Τη διαδικασία που απαιτείται ώστε ένας οφειλέτης να διαγράψει μία εκκρεμή αίτησή του και να υποβάλει νέα, προκειμένου να υπαχθούν και οφειλές του 2017 στον εξωδικαστικό μηχανισμό, προσδιόρισαν με κοινή απόφαση τα υπουργεία Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας

 

Πλέον είναι δυνατή η ρύθμιση οφειλών που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 (η διαδικασία αφορούσε, μέχρι πρότινος, μόνο σε ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016).

 

Με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζονται, επίσης, συγκεκριμένες προθεσμίες για τη διεκπεραίωση όλων των βημάτων της διαδικασίας.

 

Στόχος είναι να μειωθούν οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των οφειλετών και των πιστωτών τους.

 

Τι αλλάζει

 

-Ο συντονιστής δίνει προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών για τη συμπλήρωση της αίτησης ή τη διόρθωση σφαλμάτων σε αυτή και προθεσμία 20 ημερών εάν η έλλειψη συνίσταται σε μη συνυποβολή συνοφειλέτη. 

 

-Η ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης από τον συντονιστή διενεργείται εντός 10 ημερών από την αποδοχή του διορισμού του.

 

-Εάν τα σφάλματα αυτά δεν μπορούν να διορθωθούν, ο οφειλέτης μπορεί να διαγράψει την αίτησή του και ταυτόχρονα να την υποβάλει εκ νέου.

 

-Ο έλεγχος του απαιτούμενου ποσοστού της απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών ολοκληρώνεται από τον συντονιστή εντός 5 ημερών από τη λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στους πιστωτές.

 

-Σε περίπτωση, ωστόσο, που ο οφειλέτης θέλει να διαγράψει εκκρεμή αίτηση προκειμένου να συμπεριλάβει σε αυτήν και άλλες οφειλές (του 2017) δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση από την ΕΓΔΙΧ.

 

-Διαγραφή της αίτησής τους μπορούν επίσης να ζητήσουν και οφειλέτες - φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν το κριτήριο της πτωχευτικής ικανότητας π.χ. αγρότες προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για να ξεκινήσουν διμερή διαπραγμάτευση με Δημόσιο και ΕΦΚΑ (διαδικασία του άρθρου 15).

 

-Η προθεσμία πρόσκλησης των συμμετεχόντων πιστωτών σε ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη ορίζεται σε 5 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιπροτάσεων.

 

-Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο συντονιστής πρέπει να συντάξει το πρακτικό αποτυχίας εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ψηφοφορίας.

 

-Οι συμμετέχοντες πιστωτές, που καταψήφισαν την πρόταση αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως στον συντονιστή ενστάσεις κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης εντός το πολύ 40 ημερών από την επομένη της καταψήφισης της πρότασης αναδιάρθρωσης.

 

-Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν κατά τη διαδικασία από συμμετέχοντες πιστωτές πρέπει να υποβληθούν εντός 5 ημερών.

 

-Το πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας πρέπει να υποβάλλεται από τον συντονιστή εντός 10 ημερών.

 

-Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η παράταση χορηγείται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος για τον οποίο είναι αδύνατη η ανταπόκριση του μέρους που τη ζητεί χωρίς υπαιτιότητά του, ή που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του. Εάν δοθεί παράταση, πάντως, δεν σημαίνει ότι επεκτείνεται το διάστημα αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη. Αυτό αναφέρεται ρητά στην απόφαση προκειμένου να αποφεύγεται κατάχρηση της δυνατότητας υποβολής αιτήματος για παράταση.

 

-Τέλος, ο οφειλέτης μπορεί μέχρι το στάδιο λήξης της ψηφοφορίας να παραιτηθεί από την αίτησή του. Η ΕΓΔΙΧ προβαίνει σε σχετική σήμανση της παραίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και τα δεδομένα του οφειλέτη τηρούνται για τρία χρόνια.