Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) έστειλε υπόμνημα, προς την Επιτροπή που συστάθηκε από τον Πρωθυπουργό για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων.

 

Όπως αναφέρει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, «Υπενθυμίζοντας ότι σε επίπεδο τόσο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εθνικής έννομης τάξης, η νομική προστασία κατά των διακρίσεων με βάση, μεταξύ άλλων, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και/ή τα χαρακτηριστικά φύλου αναγνωρίζεται ρητά μόνο στον τομέα της απασχόλησης, η ΕΕΔΑ επισημαίνει την απόλυτη ανάγκη επέκτασης της νομικής προστασίας κατά των διακρίσεων πέρα από τον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των αγαθών και των υπηρεσιών γενικότερα».

 

Συγκεκριμένα, η ΕΕΔΑ , μεταξύ άλλων, προτείνει την τροποποίηση του Ν 4443/2016 που εισάγει ένα σύστημα απαγόρευσης άμεσων και εμμέσων διακρίσεων, έτσι ώστε το πεδίο εφαρμογής του να μην περιορίζεται στους τομείς της εργασίας και απασχόλησης.

 

Ειδικότερα, συστήνεται η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 3 του Ν 4443/2016 ως προς την απαγόρευση διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου στους τομείς:

 

α) της εκπαίδευσης (όχι μόνο της επαγγελματικής εκπαίδευσης), σε όλες τις βαθμίδες της καθώς και σε όλες τις μορφές που παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης (π.χ. ινστιτούτα ξένων γλωσσών),

 

β) στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, με τις κατάλληλες προσαρμογές για την αναγνώριση της διεμφυλικότητας είτε το πρόσωπο έχει ολοκληρώσει την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, είτε όχι. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας περιλαμβάνει και τις εθελοντικές δράσεις, όπως η αιμοδοσία, καθώς και η ελεύθερη δωρεά άλλου βιολογικού υλικού,

 

γ) στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, ώστε να αποτρέπονται διακρίσεις που οφείλονται στο σύστημα καταγραφής των συμφώνων συμβίωσης στο δημοτολόγιο λόγω διεμφυλικότητας, αλλά και να αναγνωριστούν δυνατότητες κοινωνικοασφαλιστικών παροχών σε πρόσωπα που λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή και της ταυτότητας φύλου τους έχουν βιώσει τον κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό,

 

δ) στις συμβάσεις αστικού δικαίου, όπως η σύμβαση μίσθωσης κατοικίας, ώστε να αναγνωρίζεται και ο τυχόν ομόφυλος σύντροφος ως δικαιούχος συνέχισης της μίσθωσης κατά τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αλλά και προκειμένου να αποκλείονται ομοφοβικοί και τρανσφοβικοί όροι σε σχετικές αγγελίες, 

 

ε) στην πρόσβαση σε παρεχόμενα στο κοινό αγαθά και υπηρεσίες.

 

Την ίδια ώρα επισημαίνεται ότι «η ΕΕΔΑ καλωσορίζει τη σύσταση Επιτροπής Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ με στόχο την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα καθορίζει οριζόντια τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις υπουργείων και αρμόδιων φορέων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την υλοποίηση πολιτικών για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, κυρίως στην περίοδο 2021-2023 και διαβεβαιώνει για την προθυμία και την ετοιμότητά της να συνδράμει την Επιτροπή στο απαιτητικό αυτό έργο της».

 

Η Ε.Ε.Δ.Α. είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας και ο Εθνικός Θεσμός σε θέματα προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχει συσταθεί με βάση τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων και διέπεται από τον Ν 4780/2021. Σε αυτήν μετέχουν πρόσωπα οριζόμενα από σαράντα δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία).

 

Αναλυτικά το υπόμνημα