Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Διέλευσις και το Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας συνδιοργανώνουν Διάλεξη για τον Αστρονομικό Προσανατολισμό του Μεγ. Ναου του Φαραώ Ραμεσση Β’ στο AbuSimbel

 

Στα πλαίσια του εορτασμού του μοναδικού αρχαιοαστρονομικού φαι­νομένου, το οποίο υφίσταται στον Μεγ. Ναό του Abu Simbel δις ανά έτος, και δη περί την 22α Φεβρουαρίου και περί την 22α Οκτωβρίου, και με γνώμονα την ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικώς με την μεγάλη σπουδαιότητα του αρχαίου αιγυ­πτι­ακού πολιτισμού, το Ελ­λη­νικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας σε στενή συν­ερ­γα­σία με τον Πολυχώρο Πολιτισμού Διέλευσις συνδιοργανώνουν ενδιαφέ­ρου­σα σχετική διάλεξη.

Το γεγονός θα λάβει χώραν την Παρασκευή 22α Φεβρουαρίου 2013, στις 19:30’ το βράδυ, στον χώρο της Διελεύσεως, στην οδό Λέσβου 15 και Πόρου στην Αθήνα (Κυψέλη).

 

Συγκεκριμένα, μετά από σύντομη παρουσίαση της βασικής ομιλη­τρίας από τον Καθηγητή της Μορφολογίας στο Ε.Μ.Π. και εκλεκτό Αρχιτέκτονα  Κο Δρ Γεώργιο Προκοπίου,  η Πρόεδρος του Ελληνικού Ιν­στι­τούτου Αιγυπτιολογίας και Καθηγή­τρια της Αι­γυπτιολογίας και της Αρχαίας Αιγυπτιακής Γραμματικής στο Λαϊκό Πανεπι­στήμιο Αθη­νών, Κα Δρ Δρ Αμάντα–Αλίκη Μαραβέλια θα ομιλήσει με θέμα:

 

Ο Αρχαιοαστρονομικός Προσανατολισμός του Μεγάλου Ναού του Φαραώ Ραμεσσή Β’ στο AbuSimbel: Μετα­–Φυσική Φιλοσοφία των Αρχαίων Αιγυπτίων, Αναζήτηση της Αθανασίας & Αστρονομίας

 

Η ομιλήτρια θα αναφερθεί διεξοδικώς τόσο στο ζήτημα του προσανα­τολισμού των αρχαίων αιγυπτιακών ναών με έμφαση στον Μ. Ναό του Abu Simbel (για τον οποίον έχει δημοσιεύσει εκτενές επιστη­μο­νι­κό άρθρο), όσο και στο μονα­δι­κό και εξόχως ενδιαφέρον φαινόμενο του φωτισμού του αδύτου του ναού από το ηλιακό φως κατά την ανα­τολή του Ηλίου δις ανά έτος και στην αρχαιο­αστρο­νομική ερμηνεία του. Επί πλέον, θα αναπτύξει με εύληπτο για το ευρύ κοινό τρό­πο το ζήτημα της σχέ­σεως μεταξύ (Πρακτικής, Προ–Επιστημονικής) Αστρο­νο­μίας και θρη­σκείας στον αρχαίο αιγυπτιακό τρόπο του σκέπτεσθαι, αλλά και την συμπαρομαρτούσα μετα–φυσική φιλοσοφία της αναζητήσεως της αθανα­σίας και του ουρανού από τους αρχαίους κατοίκους της Νειλο­χώρας...