Οθωμανική Αθήνα, 1458-1833

Η έκθεση διερευνά την τοπογραφία, την αρχαιολογία και την ιστορία της Αθήνας στην εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας, καθώς και τα ήθη και τον τρόπο ζωής κατά την οθωμανική περίοδο

LIFOTEAM 11.2.2015 | 00:00

Η έκθεση διερευνά την τοπογραφία, την αρχαιολογία και την ιστορία της Αθήνας στην εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας, καθώς και τα ήθη και τον τρόπο ζωής κατά την οθωμανική περίοδο (1458-1833). Παρουσιάζει βιβλία περιηγητών, έργα τέχνης, χάρτες και τοπογραφικές απεικονίσεις από τις συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και τα Αρχεία της Αμερικανικής Σχολής και ένα μικρό «θησαυρό» νομισμάτων από το Νομισματικό Μουσείο, που βρέθηκε το 1914 στην Ακρόπολη των Αθηνών. Εκτίθενται, επίσης, αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα των ανασκαφών αυτών, οι οποίες αποκάλυψαν τα κατάλοιπα της κλασικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής και οθωμανικής πόλης.

ΠΟΤΕ11/02/2015 - 30/06/2015
ΠΟΥΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Οδηγός Τέχνες & Πολιτισμός