Ο ΣΥΡΙΖΑ θα άλλαζε τελείως το μάθημα των θρησκευτικών (καλά, πέρα απ' το Διαχωρισμό Κράτους - Εκκλησίας που θα έκανε) μετά όμως του έβαλε τις φωνές ο Ιερώνυμος και ο Τσίπρας άδειασε και έδιωξε τον Φίλη, και τελικά έλαβε υπόψη του και τις παρατηρήσεις της Ιεραρχίας για τους στίχους του Σαββόπουλου και δε συμμαζεύεται. 

 

Τέλος πάντων. Άλλη μια χρονιά με προσηλυτιστικά βιβλία, κι άλλη μια χρονιά που κάποιοι Διευθυντές Σχολείων θα προσπαθήσουν να κάνουν -παρανόμως!- δύσκολη τη ζωή σε όσους θέλουν απαλλαγή απ' τα Θρησκευτικά.  

 

Εν όψει της νέας σχολικής περιόδου και στο πλαίσιο της δράσης της για απαλλαγή από το ομολογιακό μάθημα των θρησκευτικών η Ένωση Αθέων συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία που θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις πρόσφατες αναφορές της για το θέμα σε Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Συνήγορο του Πολίτη.


Μαζεύει λοιπόν η Ένωση Αθέων πληροφορίες και ζητά απ' όποιον θέλει να συμπληρώσει αυτή τη φόρμα [λινκ] ή να απαντήσει στο παρακάτω ερωτηματολόγιο και να το στείλει στο: [email protected] .


1. e-mail επικοινωνίας & επιβεβαίωσης
2. Σχολική μονάδα: (π.χ. 1ο Λύκειο Αθήνας)
3. Παρακαλούμε επιλέξτε εάν αιτηθήκατε απαλλαγή από το μτθ και:
-α χορηγήθηκε απαλλαγή χωρίς να ζητηθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
-β χορηγήθηκε απαλλαγή μόνο μετά από αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
-γ δεν χορηγήθηκε απαλλαγή
4. Αν ανήκετε στην περίπτωση 3γ παρακαλούμε περιγράψτε για ποιό λόγο σας αρνήθηκαν.
5. Αν ανήκετε στις περιπτώσεις 3β, 3γ παρακαλούμε επιλέξτε αν έγινε καταγγελία σε κάποια ή και τις δύο ανεξάρτητες αρχές:
– Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
– Συνήγορος του Πολίτη.
6. Εάν επιθυμείτε απαλλαγή από το μτθ αλλά για διάφορους λόγους αποθαρρύνεστε να ζητήσετε παρακαλούμε σημειώστε τους.

 

Υπενθυμίζουμε πως η τελευταία εν ισχύ εγκύκλιος του υπουργείου παιδείας (12773/Δ2/23-1-2015), επιβάλλει καθεστώς εξαναγκασμού σε αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως καταγγείλαμε από το 2015, επιβεβαίωσαν ΑΠΔΠΧ & ΣτΠ και ξανακαταγγείλαμε πρόσφατα.


Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή:

– Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 1/9 έως 20/9.
– Προκειμένου να χορηγηθεί η απαλλαγή βάσει της ισχύουσας εγκυκλίου, ζητείται να δηλωθεί ότι ο μαθητής δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος.
– Βάσει του Νόμου 2472/97 είναι παράνομο να υποχρεώνεται ο πολίτης σε αποκάλυψη του θρησκεύματος, έστω και έμμεση ή αρνητική.

Υπάρχουν λοιπόν οι παρακάτω επιλογές:

 

1. Για μαθητές/τριες που βαπτίστηκαν Χριστιανοί/ές Ορθόδοξοι και καταχωρίστηκε θρήσκευμα στο ληξιαρχείο μέσω της κατάθεσης σε αυτό του πρακτικού της βάπτισης και εφόσον κατά την αρχική εγγραφή τους στο σχολείο έχει κατατεθεί απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης που αναφέρει και το θρήσκευμα ή/και για μαθητές/ες που είναι απόφοιτοι/ες δημοτικού ή γυμνασίου και έχουν λάβει απολυτήριο όπου αναγράφεται το θρήσκευμα, υπάρχουν οι εξής επιλογές:

 

1.1. Υποβάλλετε αρχικά την αίτηση απαλλαγής χωρίς να αναφέρετε τίποτε για τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις (κατεβάστε την εδώ), παρά μόνο επικαλούμενοι λόγους θρησκευτικής συνείδησης και ζητώντας σε περίπτωση άρνησης να σας εξηγηθεί ο λόγος της άρνησης. Ζητάτε να πρωτοκολληθεί η αίτηση στο σχολείο και κρατάτε αντίγραφο με τον αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης:

«Βάσει της Εγκυκλίου 12773/Δ2/23-01-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «Ρυθμίσεις μαθητικών θεμάτων», επιθυμώ να απαλλαγεί ο γιος μου/η κόρη μου …………………………………………………….……………………………………………, μαθητής/ήτρια της ……… τάξης, από το μάθημα των θρησκευτικών, επικαλούμενος/η λόγους θρησκευτικής συνείδησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2015 (Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015) γνωμοδότηση της ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»

 

Εάν δεν σας χορηγηθεί απαλλαγή με το αιτιολογικό ότι δεν δηλώσατε ότι ο/η μαθητής/τρια δεν είναι χριστιανός/ή ορθόδοξος/η, υποβάλλετε προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επισυνάπτοντας το έγγραφο με το οποίο το σχολείο σάς ζητά να αποκαλύψετε τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις. Κοινοποιείτε την προσφυγή στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Παιδείας (Πρωτοβάθμιας για δημοτικό σχολείο, Δευτεροβάθμιας για γυμνάσιο-λύκειο).

Εάν δεν κάνετε άλλη ενέργεια, ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθεί το μάθημα των θρησκευτικών.

Εάν επιθυμείτε και εάν συνάδει με τις πεποιθήσεις σας, μπορείτε να ενεργήσετε ως εξής:

 

1.2 Υποβάλλετε στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρετε ότι ο γιος σας/η κόρη σας δεν είναι χριστιανός/ή ορθόδοξος/η. Η δήλωση μπορεί να είναι είτε απλή είτε με επιφύλαξη (βλέπε σημείο 2.1 και 2.2. παρακάτω αντίστοιχα για υπόδειγμα και οδηγίες).

Στην περίπτωση που σας ζητηθεί τεκμηρίωση της δήλωσης αυτής, μπορείτε να επικαλεστείτε την από 29-12-2014 επιστολή 194316/62155/2014 του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Υπουργείο Παιδείας, (κατεβάστε την εδώ) σύμφωνα με την οποία η υπεύθυνη δήλωση των γονέων αρκεί για τεκμηρίωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων:

– Για τις περιπτώσεις που στο ατομικό δελτίο του μαθητή (ή στο απολυτήριο βάσει του οποίου αυτός ενεγράφη στο σημερινό σχολείο του) είχε αναγραφεί η ένδειξη “χριστιανός ορθόδοξος” ως προεπιλογή, χωρίς να έχει ληφθεί το στοιχείο αυτό από σχετική δήλωση των γονέων ή από τα δικαιολογητικά εγγραφἠς, τότε η μεν ένδειξη αυτή θα πρέπει να διαγραφεί με απλή αίτηση των γονέων, τυχόν δε αίτηση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών θα πρέπει κατ’ ακολουθία να εξεταστεί κανονικά και όχι ν᾽ απορριφθεί ως δήθεν προερχόμενη από μη δικαιούχο.
– Αλλά ακόμη και αν στο ατομικό δελτίο του μαθητή (ή στο απολυτήριο βάσει του οποίου αυτός ενεγράφη στο σημερινό σχολείο του) είχε αναγραφεί ένδειξη θρησκεύματος βάσει σχετικής δήλωσης των γονέων ή βάσει των δικαιολογητικών αναγραφής τότε και πάλι η ένδειξη αυτή είναι δυνατό να διαγραφεί με απλή αίτηση των γονέων (χωρίς, δηλαδή, να απαιτηθεί προηγούμενη “διόρθωση” του απολυτηρίου του προηγουμένου σχολείου ή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης), καθόσον η δήλωση, μεταβολή ή εγκατάλειψη θρησκευτικὠν πεποιθήσεων είναι ανα πάσα στιγμή δυνατή με απλή δήλωση στην εκάστοτε αρμόδια αρχή και δεν υπάγεται σε κανένα άλλο κριτήριο πλην της βούλησης του ενδιαφερομένου(γνωμοδότηση 687/91 ΝΣΚ).

Εάν δεν γίνει δεκτή η δήλωσή σας και απαιτηθεί τεκμηρίωση (π.χ. με απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης), ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθεί το μάθημα των θρησκευτικών.

Για όσους το επιθυμούν και εφόσον αυτό συνάδει με τις πεποιθήσεις τους, υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθούν στο ληξιαρχείο και να διαγράψουν το θρήσκευμα του παιδιού τους, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση ως έχοντες τη γονική μέριμνα (Υπουργείο Εσωτερικών 13717/2015 Περί μεταβολής θρησκεύματος ανηλίκου σε ληξιαρχική πράξη γέννησης).

 

2Για μαθητές/τριες για τους οποίους/ες δεν δηλώθηκε βάφτιση στο ληξιαρχείο ή ανήκουν σε άλλο θρήσκευμα ή δόγμα ή οι γονείς διέγραψαν εγκαίρως το θρήσκευμά τους με τη διαδικασία που περιγράψαμε πιο πάνω, οι γονείς έχουν τις εξής επιλογές:

2.1. Όσοι ενδιαφέρονται μόνο για τη χορήγηση απαλλαγής μπορούν να υποβάλλουν στο σχολείο απλή υπεύθυνη δήλωση (κατεβάστε την εδώ), έχοντας μαζί τους και απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης, για την περίπτωση που τους ζητηθεί.

Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης:

 

«Βάσει της Εγκυκλίου 12773/Δ2/23-01-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «Ρυθμίσεις μαθητικών θεμάτων», επιθυμώ να απαλλαγεί ο γιος μου/η κόρη μου ………………………………………………………………………, μαθητής/ήτρια της …. τάξης, από το μάθημα των θρησκευτικών, καθώς δεν είναι χριστιανός/ή ορθόδοξος/η και εξ αυτού επικαλούμαι λόγους θρησκευτικής συνείδησης.»

Ο/Η μαθητής/τρια παίρνει απαλλαγή από τα θρησκευτικά.

 

2.2. Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση της απαλλαγής, αλλά θα ήθελαν να επιδιώξουν και την κατάργηση της εγκυκλίου, διεκδικώντας το δικαίωμά τους να μην υφίστανται έλεγχο των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, υποβάλλουν στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση με επιφύλαξη. (κατεβάστε την εδώ)

Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης με επιφύλαξη:

«Βάσει της Εγκυκλίου 12773/Δ2/23-01-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «Ρυθμίσεις μαθητικών θεμάτων», επιθυμώ να απαλλαγεί ο γιος μου/η κόρη μου……………………………………………………………., μαθητής/ήτρια της …. τάξης, από το μάθημα των θρησκευτικών, καθώς δεν είναι χριστιανός/ή ορθόδοξος/η και εξ αυτού επικαλούμαι λόγους θρησκευτικής συνείδησης.

Κάνω την παρούσα δήλωση με την επιφύλαξη του δικαιώματός μου να προσφύγω κατά της εν λόγω εγκυκλίου ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών.»

 

Παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου από το σχολείο για την αίτηση αυτή και αμέσως υποβάλλουν προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επισυνάπτοντας την αίτηση. Κοινοποιούν την προσφυγή στην αρμόδια Δ’νση του Υπουργείου Παιδείας (Πρωτοβάθμιας για δημοτικό σχολείο, Δευτεροβάθμιας για γυμνάσιο-λύκειο).
Ο/Η μαθητής/τρια παίρνει απαλλαγή από τα θρησκευτικά και παράλληλα συμβάλλετε στην προσπάθεια αλλαγής της παράνομης εγκυκλίου, χωρίς προσωπικό κόστος.

 

2.3. Όσοι είναι αποφασισμένοι να συγκρουστούν και πρόθυμοι να ταλαιπωρηθούν κι ενδεχομένως να θυσιάσουν την απαλλαγή των παιδιών τους, ακολουθούν ακριβώς την διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 1.1.
Ο/Η μαθητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθεί το μάθημα των θρησκευτικών.

(Τα έντυπα των παραπάνω υπεύθυνων δηλώσεων και της αμέσως πιο κάτω καταγγελίας είναι αναρτημένα σε google drive. Για να κάνετε λήψη του κάθε εντύπου, πηγαίνετε στον σύνδεσμο, τον ανοίγετε, κάνετε κλικ πάνω αριστερά στο «Αρχείο» κι έπειτα στο «Λήψη ως» κι επιλέγετε σε τι μορφή προτιμάτε να το κατεβάσετε.)

Προτεινόμενο κείμενο για προσφυγή στην ΑΠΔΠΧ *

Επώνυμο: ………………………………………..

Όνομα: ……………………………………………

Όνομα πατέρα: ………………………………………

Όνομα μητέρας: ……………………………………….

Διεύθυνση: Οδός: ………………………………………………………… Αριθμός: …………..

ΤΚ: …………….. Περιοχή: ……………………………. Πόλη: ………………………………………

Τηλέφωνα επικοινωνίας: …………………………………………………………………….

email: ………………………………………………………………………………………

Προς: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Α΄/Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης ……………………………………………………….

Ημερομηνία: …. – …. – 2015

Θέμα: «Προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. 12773/Δ2/23-1-2015 Εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Ως γονέας/κηδεμόνας παιδιού/ών σχολικής ηλικίας του/των οποίου/ων ασκώ τη γονική μέριμνα, κι έχοντας πρότινος υποβάλλει στο ……………………………………………………… σχολείο την από … – 9 – 2015 υπεύθυνη δήλωση, που έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου ……………………….., για να απαλλάξω το/τα παιδί/ιά μου από το μάθημα των θρησκευτικών, επιθυμώ να καταγγείλω την τελευταία εν ισχύ Εγκύκλιο περί απαλλαγής μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών (12773/Δ2/23-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας με θέμα “Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων”, διότι θεωρώ ότι παραβιάζει τα άρθρα 13 και 9Α του Συντάγματος περί θρησκευτικής ελευθερίας και περί προστασίας προσωπικών δεδομένων αντίστοιχα. Η προτροπή προς έλεγχο της τεκμηρίωσης των προβαλλόμενων λόγων συνεπάγεται τον εξαναγκασμό μου ως γονέα/κηδεμόνα και του/των παιδιού/ών μου ως μαθητή/ές σε αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και υποδηλώνει ότι η θρησκευτική συνείδηση αποτελεί απόρροια κάποιου γεγονότος που μπορεί να τεκμηριωθεί (π.χ. καταχώριση στο ληξιαρχείο) ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ενδιάθετη κατάσταση, περί της οποίας μπορούμε να πληροφορηθούμε μόνον από δήλωση του άμεσα ενδιαφερόμενου. Για το λόγο αυτόν και η παραπάνω εγκύκλιος είναι παράνομη, καθώς αντίκειται στο Σύνταγμα.

Ως εκ τούτων παρακαλώ όπως μεσολαβήσετε με κάθε ενέργεια κρίνετε σκόπιμη και σε όποιον φορέα θεωρείτε ώστε να διορθωθεί η παραπάνω παρανομία και ν’ ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 12773/Δ2/23-1-2015 εγκύκλιος με την έκδοση νεότερής της, σύμφωνη με το Σύνταγμα, που να εξασφαλίζει το δικαίωμα των μαθητών να απαλλάσσονται από το ομολογιακό μάθημα των θρησκευτικών χωρίς να ζητείται τεκμηρίωση των προβαλλόμενων λόγων για το αίτημα της απαλλαγής και χωρίς να επιτρέπεται έλεγχος των θρησκευτικών πεποιθήσεων είτε των ιδίων των μαθητών είτε των γονέων τους.

Είμαι βέβαιος/η ότι θα επιδείξετε τη δέουσα ευαισθησία σε ένα ζήτημα κατάφωρης παραβίασης ατομικών δικαιωμάτων (που έχει διαπιστωθεί και από τον Συνήγορο του Πολίτη και τη δική σας Αρχή). Παρακαλώ ακόμη να διαμηνύσετε στο αρμόδιο υπουργείο ότι σε αντίθετη περίπτωση, επιφυλάσσομαι να προσφύγω στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να εξαναγκάσω τη Διοίκηση να προχωρήσει στις οφειλόμενες νόμιμες ενέργειες.

 

Πώς υποβάλλεται μια προσφυγή/καταγγελία ή ένα ερώτημα;
(σημείωση Έν.Α.: συνιστούμε την ευκολότερη και βολικότερη ηλεκτρονική υποβολή).

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το ειδικό έντυπο προσφυγής/καταγγελίας εδώ ή το ειδικό έντυπο ερωτήματος εδώ, να το συμπληρώσετε και να το αποστείλετε στην Αρχή ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΑΠΔΠΧ (ώρες υποδοχής κοινού 09:00 – 13:00 – δείτε Στοιχεία Επικοινωνίας).

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο site της Αρχής (Πάνω δεξιά: Εγγραφή – είσοδος μελών) και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την προσφυγή ή το ερώτημα σας. Ο τρόπος αυτός σας δίνει την δυνατότητα να ενημερώνεστε για τα στάδια εξέλιξης της υπόθεσης σας, καθώς και να στέλνετε ή/και να λαμβάνετε όλα τα σχετικά έγγραφα στον δικό σας προσωπικό χώρο στο site της Αρχής.

Ποια είναι η διαδικασία εξέτασης μιας προσφυγής/καταγγελίας ή ενός ερωτήματος από την Αρχή;

Κάθε προσφυγή/καταγγελία ή ερώτημα δημιουργούν νέα υπόθεση που χρεώνεται σε συγκεκριμένο εισηγητή της Αρχής.

Η Αρχή σας ενημερώνει με έγγραφο της για τον μοναδικό κωδικό της υπόθεσης σας (στον οποίο πρέπει να αναφέρεστε κάθε φορά που έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας), το μοναδικό σας PIN για χρήση του τηλεφωνικού κέντρου της Αρχής, καθώς και τον εισηγητή της υπόθεσης σας.

Η υπόθεση εξετάζεται από τον εισηγητή και αν κριθεί απαραίτητο συζητείται στο Συμβούλιο της Αρχής, οπότε και εκδίδεται σχετική Απόφαση. Η απάντηση ή Απόφαση της Αρχής αποστέλλεται σε κάθε περίπτωση στον καταγγέλοντα.

Καθόλη τη διάρκεια εξέτασης της υπόθεσης, μπορείτε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη της υπόθεσης σας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Αρχής με χρήση του PIN και του κωδικού υπόθεσης σας.

Η Αρχή μπορεί να επιβάλλει μόνο διοικητικές κυρώσεις στον καταγγελλόμενο, εφόσον κρίνει ότι αυτό απαιτείται. Μπορεί επίσης να παραπέμψει την υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι αποφάσεις της Αρχής προσβάλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Για επιδίκαση αποζημιώσεων, ο καταγγέλλων θα πρέπει να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.