που πωλούνται επώνυμα προϊόντα πολυεθνικών επιχειρήσεων σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνει ο πρωθυπουργός
NEWSROOM