Η Lidl Ελλάς, εφαρμόζοντας στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, εξέδωσε τη δεύτερη κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας για τα οικονομικά έτη 2017-2018. Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο "GRI Standards" σε επίπεδο κάλυψης "Core".


Η Έκθεση παρουσιάζει την προστιθέμενη αξία και το αποτύπωμα της εταιρίας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης στην αγορά, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές , την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.


Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύνδεση των δραστηριοτήτων της με ευρύτερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε εταιρικό, κλαδικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο και για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς της λογοδοσίας και στρατηγικής της εταιρείας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.


Η Lidl Ελλάς εφαρμόζει ένα ολιστικό μοντέλο υπευθυνότητας, που ξεκινάει από τη διαχείριση των φυσικών πόρων, διαπερνάει όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και καταλήγει στην προσφορά της εταιρίας στην κοινωνία. Διατυπώνει σαφείς στόχους για υπεύθυνα προϊόντα, παρουσιάζει τα στοιχεία του πρώτου απολογισμού κλιματικού αποτυπώματος, αποτυπώνει τη συμβολή της στην απασχόληση.


Για τους ανθρώπους της εταιρείας, μία πιο βιώσιμη Lidl Ελλάς, σημαίνει μία πιο βιώσιμη Ελλάδα. Και αυτό το αποδεικνύουν στην πράξη. Η Lidl Ελλάς για 3η συνεχή χρονιά βρίσκεται ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης, κατατάσσοντάς την στις "Τhe Most Sustainable Companies in Greece".

 

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας , μπορείτε να τη βρείτε εδώ.