Ολοκλήρωση ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την ACTA AE - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Ολοκλήρωση ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την ACTA AE - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Γενικός στόχος του έργου ήταν η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

ADVERTORIAL

 

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» - MIS 5002684 στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με τελικό δικαιούχο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ανάδοχο φορέα πιστοποίησης την ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


 

Ολοκλήρωση ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την ACTA AE - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020


Γενικός στόχος του έργου ήταν η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε σημαντικά η άμεση και θετική επίπτωση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας εργαζομένων σε κλάδους της οικοδομής ενώ παράλληλα και μέσω νέων δεξιοτήτων εξασφαλίστηκε η προσαρμογή εργαζομένων ευρύτερων κλάδων της οικονομίας στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

 

Ολοκλήρωση ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την ACTA AE - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Συνολικά καταρτίστηκαν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης (σύγχρονη & ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) χίλιοι τετρακόσιοι εξήντα επτά (1.467) εργαζόμενοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι και συμμετείχαν σε εξ αποστάσεως διαδικασίες πιστοποίησης στη βάση διαπιστευμένων Σχημάτων  Πιστοποίησης κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων». Τα Σχήματα Πιστοποίησης ήταν απολύτως συναφή με κάθε μια από τις παρακάτω πέντε (5) ειδικότητες των θεματικών αντικειμένων της κατάρτισης του παρόντος έργου και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έχουν Ευρωπαϊκή αναγνώριση καθώς αναγνωρίζονται ως αξιόπιστα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης στο σύνολο των περιφερειών της χώρας μπορείτε να τα δείτε εδώ.

 

Ολοκλήρωση ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την ACTA AE - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Εκπαίδευση
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ