Το τέλος επιτηδεύματος μπορούν να αποφύγουν φέτος χιλιάδες επαγγελματίες με μπλοκάκι, αν πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να καταβάλουν ετήσιο τέλος επιτηδεύματος, το οποίο κυμαίνεται από 400 έως 1.000 ευρώ και συμβεβαιώνεται στο εκκαθαριστικό σημείο. Το τέλος επιτηδεύματος καταλογίζεται και εισπράττεται ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν κέρδη ή ζημίες, στην περίπτωση των νομικών προσώπων. Σε ό,τι αφορά στα φυσικά πρόσωπα, καταλογίζεται ακόμη και σε όσους δεν έχουν καμία απόδειξη.

 

Οι προϋποθέσεις

 

Οι επαγγελματίες που το 2019 δεν είχαν δραστηριότητα και δεν εξέδωσαν ή δεν έλαβαν κανένα τιμολόγιο, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για «αδράνεια», αναδρομικά από την 31η Δεκεμβρίου 2018, στην εφορία. Έτσι, γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση 2019.

 

Επίσης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα sofokleousin, υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής αναλογικού τέλους επιτηδεύματος. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει δραστηριότητα ως και τον Ιούνιο του 2019, μπορεί να δηλώσει αδράνεια από τον Ιούλιο και να πληρώσει το 50% του τέλους επιτηδεύματος.

 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του 2020 προκύψει κάποια δραστηριότητα, οι επαγγελματίες μπορούν να κάνουν ξανά ενεργοποίηση, χωρίς να πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος για το 2019, παρά μόνο για το 2020.

 

Ποιοι άλλοι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος

 

Επίσης, από το τέλος επιτηδεύματος απαλλάσσονται οι εξής ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών:


- Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.


- Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.


- Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών


- Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.


- Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις


- Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων


- Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.


- Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.


- Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.


- Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
- Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».


Το ποσό του τέλους επιτηδεύματος


Για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες καθώς και για εργαζόμενους με «μπλοκάκια» (τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή με περισσότερα από 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα αλλά το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, ανέρχονται σε:


- 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους


- 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.


Επίσης, οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε:


- 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,


- 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους,


- 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,

- 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.