Το «Νερό για το Αύριο» είναι ένα πρόγραμμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας που προωθεί στην πράξη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από την ανάδειξη λύσεων για την ορθότερη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα. Η πρώτη δράση του Προγράμματος εστιάζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπου μια σειρά από παράγοντες προκαλούν έντονο πρόβλημα λειψυδρίας.

 

Για την υλοποίηση του Προγράμματος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεργάζεται με την επιστημονική ομάδα του Cluster of Sustainability Transition (ReSEES @AUEB, Sustainable Development Unit @ATHENA RC, ΕΙΤ Climate KIC HUB Greece @ATHENA RC, UN SDSN Greece) της οποίας ηγείται η Καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Φοίβη Κουντούρη.

 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη μετάβαση σε ένα νέο αειφόρο μοντέλο διαχείρισης του νερού, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θα συνεργαστεί με εκπρόσωπους της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών, επιστήμονες, ερευνητές και παραγωγούς, για τον σχεδιασμό λύσεων που θα απαντήσουν στο πρόβλημα της έλλειψης νερού τη Θεσσαλία.

 

Πρακτικά, τι διαλαμβάνεται στην 1η δράση του προγράμματος

Με ποια παραδοτέα

 

Η Δράση υλοποιείται σε τρεις (3) φάσεις

 

1. Δευτερογενής έρευνα κι ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (σε επίπεδο χώρας και υδατικού διαμερίσματος)
έχει ολοκληρωθεί και θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του προγράμματος

 

2. Χαρτογράφηση κι ανάλυση των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders' mapping) στην περιοχή παρέμβασης (Περιφέρεια Θεσσαλίας)
Έχει ολοκληρωθεί η αρχική χαρτογράφηση κι ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών βάσει της οποίας θα προσκληθούν οι συμμετέχοντες σε τακτικές μηνιαίες συναντήσεις συν-σχεδιασμού λύσεων. Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης θα επικαιροποιηθούν στο πλαίσιο των συναντήσεων – co-designers workshops (δες παρακάτω) κι εφόσον κριθεί σκόπιμο θα προσκληθούν κι άλλοι φορείς (θεσμικοί – παραγωγικοί – επιστημονικοί)

 

3. Συναντήσεις συν-σχεδιασμού λύσεων (co-designers workshops)
Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο και θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση για τους επόμενους 18 μήνες. Μέσα από τις συναντήσεις θα προκύψουν λύσεις οι οποίες θα αποτυπωθούν σε επιχειρησιακά σχέδια μετάβασης.

 

Για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος η επιστημονική ομάδα θα εφαρμόσει τη μεθοδολογία Systems Innovation Approach - Καινοτομικού Μετασχηματισμού Συστημάτων ώστε να εξασφαλίσει την πλέον ευρεία, αντιπροσωπευτική και ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στον σχεδιασμό των λύσεων

 

Πως έγινε η αρχική χαρτογράφηση κι επιλογή των ενδιαφερόμενων μερών

 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στο Πρόγραμμα, η χαρτογράφηση και επιλογή των ενδιαφερόμενων μερών που προσκλήθηκαν για να συμμετέχουν έγινε ως εξής:

 

 1. Αναγνώριση Φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
 2. Κατηγοριοποίηση / Ομαδοποίηση φορέων
 3. Βαθμός εμπλοκής φορέων στο πρόβλημα της λειψυδρίας
 4. Προσδοκίες φορέων από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία μετάβασης σε ένα βιώσιμο μέλλον
 5. Ικανότητα συνεισφοράς σε λύσεις ή επιρροής για εξεύρεση λύσεων ή πόρων

 

Βάσει της παραπάνω διαδικασίας η επιστημονική ομάδα κατέληξε σε φορείς // πρόσωπα τα οποία στη συνέχεια προσκαλεί να εκπροσωπηθούν // συμμετέχουν στις συναντήσεις συν-σχεδιασμού

 

Τι είναι οι συναντήσεις συν – σχεδιασμού λύσεων (co-designers workshops)

 

Πρόκειται για τακτικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα, με συγκεκριμένη κάθε φορά θεματολογία, υπό τον συντονισμό της επιστημονικής ομάδας και τη συμμετοχή εκπροσώπων των ενδιαφερομένων μερών και, κατά περίπτωση, εμπειρογνωμόνων, ερευνητών, εκπροσώπων του οικοσυστήματος καινοτομίας (start ups – spinoffs κλπ.) και εκπροσώπων των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (Κυβέρνηση, Βουλή, πολιτικά κόμματα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.α.)

 


Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα υπάρξει

 

 • καταγραφή και θεωρήσεις των εμπλεκομένων φορέων
 • πολύπλευρη αποτίμηση του προβλήματος της λειψυδρίας
 • κατανόηση των τεχνικών οικονομικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων
 • μεταφορά γνώσης και διάχυση καινοτομίας
 • διαμόρφωση οράματος
 • ανάπτυξη οδικού χάρτη μετάβασης
 • διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων μετάβασης που θα διαλαμβάνει τις λύσεις που συν - διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των συναντήσεων

 

Χρονικές φάσεις & ημερομηνίες ορόσημα

 

Σεπτέμβριος 2020 – Δεκέμβριος 2020

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

 

Νοέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021

Χαρτογράφηση και Ανάλυση ενδιαφερομένων μερών

 

18 Φεβρουαρίου 2018

Παρουσίαση Προγράμματος & 1ης Δράσης

Παρουσίαση ιστοσελίδας – για ενημέρωση – πληροφόρηση & διάχυση

 

Μάρτιος 2021

Έναρξη μηνιαίων συναντήσεων συν- σχεδιασμού (co-designers workshops)

 

Οκτώβριος 2021

Ενδιάμεση αξιολόγηση προγράμματος

 

Ιούλιος 2022

Ολοκλήρωση συναντήσεων συν-σχεδιασμού

 

Σεπτέμβριος 2022

Παρουσίαση επιχειρησιακού σχεδίου