ADVERTORIAL

Αν υπάρξει μέλλον, θα είναι πράσινο, είχε πει η γνωστή Γερμανίδα οικολόγος Petra Kelly, εξηγώντας σε μόλις έξι λέξεις τη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος και την αλληλεπίδρασή του με το ανθρώπινο είδος. Την ίδια προσέγγιση στο θέμα έχει και το Perrotis College, το οποίο αποτελεί το τριτοβάθμιο τμήμα της ιστορικής Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

 

Οι έννοιες «κλιματική αλλαγή», «κυκλική οικονομία», «αειφορία», «προστασία του περιβάλλοντος» και «βιώσιμη ανάπτυξη» έχουν ενσωματωθεί στη γνώση που παρέχει το Perrotis College, αναδεικνύοντάς το σε ένα αειφόρο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία είναι ο οδικός χάρτης για τη βιωσιμότητα της οικονομίας της Ε.Ε., ωθεί όλο και περισσότερους να στρέψουν το βλέμμα και να εργαστούν πάνω στα γενικότερα ζητήματα του περιβάλλοντος.


Από την ίδρυσή του, το 1996, έχει θέσει ως αποστολή του την εκπαίδευση νέων και ενηλίκων πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της γεωπονίας, του περιβάλλοντος και των επιστημών ζωής. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην καινοτομία με σκοπό την άριστη εκπαίδευση των σπουδαστών και την προετοιμασία τους για επαγγελματική σταδιοδρομία ή περαιτέρω σπουδές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι σπουδαστές του συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δράσεις των καθηγητών τους, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη. Οι διεθνείς συνεργασίες του περιλαμβάνουν και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε φοιτητές από πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ε.Ε., ενώ ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία και με ελληνικά πανεπιστήμια.

 

 


Το Perrotis College, θέλοντας να ενισχύσει περισσότερο το περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό «αποτύπωμά» του και να «σφραγίσει» γι' ακόμη μία φορά τον χώρο της γνώσης, ενώνει στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του την επιστήμη με το περιβάλλον, παρέχοντας από την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 το προπτυχιακό πρόγραμμα B.Sc. Environmental Science. Κατά γενική ομολογία, υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για περιβαλλοντικούς επιστήμονες λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων και αναδυόμενων προκλήσεων που σχετίζονται κυρίως με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για μέτρα προσαρμογής και μετριασμού, με τις ανάγκες αποτίμησης του περιβάλλοντος και εφαρμογής της νομοθεσίας.


Το ίδρυμα αναγνωρίζει ότι η περιβαλλοντική επιστήμη είναι ένα πολύπλευρο πεδίο έρευνας που εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εδάφους, του νερού, του αέρα στη βιόσφαιρα και των ζωντανών οργανισμών της, μελετώντας τις δυναμικές αλληλεξαρτώμενες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ αυτών των τεσσάρων παραμέτρων. Οι περιβαλλοντικοί επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν τις διαδικασίες του παρελθόντος και του παρόντος έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν αξιόπιστες και επιστημονικά διαπιστευμένες προβλέψεις για το μέλλον. Επιπλέον, δεσμεύονται για την καταπολέμηση της ρύπανσης, την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης.


Επίσης, από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά το Perrotis College θα παρέχει το προπτυχιακό πρόγραμμα B.A. Digital Marketing, το οποίο, μαζί με το B.Sc. Environmental Science, θα πλαισιώνει τα ήδη υπάρχοντα: B.Sc. Agro-Environmental Systems Management, B.Sc. Food Science & Technology και B.Sc. International Business. Σε ό,τι αφορά τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του, από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα παρέχει το πρόγραμμα M.Sc. in Sustainable Agriculture & Management, το οποίο θα πλαισιώσει τα υπάρχοντα MSc in New Food Product & Business Development και MSc in Marketing for the Agro-Food Sector.

 

 


Πιστό στη διαχρονική φιλοσοφία του, το Perrotis College θα συνεχίσει να θέτει το περιβάλλον στο επιστημονικό επίκεντρό του, παρέχοντας υψηλού επιπέδου γνώση με «πράσινο αποτύπωμα».

 

Οι σπουδές στην περιβαλλοντική επιστήμη στοχεύουν στην ανάπτυξη σπουδαστών με:

  • γνώση της περιβαλλοντικής επιστήμης και εκτίμηση του πώς αυτή η διεπιστημονική γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση σύγχρονων θεμάτων.
  • κατανόηση της συνεχώς μεταβαλλόμενης δυναμικής τριών συστημάτων αλληλεπίδρασης: της γεώσφαιρας, της ατμόσφαιρας και της υδρόσφαιρας.
  • εκτίμηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων που περιλαμβάνουν πολλαπλές παράλληλες διεργασίες, οι οποίες μεταβάλλουν συνεχώς τα περιβαλλοντικά συστήματα, σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες.
  • κατανόηση ότι η γνώση της περιβαλλοντικής επιστήμης έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα, επηρεάζει και επηρεάζεται από κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και ηθικούς παράγοντες.
  • ικανότητα εφαρμογής διαφόρων πεδίων, ερευνών και εργαστηριακών μελετών που περιλαμβάνουν συλλογή και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και ερμηνεία αποδεικτικών στοιχείων.
  • κριτική ικανότητα αξιολόγησης περιβαλλοντικών εννοιών, ερμηνειών, ισχυρισμών και συμπερασμάτων με αναφορά σε στοιχεία.
  • ικανότητα επικοινωνίας της κατανόησης του περιβάλλοντος, των ευρημάτων, των επιχειρημάτων και των συμπερασμάτων, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μορφές παρουσίασης αυτών.
  • ανάπτυξη ευρείας γνώσης και κατανόησης θεμάτων μέσω της παροχής κατάρτισης σε δεξιότητες πειθαρχίας, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να παρακολουθούν περαιτέρω προγράμματα σπουδών ή σταδιοδρομίας στη σχετική πρακτική.
  • ανεπτυγμένες προσωπικές δεξιότητες που θα επιτρέψουν σε ένα σημαντικό ποσοστό αποφοίτων να συνεχίσει περαιτέρω προγράμματα σπουδών ή σταδιοδρομίας σε μη γνωστά πεδία.