Μια Σχολή Γάμου ιδρύεται το 1911 στην Αθήνα, για να παντρεύει τους επιμελέστερους μαθητές
— Περιποιείσθε αυτόν όσον δύνασθε. Τι άλλο είνε ή εν μέγα παιδίον;

 

Σχολή γάμων... Ταιριαστά ζεύγη

Με αυτή την επιγραφή κάποιος «Δόκτωρ» Αδόλφος έπεισε το 1911 την Αθηναϊκή κοινωνία ότι η Σχολή του μπορεί να κάνει θαύματα. Κι' έτσι «κουτσοί-στραβοί στον Άγιο Αδόλφο» για να παραφράσουμε ελαφρά τα του Αγίου Παντελεήμονος.

Έτσι λοιπόν η Αθηναϊκή κοινωνία με την αγαθότητα που ανέκαθεν τη διέκρινε ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, και η Σχολή δεν προλάβαινε να γράφει σπουδαστές και σπουδάστριες.

Ο κύριος Αδόλφος έστησε άριστα το σκηνικό. Το σχετικό διαφημιστικό αναφέρει: «...ο δόκτωρ Αδόλφος δίδει διπλώματα εις τους επιμελεστέρους μαθητάς και μαθήτριάς του, δια των οποίων κατορθώνουσι να νυμφεύονται εις διάστημα 8 ημερών από της εξόδου εκ της σχολής».

Βέβαια οι πανταχού παρούσες κακές γλώσσες βεβαίωναν ότι «... ο Διευθυντής της Γαμηλίου Σχολής αναλαμβάνει να σχηματίζει ζεύγη εκλεκτά αρκούμενος εις μικράν τινά χρηματικήν αμοιβήν...»

 

Μια Σχολή Γάμου ιδρύεται το 1911 στην Αθήνα, για να παντρεύει τους επιμελέστερους μαθητές
— Μη παύετε να την περιποιήσθε και να της ομιλήτε περι της αιωνίας αγάπης σας, διότι μάθετε καλώς ότι άμα ως παύσετε την περιποίησιν και τας αισθηματικάς εκδηλώσεις θα ευρεθή άλλος ο οποίος θα τας αρχίση...».

 

Όλα αυτά τα ωραία τα μαθαίνουμε από την εφημερίδα «Ραμπαγάς», η οποία μάλιστα εξασφάλισε και μέρος των «σημειώσεων» που έδινε η «Σχολή».

Πάρτε εικόνα:

 

«Προς τας νέας:

— Μην αναφέρετε ποτέ εις τον άνδρα σας τον πατέρα σας ως παράδειγμα.

— Περιποιείσθε αυτόν όσον δύνασθε. Τι άλλο είνε ή εν μέγα παιδίον;

— Κατά την είσοδον του εις την οικίαν, πηγαίνετε πάντοτε εις προϋπάντησίν του.

— Ενδύεσθε πάντοτε κατά τον ίδιον τρόπον ως κατά τας πρώτας ημέρας των γάμων σας.

— Προτιμάτε το είδος και το χρώμα των ενδυμάτων τα οποία αυτός σας υποδεικνύει.

— Προσέχετε πάντοτε ώστε τα φαγητά να είνε καλομαγειρευμένα.

— Αναγιγνώσκετε εφημερίδας και περιοδικά, δια να είσθε εις θέσιν να συζητήτε μαζί του τα διάφορα γεγονότα.

— Δεικνύετε ενδιαφέρον εις τας υποθέσεις του.

— Ενθαρρύνετε αυτόν εις τας στενοχωρίας του.

— Εκτελέσατε όλ' αυτά, δια να μη ευρεθή άλλη γυνή εξυπνοτέρα, ήτις να τον κάμη να πιστεύση ότι αυτή είνε η μόνη κατάλληλος να τον εννοήση.

 

Μια Σχολή Γάμου ιδρύεται το 1911 στην Αθήνα, για να παντρεύει τους επιμελέστερους μαθητές
— Οδηγείτε την το ολιγώτερον μίαν φοράν κατά μήνα εις το ζαχαροπλαστείον και το θέατρον.

 

Προς τους νέους:

— Μην αναφέρετε ποτέ ότι η μητέρα σας ήτο καλλιτέρα της συζύγου σας. Αυτό θα ψυχράνη αυτήν.

— Άμα ευρίσκεσθε εις το γραφείον σας, καλείτε την σύζυγόν σας εις το τηλέφωνον και λέγετε εις αυτήν ότι την εκαλέσατε διά να ακούσετε μόνον τον ήχον της φωνής της.

— Φέρετε συχνά προς αυτήν γλυκίσματα, άνθη, μίαν ωραίαν καρφίτσα ή έν μανδύλιον.

— Οδηγείτε την το ολιγώτερον μίαν φοράν κατά μήνα εις το ζαχαροπλαστείον και το θέατρον.

— Μη παύετε να την περιποιήσθε και να της ομιλήτε περι της αιωνίας αγάπης σας, διότι μάθετε καλώς ότι άμα ως παύσετε την περιποίησιν και τας αισθηματικάς εκδηλώσεις θα ευρεθή άλλος ο οποίος θα τας αρχίση...».